Plankontoret

Plankontoret skal sjå til at plan- og bygningsloven blir følgt i all arealplanlegging i kommunen og vere ansvarlig for utforming av kommunale reguleringsplanar.

Plankontoret sine viktigaste oppgåver og tenester er:
  • Ansvar for arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.
  • Utarbeide arealplaner: områdeplanar, reguleringsplaner og temaplanar. Plankontoret er med på utarbeiding av kommuneplanen sin arealdel.
  • Sakshandsaming: Private reguleringsplaner, dispensasjonssøknader, klage på reguleringsplanar mfl.
  • Rettleie/leggje til rette for private tiltakshavarar/plankonsulentar i samband med utarbeiding av private reguleringsplaner.
  • Rettleiing til innbyggjarane.

Plankart (PDF, 20 MB)

*Norm for leikeareal og friområde i Giske (PDF, 4 MB)

*leikeplassnormen er ein lokalforskrift og kan finnast på s. 24 i planomtalen.

 

 Teknisk utval har i møte den 09.12.2019, sak 018/19, vedtatt å legge forslag til mindre reguleringsendring innafor reguleringsplanane «Ny industriveg på Ytterland» og «Endring av plan for Skjong Ytterland del II og III» ut til avgrensa offentleg ettersyn. Vedtaket er fatta med heimel i plan- og bygningslova §12-14. Endringsforslaget går fram av vedlagte plandokument datert 03.12.2019.

Giske kommune ønsker grunneigarar, naboar og andre interesserte velkomen til felles synfaring av planområdet «Stor-Pe-teigen» (saksnr. 17/1391) på Giske den
30. Oktober klokka 17.00.
Oppmøte ved akebakken/leikeareal (Mariabakken).

Komité for miljø og tekniske saker har i møte den 03.10.2019, sak KMT-074/19, vedteke med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-10 å leggje forslag til detaljregulering for Gjenvinningsstasjon Gjøsundmyrane ut til offentleg ettersyn.

 

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2014 - 2026.

 

Komité for miljø- og tekniske saker har i møte den 06.09.2018, sak KMT-047/18, vedtatt med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-10 å leggje forslag til detaljregulering for Budafjellet II ut til offentleg ettersyn. 

Giske kommunestyre har i vedtak 14.06.2018, saknr 021/18, eigengodkjent kommuneplanen sin arealdel 2018 - 2029.

Giske kommune varslar oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for utvikling av Sætra og Gjøsund til nytt senter for handel, næring og service i kommunen.

Giske kommune inviterar grunneigarar, bedrifter og andre interesserte til å komme med innspel til arbeidet med områdeplan for Sætra og Gjøsund.

 

Kontaktpersonar

Per Inge Aakvik
E-post
Gerd-Alice Blindheim
E-post