Orienteringshefte for skuleåret 2020-2021.

I orienteringsheftet finn du all informasjon som er relevant for elevar og foreldre.

Orienteringshefte 2020-2021 (PDF, 2 MB)

Film med informasjon om hjelpelinjer, samt ein god del informasjon om andre hjelpelinjer.

Når vi no er inne i ei tid med mykje usikkerheit og uvisse, er det viktig at vi som foreldre klarar å vere trygge og gode vaksne for barna våre. Dette gjer vi best ved å forsøke å halde oppe ein så «normal» struktur på kvardagen som mogeleg. Er vi redde og bekymra vil barna våre merke dette. Forsøk å skaffe deg den tryggheita du treng sjølv for å vere ei god støtte for barna.

Lytt til barna si uro, og forsøk å møte denne med aksept og forståing. Det er ikkje alle spørsmål vi kan svare på, men barna treng først og fremst å bli møtt og forstått i følelsane sine. Barna våre treng også informasjon om det som skjer, men dei treng det gjerne gjort forståeleg og tilpassa av sine foreldre. For mange barn er det godt å vite kva dei kan gjere for å for eksempel hindre smitte. Nyheitene kan formidle skremmande og uforståelege nyheitsbilete, ver påpasseleg med å bruke avknappen og med å hjelpe barna med å forstå.

Det finns fleire gode nettsider som kan vere til støtte for foreldre til å svare på spørsmål om coronaviruset. Under ligg det lenkar til sider om dette.

I dette skrivet har jeg laget en oversikt over ulike hjelpelinjer og chattetjenester for barn og ungdom. Ungdom tar som regel lite kontakt på telefon, men ønsker mest kontakt på chat.

 

Sjå etter pressemelding frå Giske kommune!

Alle skular og hallar i Giske kommune vil vere stengd f.o.m. fredag 13.03.20 og til over påske.

Alle skuler i Giske kommune vil frå fredag 13. mars vere stengt. Frå mandag 16. mars vil ein  gå over til fjernundervisning. I praksis betyr dette at ingen av elevane skal møte på skulen, men undervisninga held fram på den digitale plattforma.

INFO GISKE KOMMUNE

Viser til Giske kommune si heimeside om info knytt til Corona-viruset

https://www.giske.kommune.no/koronavirus/