Som eit viktig ledd i arbeidet med å styrke tidleg innsats i kommunen blei det, hausten 2020 starta kompetansebygging innan systematisk omgrepslæring hjå barnehagelærarar og lærarar i Giske kommune. Om barn har eit godt ordforråd og god omgrepsforståing i barnehageåra, aukar sjansen for god språkutvikling og gode skuleprestasjonar seinare (Hjetland et al. 2017, Lervåg 2010, Aukrust 2005).  Tilbodet barn får i barnehagen og grunnskulen er svært viktig for korleis dei vil lukkas i vidare utdanning og arbeid.

Giske kommune og Sula kommune har samarbeida om utviklingsarbeidet To fram i perioden 2018 - 2020. 

Tett på realfag er regjeringa sin strategi for auka kompetanse i realfag, og den er gjeldande frå 2015-2019. Giske kommune er med i satsinga frå starten, hausten 2015.
Strategien skal mobilisere, bevisstgjere og forplikte dei som er tettast på barn og unge, og som har dei beste moglegheitene til å bidra til at barn og unge lærer og utforskar realfag med motivasjon og glede. Målgruppene er difor lærarar, leiarar, andre tilsette og eigarar i barnehagar og skular.