Plankontoret

Plankontoret skal sjå til at plan- og bygningsloven blir følgt i all arealplanlegging i kommunen og vere ansvarlig for utforming av kommunale reguleringsplanar.

Plankontoret sine viktigste oppgåver og tenester er:
  • Ansvar for arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.
  • Utarbeide arealplaner: områdeplanar, reguleringsplanar og temaplanar. Plankontoret er med på utarbeiding av kommuneplanen sin arealdel.
  • Sakshandsaming: Private reguleringsplaner, dispensasjonssøknader, klage på reguleringsplanar mfl.
  • Rettleie/legge til rette for private tiltakshavarar/plankonsulentar i samband med utarbeiding av private reguleringsplaner.
  • Rettleiing til innbyggarane.
 
Kommuneplanen sin arealdel 2018-2029

*Norm for leikeareal og friområde i Giske (PDF, 4 MB)

*leikeplassnormen er ein lokalforskrift ein òg finn på s. 24 i planomtalen.

 

I samsvar med plan- og bygningslova §12-10 blir detaljreguleringsplan Synesvågen II (PlanID: 2018008) lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter behandling i Teknisk Utval den 4.juni, sak 027/20.

I samsvar med plan- og bygningslova §12-10 blir detaljplan Rishaugen II (PlanID: 2016007) lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter behandling i Teknisk Utval den 4.juni, sak 019/20.

Teknisk utval har i møte den 30.04.2020, sak 019/20, vedtatt å legge forslag til mindre reguleringsendring innafor reguleringsplanen «Roald Aust ut til avgrensa offentleg ettersyn. Vedtaket er fatta med heimel i plan- og bygningslova §12-14. Endringsforslaget går fram av plandokument datert 20.04.2020.

Ny høyringsfrist: 16.07.2020

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir detaljplan Joteigen (PlanID: 2018012) lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter behandling i Teknisk Utval den 4.juni, sak 030/20.

Hausten 2019 gjorde Fylkesmannen v/ Justis- og verjemålsavdelinga oppdateringar av plan- og bygningsrettssidene på heimesida si. Formålet har vore å gjere sida meir oversiktleg og brukarvenleg. Dei ønskjer å gjere jamlege oppdateringar av heimesida slik at ho kan vere eit nyttig verktøy for både kommunane og innbyggjarane.

Sjå https://www.fylkesmannen.no/…/Plan-o…/Plan--og-bygningsrett/

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2014 - 2026.

 

Giske kommunestyre har i vedtak 14.06.2018, saknr 021/18, eigengodkjent kommuneplanen sin arealdel 2018 - 2029.

Giske kommune varslar oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for utvikling av Sætra og Gjøsund til nytt senter for handel, næring og service i kommunen.