Trygt skolemiljø - Aktivitetsplikt

Opplæringslova § 9A skal sikre eit trygt skulemiljø for alle elevar i skulen. 

Kva skal skulen gjere når elevane opplever mobbing og mistrivsel?

Aktivitetsplikten til skulen kan du lese meir om på UDIR sine sider. 

Eit godt klassemiljø gir eit godt læringsmiljø. Miljøet i klassa blir ikkje berre påverka av det som skjer i løpet av skuledagen. Heimen spelar ei vesentleg rolle i å bygge gode klassemiljø.

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø. Opplæringslova § 9a set krav til skulane for å sikre dette. Godøy skule sin handlingsplan forklarer korleis skulen skal handtere slike saker.