Plankontoret

Plankontoret skal sjå til at plan- og bygningsloven blir følgt i all arealplanlegging i kommunen og vere ansvarlig for utforming av kommunale reguleringsplanar.

Plankontoret sine viktigste oppgåver og tenester er:
  • Ansvar for arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.
  • Utarbeide arealplaner: områdeplanar, reguleringsplanar og temaplanar. Plankontoret er med på utarbeiding av kommuneplanen sin arealdel.
  • Sakshandsaming: Private reguleringsplaner, dispensasjonssøknader, klage på reguleringsplanar mfl.
  • Rettleie/legge til rette for private tiltakshavarar/plankonsulentar i samband med utarbeiding av private reguleringsplaner.
  • Rettleiing til innbyggarane.

 

Kommunen sine arealplaner og planer under arbeid kan ein finne i planregisteret eller via kartet:
Planregister: arealplaner.no
Kart: Publikum (kommunekart.com)

 

 
Kommuneplanen sin arealdel 2018-2029:

 

Planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel:

 

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1, 12-3 og 12-8 blir det med dette varsla om igangsetjing av privat detaljregulering for del av eigedomen gbnr. 125/8 m. fl. i Giske kommune.


Arild Dyb og Gunnar Ramsli er forslagsstillar og OSE AS er plankonsulent for planarbeidet.

Giske formannskap vedtok på møte den 13.06.2022, sak 075/22 å legge forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2022 - 2032 ut til offentleg ettersyn i minst 6 veker, jf. plan og bygningslova § 11 -4.

 

Giske kommunestyre vedtok i møte den 17.02.2022, k-sak 008/22, i medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 12-12, å eigengodkjenne framlegg til detaljreguleringsplan for gnr 188 bnr 9m/fl. Ytterland - Skjong. Kommunestyret har i møte den 16.06.2022, k-sak 041/22, behandla ei klage på vedtak i k-sak 008/22. 

 

Giske kommune utvider planområdet for områdeplan Sætra og Gjøsund. Utvidinga omfattar i hovudsak området rundt krysset til Gjøsundneset. 

Merknadsfrist 23.06.2022

 

Giske kommune sitt planregister er endra. Planregisteret er no mykje meir brukarvennleg og lett å finne fram i. I planregisteret finn ein fortsatt alle arealplaner i kommunen, både kommuneplan, reguleringsplan og planer under arbeid. Giske kommune sitt planregister finn ein på arealplaner.no eller (som også tidlegare) via kommunekart.com. Det er også linka til i "Plankontoret" på Giske kommune si nettside.

 

Iht. plan- og bygningslova § 12-1 og § 12-8 varslast det om at det er igangsett arbeid med reguleringsplan for utbetring av farleia ved Djupefluda i Giske kommune, sør for Høgsteinneset på Godøya. Sjå meir info i vedlagte dokument.

Frist for innspel til planarbeida er sett til: 29. oktober 2021

Hausten 2019 gjorde Fylkesmannen v/ Justis- og verjemålsavdelinga oppdateringar av plan- og bygningsrettssidene på heimesida si. Formålet har vore å gjere sida meir oversiktleg og brukarvenleg. Dei ønskjer å gjere jamlege oppdateringar av heimesida slik at ho kan vere eit nyttig verktøy for både kommunane og innbyggjarane.

Sjå https://www.statsforvalteren.no/More-og-Romsdal/Plan-og-bygg/Plan--og-bygningsrett/

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2014 - 2026.

 

Giske kommunestyre har i vedtak 14.06.2018, saknr 021/18, eigengodkjent kommuneplanen sin arealdel 2018 - 2029.

Giske kommune varslar oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for utvikling av Sætra og Gjøsund til nytt senter for handel, næring og service i kommunen.

Opningstider

Måndag:         12.00 – 15.00
Tysdag:           09.00 – 15.00
Onsdag:         Stengt
Torsdag:         09.00 – 12.00
Fredag:           09.00 – 12.00

 

Servicetorget har ope alle dagar
09.00 - 15.00.

Der får du hjelp med dei fleste sakene. Om du treng å ha kontakt med ein sakshandsamar får du best service om du avtalar tid i førehand.

Viktige lenker

Ukraina