Som eit viktig ledd i arbeidet med å styrke tidleg innsats i kommunen blei det, hausten 2020 starta kompetansebygging innan systematisk omgrepslæring hjå barnehagelærarar og lærarar i Giske kommune. Om barn har eit godt ordforråd og god omgrepsforståing i barnehageåra, aukar sjansen for god språkutvikling og gode skuleprestasjonar seinare (Hjetland et al. 2017, Lervåg 2010, Aukrust 2005).  Tilbodet barn får i barnehagen og grunnskulen er svært viktig for korleis dei vil lukkas i vidare utdanning og arbeid.

Giske kommune og Sula kommune har samarbeida om utviklingsarbeidet To fram i perioden 2018 - 2020. 

Barn i alderen 0 - 6 år er ein del av eit mangfaldig digitalt univers. Generasjon touch blir brukt som kallenamn på barna som veks opp i dag. Teknologiske vertøy er dagleg i bruk rundt barna og av barna.
Kunnskapsdepartementet har utarbeidd strategi for barnehagane si utvikling av kompetanse og rekruttering. Strategien er gjeldande for 2014 til 2020. Strategien er kalla Kompetanse for framtidens barnehage.

Tett på realfag er regjeringa sin strategi for auka kompetanse i realfag, og den er gjeldande frå 2015-2019. Giske kommune er med i satsinga frå starten, hausten 2015.
Strategien skal mobilisere, bevisstgjere og forplikte dei som er tettast på barn og unge, og som har dei beste moglegheitene til å bidra til at barn og unge lærer og utforskar realfag med motivasjon og glede. Målgruppene er difor lærarar, leiarar, andre tilsette og eigarar i barnehagar og skular.

Viktige lenker

Ukraina