Giske kommune og Sula kommune har samarbeida om utviklingsarbeidet To fram i perioden 2018 - 2020. 

Barn i alderen 0 - 6 år er ein del av eit mangfaldig digitalt univers. Generasjon touch blir brukt som kallenamn på barna som veks opp i dag. Teknologiske vertøy er dagleg i bruk rundt barna og av barna.
Kunnskapsdepartementet har utarbeidd strategi for barnehagane si utvikling av kompetanse og rekruttering. Strategien er gjeldande for 2014 til 2020. Strategien er kalla Kompetanse for framtidens barnehage.

Tett på realfag er regjeringa sin strategi for auka kompetanse i realfag, og den er gjeldande frå 2015-2019. Giske kommune er med i satsinga frå starten, hausten 2015.
Strategien skal mobilisere, bevisstgjere og forplikte dei som er tettast på barn og unge, og som har dei beste moglegheitene til å bidra til at barn og unge lærer og utforskar realfag med motivasjon og glede. Målgruppene er difor lærarar, leiarar, andre tilsette og eigarar i barnehagar og skular.