Vaksenopplæringa

Kommunen har ansvaret for opplæring i norsk og samfunnsfag for innvandrarar og for grunnskuleopplæring for vaksne. 

Eksamensretta grunnskuleopplæring

Dei som er over opplæringspliktig alder og som treng grunnskuleopplæring, har rett til slik opplæring. Sjå opplæringslova § 4A-1. Opplæringa er gratis. Søknad om grunnskuleopplæring skal sendast inn på elektronisk skjema innan 1. mars. Skjema finn du her.

Undervisninga skjer ved Hareid ressurssenter. 

Spesialundervisning for vaksne

Vaksne som ikkje har tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, og vaksne som har særlege behov for å utvikle eller halde ved like grunnleggande dugleik, har rett til spesialundervisning, jamfør opplæringslova § 4A-2. Ta kontakt med Giske kommune om du har behov for slik opplæring.

Norsk og samfunnskunnskap for innvandrarar

Flyktningar og andre innvandrarar kan ha rett til ulike typer opplæring. Nokre har plikt til å gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap. For nokre er denne opplæring gratis medan andre må betale sjølve. Arbeidsinnvandrarar frå EØS-/EFTA-samarbeidet har korkje rett eller plikt til slik opplæring.

Kven som har rett og plikt til kva, er mellom anna avhengig av opphaldsløyve og alder. Du kan finne ut meir om dette på nettsidene til IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

Giske kommune tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap til alle som har rett til gratis opplæring. 

Arbeidsinnvandrarar

Dei som har opphald i Noreg etter EØS-regelverket, er ikkje omfatta av introduksjonslova. Dei har verken rett eller plikt til norskopplæring etter introduksjonslova. Det blir imidlertid stilt krav til kunnskapar i norsk og samfunnskunnskap for å få innvilga norsk statsborgarskap. 

Giske kommune har ikkje tilbod til arbeidsinnvandrarar. Dersom du ønskjer norskopplæring, kan du ta kontakt med t.d. Folkeuniversitetet, Vaksenopplæringssenteret i Ålesund, Hareid Ressurssenter eller andre som har tilbod til betalingselevar.

Kontaktpersonar

Lene Bjørlo Overå
E-post
Telefon 416 16 109
Mobil 416 16 109