Tilsette

Giske ungdomsskule har cirka førti tilsette. 

Administrasjonen består av rektor, tre avdelingsleiarar, rådgivar og sekretær.

Om lag tretti lærarar utgjer hovudtyngda av dei tilsette. I tillegg har skulen eit inkluderingsteam beståande av miljøterapeutar, vernepleiar, sosionom, fagarbeidarar og assistentar. Helsesjukepleiarane er på skulen tre dagar i veka og MOT-coachane ein dag i veka. 

Sjå orienteringshefte for skuleåret for meir informasjon. 

Artikkelliste