Skuleskyss

Skuleskyss til Alnes 

• Avgang Dyb: kl. 07:53, ankomst Alnes kl. 08:07
• Avgang Valkvæ: kl. 08:05, ankomst Alnes kl. 08:12*
• Avgang Alnes skule: kl. 13:25/ 11:55 (gjeld onsdag og i periodar fredag)

*Dette er bussen som slepp av elevar frå Giske på godøyskulen kl. 08.03 før den returnerer til Valkvæ og tar på elevar som skal til Alnes. Dette gjeld elevar som bur i Valkvæ og dei som går på bussen i Leitebakk.

Skuleskyss frå Giske

• Avgang Ytterland: kl. 07:40, ankomst Godøy skule 08:03
• Avgang Giske bedehus: kl. 07:46, ankomst Godøy skule 08:03
• Avgang Dyb: kl. 07:53, ankomst Godøy skule 08:03
• Avgang Godøy skule: kl. 14:20 / 13:00 (gjeld onsdag)

Elevar som har meir enn 4 km til skulen (2 km for førsteklassingar) har rett til gratis skuleskyss. Elevar kan og ha rett på skyss på grunn av farleg skuleveg. Elevar med varig eller midlertidig nedsett funksjonsevne, kan ha rett på skuleskyss uavhengig av avstand til skulen.

Elevar som bur hjå foreldre med delt omsorg har rett på skyss til begge adresser. For å gjere sin rett gjeldande må delt omsorg dokumenterast, og kopi av avtale leverast på skolen. Skjema for avtale om delt bustad kan ein få frå skulen. Samværsordning gjev ikkje skyssrett.

Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som har ansvar for skuleskyssen. Skulane melder inn skyssbehov for elevane. Dersom du meiner at ditt barn har rett til skuleskyss, kan du ta kontakt med Berit Nyvoll beritn@giske.kommune.no

Elevane får digitale skuleskysskort som gir rett til skyss til og frå skulen ved skulen si ordinære start og sluttid.  

Dersom elevane mister busskortet må dei gi beskjed til kontaktlærar så snart som råd.