Plankontoret

Plankontoret skal sjå til at plan- og bygningsloven blir følgt i all arealplanlegging i kommunen og vere ansvarlig for utforming av kommunale reguleringsplanar.

Plankontoret sine viktigste oppgåver og tenester er:
  • Ansvar for arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.
  • Utarbeide arealplaner: områdeplanar, reguleringsplanar og temaplanar. Plankontoret er med på utarbeiding av kommuneplanen sin arealdel.
  • Sakshandsaming: Private reguleringsplaner, dispensasjonssøknader, klage på reguleringsplanar mfl.
  • Rettleie/legge til rette for private tiltakshavarar/plankonsulentar i samband med utarbeiding av private reguleringsplaner.
  • Rettleiing til innbyggarane.

 

 
Kommuneplanen sin arealdel 2018-2029:

 

Planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel:

 
 
 

 

 

I samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12-12, vert det med dette gjort kjent at Giske kommunestyre i møte den 06.07.2021, har gjort følgande vedtak:

K- 063/21 Vedtak:
Giske kommunestyre opprettheld vedtaket i K-sak 052/21 gjort den 17.06.2021, og eigengodkjenner reguleringsplan Johannsmarka med planident 2018005, med plankart med revisjonsdato 01.03.2021, og føresegner og planomtale med revisjonsdato 15.03.2021.

 

Giske kommune har trekt ut tre vinnarar av fotokonkurransen og ein person som får premie for deltaking i spørjeundersøkinga.

   

Ålesund formannskap, Giske formannskap og Sula planutval har vedtatt å legge forslag til ein plan for areal, klima og transport i Ålesundsregionen (PAKT) ut på høyring.

Høyringsfristen er sett til 08. oktober 2021.

 

Hausten 2019 gjorde Fylkesmannen v/ Justis- og verjemålsavdelinga oppdateringar av plan- og bygningsrettssidene på heimesida si. Formålet har vore å gjere sida meir oversiktleg og brukarvenleg. Dei ønskjer å gjere jamlege oppdateringar av heimesida slik at ho kan vere eit nyttig verktøy for både kommunane og innbyggjarane.

Sjå https://www.statsforvalteren.no/More-og-Romsdal/Plan-og-bygg/Plan--og-bygningsrett/

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2014 - 2026.

 

Giske kommunestyre har i vedtak 14.06.2018, saknr 021/18, eigengodkjent kommuneplanen sin arealdel 2018 - 2029.

Giske kommune varslar oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for utvikling av Sætra og Gjøsund til nytt senter for handel, næring og service i kommunen.