Mobbing i skulen

I Noreg er det lovfesta nulltoleranse for krenkingar som mobbing, vald, trakassering og diskriminering. Ifølgje opplæringslova § 9A-2 har alle barn rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjer helse, trivsel og læring. 

Mobbing kan kome i mange ulike former:

  • Verbal (kallenamn, skjellsord, henge ut)
  • Sosial (kroppsspråk, blikking, avvisning, utfrysning)
  • Materiell (få øydelagt klede eigendelar o.l.)
  • Psykisk (bli truga, latterleggjort, lurt eller tvungen til å gjere noko)
  • Fysisk (bli slått, dytta eller sparka)
  • Digital (bli hengt ut eller haldt utanfor på nett)

På Giske ungdomsskule arbeidar vi slik for å førebyggje, avdekke og stoppe mobbing.

  • Førebyggje (trivselsaktivitetar, klassereglar, informasjon om paragraf 9A på foreldremøte i starten av skuleåret, elev/føresette signerer mobbekontrakt)
  • Avdekke (vakthald, elevsamtalar, utviklingssamtalar, samarbeid heim-skule)
  • Stoppe (kontaktlærar + inkluderingsteam lager aktivitets- og tiltaksplan og har jamnlege samtalar med mobbar og mobbeoffer).