Læring, vurdering og metodar

Godøy skule skal vere ein god arbeidsplass for elevar, lærarar og andre tilsette. I skuletida møter elevane mange ulike arbeidsformer. Desse spenner frå prosjektarbeid og temaarbeid der dei skal ut av skuleområdet og bruke lokalmiljøet rundt skulen til meir tradisjonelle former som forelesing og løysing av oppgåver. Læring gjennom bruk av ulike digitale tenester står sentralt, både i kommunen og skulen sin praksis. Vi meiner at læring på tvers av fag og gjennom samhandling med lokalmiljøet fører til varig læring.

Læring skjer ikkje berre i klasserommet eller ved at ein lærar underviser eller at eleven løyser oppgåver. Det er mange arenaer for læring i lokalmiljøet. Det kan til dømes vere aktuelt å besøkje arbeidsplassar og bedrifter, å oppsøkje bibliotek og andre informasjonskjelder og å bruke naturområda i nærmiljøet.

Elevane vekslar også mellom å jobbe individuelt, i par, i grupper innanfor og på tvers av klassestega. I tillegg til å lære fag er det eit overordna mål for skulen at elevane skal lære å samarbeide med andre, også andre enn dei næraste venene. Å kunne yte i samspel med andre og bidra til at ei gruppe fungerer best mogleg er krevjande, men viktig - både i skulen og seinare i livet.

Elevane skal arbeide med problemstillingar dei er opptekne av, dei skal finne svar på spørsmål, og dei skal samarbeide med kvarandre og lære av kvarandre. Dei skal også lære om seg sjølve og om korleis dei best lærer. Nokon ynskjer helst å få ting fortalt, andre vil heller lese sjølve, andre igjen vil helst bygge eller skape noko. Elevane må verte kjende med ulike læringsstilar og møte ulike arbeidsformer for å verte medvitne om eiga læring.

Utforskande læring der elevane må arbeide seg fram til ei løysing - eller gjerne fleire ulike løysingar - på ei problemstiling gir auka engasjement og eigeforhold til læringa. Dette set krav til elevane. Det er kommunen som har det overordna ansvaret for opplæringa, men elevane skal òg lære å ta ansvar for seg sjølve og kvarandre. Litt etter litt skal dei òg lære å vere med på dei avgjerslene som blir tekne.
 

Læring ...

.. er noko som skjer i og med eleven

.. er arbeid

.. krev motivasjon, arbeidsro og trivsel

.. bygger på meistring

Vurdering ...

.. gir retning for det vidare læringsarbeidet

.. av læring fortel kva kompetanse eleven har

.. for læring viser tydeleg korleis eleven kan utvikle seg vidare

.. som læring byggjer på eleven si evne til eigenvurdering 


 

Her må det stå noko lurt - ei slags forklaring til modellen

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø. Opplæringslova § 9a set krav til skulane for å sikre dette. Godøy skule sin handlingsplan forklarer korleis skulen skal handtere slike saker.