Plankontoret

Plankontoret skal sjå til at plan- og bygningsloven blir følgt i all arealplanlegging i kommunen og vere ansvarlig for utforming av kommunale reguleringsplanar.

Plankontoret sine viktigste oppgåver og tenester er:
  • Ansvar for arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.
  • Utarbeide arealplaner: områdeplanar, reguleringsplanar og temaplanar. Plankontoret er med på utarbeiding av kommuneplanen sin arealdel.
  • Sakshandsaming: Private reguleringsplaner, dispensasjonssøknader, klage på reguleringsplanar mfl.
  • Rettleie/legge til rette for private tiltakshavarar/plankonsulentar i samband med utarbeiding av private reguleringsplaner.
  • Rettleiing til innbyggarane.

 

Kommunen sine arealplaner og planer under arbeid kan ein finne i planregisteret eller via kartet:
Planregister: arealplaner.no
Kart: Publikum (kommunekart.com)

 

 
Kommuneplanen sin arealdel 2018-2029:

 

Planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel:

 

Nordplan AS og Godøya utvikling inviterer til åpent nabomøte angående detaljregulering av gnr/bnr. 124/68 – Leitebakken. Møtet blir avholdt i Godøyhallen møterom, 1.februar 2023, 18:00.

 

I medhald av PBL. § 12-8 blir det varsla oppstart av detaljregulering område KS5 for Ytterland nord for demma.

Frist for innspel er sett til 11.02.2023

 

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering av bustadfelt på eiendom gnr. 124 bnr. 68 (Leitebakken) på Godøya i Giske kommune. 

Frist for innspel: 24.01.23

 

Teknisk utval har i møtet den 15.12.2022 gjort følgande vedtak: 

TU - 061/22 Vedtak:
Teknisk utval vedtek med heimel i PBL §12-14 å ta gang- sykkelvegen frå Rønnebergbakkane til Valderhaugbakkane ut av det digitale reguleringsplankartet, og å endre plannavn i planregister til «Gang og sykkelveg langs RV658».

Teknisk utval har i møte den 15.10.2022 gjort følgande vedtak:

TU - 052/22 Vedtak:
Teknisk utval vedtek å legge forslag til mindre reguleringsendring av planen «Synesvågen II» til avgrensa offentleg ettersyn i minst 4 veker. Forslag til mindre reguleringsendring gjeld endring av tillatne gesimshøgder på bustadar innanfor gjeldande planområde frå 5,5m til 6,0m. Grunnlaget for vedtaket finn ein i saksutgreiinga og vurderingane.

Merknadsfrist: 02.02.2023.

 

Giske formannskap vedtok på møte den 13.06.2022, sak 075/22 å legge forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2022 - 2032 ut til offentleg ettersyn i minst 6 veker, jf. plan og bygningslova § 11 -4.

 

Giske kommunestyre vedtok i møte den 17.02.2022, k-sak 008/22, i medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 12-12, å eigengodkjenne framlegg til detaljreguleringsplan for gnr 188 bnr 9m/fl. Ytterland - Skjong. Kommunestyret har i møte den 16.06.2022, k-sak 041/22, behandla ei klage på vedtak i k-sak 008/22. 

 

Giske kommune utvider planområdet for områdeplan Sætra og Gjøsund. Utvidinga omfattar i hovudsak området rundt krysset til Gjøsundneset. 

Merknadsfrist 23.06.2022

 

Giske kommune sitt planregister er endra. Planregisteret er no mykje meir brukarvennleg og lett å finne fram i. I planregisteret finn ein fortsatt alle arealplaner i kommunen, både kommuneplan, reguleringsplan og planer under arbeid. Giske kommune sitt planregister finn ein på arealplaner.no eller (som også tidlegare) via kommunekart.com. Det er også linka til i "Plankontoret" på Giske kommune si nettside.

 

Iht. plan- og bygningslova § 12-1 og § 12-8 varslast det om at det er igangsett arbeid med reguleringsplan for utbetring av farleia ved Djupefluda i Giske kommune, sør for Høgsteinneset på Godøya. Sjå meir info i vedlagte dokument.

Frist for innspel til planarbeida er sett til: 29. oktober 2021

Opningstider

Måndag:         12.00 – 15.00
Tysdag:           09.00 – 15.00
Onsdag:         Stengt
Torsdag:         09.00 – 12.00
Fredag:           09.00 – 12.00

 

Servicetorget har ope alle dagar
09.00 - 15.00.

Der får du hjelp med dei fleste sakene. Om du treng å ha kontakt med ein sakshandsamar får du best service om du avtalar tid i førehand.