Søknad om graveløyve

I samband med all graving skal Giske kommune kontaktast for avklaring om tiltaket er i konflikt med kommunale planar eller leidningsanlegg. 

Det skal søkjast om graveløyve for:

  • all graving i kommunalt areal
  • arbeid innanfor 2 meter frå kant av veg/gangveg
  • arbeid innanfor vegen sin fyllingsfot eller skjæringstopp
  • arbeid i regulert vegareal
  • boring/pressing gjennom veg

Ved tvil skal kommunen kontaktast for avklaring. 

Graveløyve er gebyrbelagt. 

For å søke om graveløyve bruk
 
Normalvilkår for graveløyve og Betalingsregulativ for gravesøknad og varslingsplan går fram av søknadsskjema og dokument "GRAVEARBEID I OFFENTLEGE VEGAREAL GISKE KOMMUNE (PDF, 751 kB)".