Plankontoret

Plankontoret skal sjå til at plan- og bygningsloven blir følgt i all arealplanlegging i kommunen og vere ansvarlig for utforming av kommunale reguleringsplanar.

Plankontoret sine viktigste oppgåver og tenester er:
  • Ansvar for arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.
  • Utarbeide arealplaner: områdeplanar, reguleringsplanar og temaplanar. Plankontoret er med på utarbeiding av kommuneplanen sin arealdel.
  • Sakshandsaming: Private reguleringsplaner, dispensasjonssøknader, klage på reguleringsplanar mfl.
  • Rettleie/legge til rette for private tiltakshavarar/plankonsulentar i samband med utarbeiding av private reguleringsplaner.
  • Rettleiing til innbyggarane.

 

 
Kommuneplanen sin arealdel 2018-2029:

 

Planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel:

 
 
 

 

 

I samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12-12, vert det med dette gjort kjent at Giske kommunestyre i møte den 03.12.2020, har eigengodkjent detaljreguleringsplan for Stor-Pe-teigen (Ksak - 081/20) med planID: 2017012. 

Teknisk utval, har i møte 17.12.2020, sak - 068/20, vedtatt å legge Detaljplan Joteigen ut til nytt offentleg ettersyn (avgrensa). Merknadsfrist er 18.02.2021.

Hausten 2019 gjorde Fylkesmannen v/ Justis- og verjemålsavdelinga oppdateringar av plan- og bygningsrettssidene på heimesida si. Formålet har vore å gjere sida meir oversiktleg og brukarvenleg. Dei ønskjer å gjere jamlege oppdateringar av heimesida slik at ho kan vere eit nyttig verktøy for både kommunane og innbyggjarane.

Sjå https://www.fylkesmannen.no/…/Plan-o…/Plan--og-bygningsrett/

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2014 - 2026.

 

Giske kommunestyre har i vedtak 14.06.2018, saknr 021/18, eigengodkjent kommuneplanen sin arealdel 2018 - 2029.

Giske kommune varslar oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for utvikling av Sætra og Gjøsund til nytt senter for handel, næring og service i kommunen.