Plankontoret

Plankontoret skal sjå til at plan- og bygningsloven blir følgt i all arealplanlegging i kommunen og vere ansvarlig for utforming av kommunale reguleringsplanar.

Plankontoret sine viktigaste oppgåver og tenester er:
  • Ansvar for arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.
  • Utarbeide arealplaner: områdeplanar, reguleringsplaner og temaplanar. Plankontoret er med på utarbeiding av kommuneplanen sin arealdel.
  • Sakshandsaming: Private reguleringsplaner, dispensasjonssøknader, klage på reguleringsplanar mfl.
  • Rettleie/leggje til rette for private tiltakshavarar/plankonsulentar i samband med utarbeiding av private reguleringsplaner.
  • Rettleiing til innbyggjarane.

Plankart (PDF, 20 MB)

*Norm for leikeareal og friområde i Giske (PDF, 4 MB)

*leikeplassnormen er ein lokalforskrift og kan finnast på s. 24 i planomtalen.

 

Giske kommune ønsker grunneigarar, naboar og andre interesserte velkomen til felles synfaring av planområdet «Stor-Pe-teigen» (saksnr. 17/1391) på Giske den
30. Oktober klokka 17.00.
Oppmøte ved akebakken/leikeareal (Mariabakken).

Komité for miljø og tekniske saker har i møte den 03.10.2019, sak KMT-074/19, vedteke med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-10 å leggje forslag til detaljregulering for Gjenvinningsstasjon Gjøsundmyrane ut til offentleg ettersyn.

 

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2014 - 2026.

 

Komité for miljø- og tekniske saker har i møte den 06.09.2018, sak KMT-047/18, vedtatt med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-10 å leggje forslag til detaljregulering for Budafjellet II ut til offentleg ettersyn. 

Giske kommunestyre har i vedtak 14.06.2018, saknr 021/18, eigengodkjent kommuneplanen sin arealdel 2018 - 2029.

Giske kommune varslar oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for utvikling av Sætra og Gjøsund til nytt senter for handel, næring og service i kommunen.

Giske kommune inviterar grunneigarar, bedrifter og andre interesserte til å komme med innspel til arbeidet med områdeplan for Sætra og Gjøsund.

 

Kontaktpersonar

Per Inge Aakvik
E-post
Gerd-Alice Blindheim
E-post