Detaljregulering Ytterland II - offentleg ettersyn

Komite for miljø- og tekniske saker har i møte den 08.11.2018, sak KMT- 067/18, vedtatt med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-10 å leggje forslag til detaljregulering for Ytterland II ut til offentleg ettersyn.

Planforslaget er sendt til grunneigarar innanfor planområdet, naboar til planområdet, offentleg mynde og høyringsinstansar.

Plandokument:

Innspel og synspunkt vert å sende til post@giske.kommune.no eller til:

Giske kommune
Teknisk eining
Valderhaug 4
6050 Valderøya

Frist for å innspel er 17.01.2019.