Plankontoret

Plankontoret skal sjå til at plan- og bygningsloven blir følgt i all arealplanlegging i kommunen og vere ansvarlig for utforming av kommunale reguleringsplanar.

Plankontoret sine viktigste oppgåver og tenester er:
  • Ansvar for arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.
  • Utarbeide arealplaner: områdeplanar, reguleringsplanar og temaplanar. Plankontoret er med på utarbeiding av kommuneplanen sin arealdel.
  • Sakshandsaming: Private reguleringsplaner, dispensasjonssøknader, klage på reguleringsplanar mfl.
  • Rettleie/legge til rette for private tiltakshavarar/plankonsulentar i samband med utarbeiding av private reguleringsplaner.
  • Rettleiing til innbyggarane.
 
Kommuneplanen sin arealdel 2018-2029

*Norm for leikeareal og friområde i Giske (PDF, 4 MB)

*leikeplassnormen er ein lokalforskrift ein òg finn på s. 24 i planomtalen.

 

Teknisk utval har i møte den 05.03.2020, sak 011/20, vedteke med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-10 å legge forslag til detaljregulering for Ytterland park, gnr 188 bnr 2, ut til avgrensa offentleg ettersyn.

 

Hausten 2019 gjorde Fylkesmannen v/ Justis- og verjemålsavdelinga oppdateringar av plan- og bygningsrettssidene på heimesida si. Formålet har vore å gjere sida meir oversiktleg og brukarvenleg. Dei ønskjer å gjere jamlege oppdateringar av heimesida slik at ho kan vere eit nyttig verktøy for både kommunane og innbyggjarane.

Sjå https://www.fylkesmannen.no/…/Plan-o…/Plan--og-bygningsrett/

 Planarbeidet for området har lagt i bero sidan 2018 på grunn av ulike meiningar mellom grunneigarane om vidare utvikling. Dette førte til at området no er redusert frå 42,6 daa til 23 daa og omfattar berre gbnr/124/19 pluss nokre bustadparsellar aust for fylkesvegen.

Teknisk utval vedtok i møte den 30.01.2020, sak TU- 006/20, med heimel i Plan- og bygningslova § 12-10 å legge framlegg til detaljplan Reinseanlegg Valderhaugstrand med føresegner, plankart, planomtale og ROS-analyse ut til offentleg ettersyn.

 Teknisk utval har i møte den 09.12.2019, sak 018/19, vedtatt å legge forslag til mindre reguleringsendring innafor reguleringsplanane «Ny industriveg på Ytterland» og «Endring av plan for Skjong Ytterland del II og III» ut til avgrensa offentleg ettersyn. Vedtaket er fatta med heimel i plan- og bygningslova §12-14. Endringsforslaget går fram av vedlagte plandokument datert 03.12.2019.

Komité for miljø og tekniske saker har i møte den 03.10.2019, sak KMT-074/19, vedteke med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-10 å leggje forslag til detaljregulering for Gjenvinningsstasjon Gjøsundmyrane ut til offentleg ettersyn.

 

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2014 - 2026.

 

Komité for miljø- og tekniske saker har i møte den 06.09.2018, sak KMT-047/18, vedtatt med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-10 å leggje forslag til detaljregulering for Budafjellet II ut til offentleg ettersyn. 

Giske kommunestyre har i vedtak 14.06.2018, saknr 021/18, eigengodkjent kommuneplanen sin arealdel 2018 - 2029.

Kontaktpersonar

Per Inge Aakvik
E-post
Gerd-Alice Blindheim
E-post
Mobil 70 18 80 52