Kvalitetsplan for oppvekst 2018 – 2021

Utkast til Kvalitetsplan for oppvelst ligg føre. Planen blir behandla politisk i februar 2018.

Omgrepet livsmeistring er sentralt i planen og satsingsområda i skal forståast i lys av korleis dei saman fremjer barn og unges livsmestring.

Giske kommune sitt verdigrunnlag og kommuneplanen sitt motto- samspelskommunen – er også viktige utgangspunkt.

I arbeidet med planen har pedagogisk teori og praksis vore grundig drøfta. Ein vil sjå at omgrep som «Growth mindset» eller dynamisk og statisk tenking, Blooms taksonomi og Qvartrups vitensformer er innarbeid i plattforma for arbeid i barnehage og skule.

Ut frå dette blir det sette andre typar mål enn i dei tidlegare planane. Kvar eining må konkretisere korleis ein skal sjå igjen ein praksis som fremjar til dømes livsmeistring, djupnelæring, nysgjerrigheit og utforsking. Meir kunne vore nemnd.

God lesing.

Klikk her for å lese planen. (PDF, 3 MB)

Les planen som tankekart - (krev iThoughts) (ITMZ, 23 kB)

framtidsskulen.no er Giske kommune si overskrift for oppvekst sin digitaliseringsprosess med rekonstruert fokus inn mot den kunnskapen og kompetansen elevane vil trenge for livsmeistring her og no og for framtida.