Plankontoret

Plankontoret skal sjå til at plan- og bygningsloven blir følgt i all arealplanlegging i kommunen og vere ansvarlig for utforming av kommunale reguleringsplanar.

Plankontoret sine viktigste oppgåver og tenester er:
  • Ansvar for arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.
  • Utarbeide arealplaner: områdeplanar, reguleringsplanar og temaplanar. Plankontoret er med på utarbeiding av kommuneplanen sin arealdel.
  • Sakshandsaming: Private reguleringsplaner, dispensasjonssøknader, klage på reguleringsplanar mfl.
  • Rettleie/legge til rette for private tiltakshavarar/plankonsulentar i samband med utarbeiding av private reguleringsplaner.
  • Rettleiing til innbyggarane.

 

Kommunen sine arealplaner og planer under arbeid kan ein finne i planregisteret eller via kartet:
Planregister: arealplaner.no
Kart: Publikum (kommunekart.com)

 

 
Kommuneplanen sin arealdel 2018-2029:

 

Planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel:

 

Giske kommune sitt planregister er endra. Planregisteret er no mykje meir brukarvennleg og lett å finne fram i. I planregisteret finn ein fortsatt alle arealplaner i kommunen, både kommuneplan, reguleringsplan og planer under arbeid. Giske kommune sitt planregister finn ein på arealplaner.no eller (som også tidlegare) via kommunekart.com. Det er også linka til i "Plankontoret" på Giske kommune si nettside.

 

Iht. plan- og bygningslova § 12-1 og § 12-8 varslast det om at det er igangsett arbeid med reguleringsplan for utbetring av farleia ved Djupefluda i Giske kommune, sør for Høgsteinneset på Godøya. Sjå meir info i vedlagte dokument.

Frist for innspel til planarbeida er sett til: 29. oktober 2021

Giske kommune har trekt ut tre vinnarar av fotokonkurransen og ein person som får premie for deltaking i spørjeundersøkinga.

   

Hausten 2019 gjorde Fylkesmannen v/ Justis- og verjemålsavdelinga oppdateringar av plan- og bygningsrettssidene på heimesida si. Formålet har vore å gjere sida meir oversiktleg og brukarvenleg. Dei ønskjer å gjere jamlege oppdateringar av heimesida slik at ho kan vere eit nyttig verktøy for både kommunane og innbyggjarane.

Sjå https://www.statsforvalteren.no/More-og-Romsdal/Plan-og-bygg/Plan--og-bygningsrett/

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2014 - 2026.

 

Giske kommunestyre har i vedtak 14.06.2018, saknr 021/18, eigengodkjent kommuneplanen sin arealdel 2018 - 2029.

Giske kommune varslar oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for utvikling av Sætra og Gjøsund til nytt senter for handel, næring og service i kommunen.