Leiarar

Rådmannen er øvste administrative leiar i kommunen og står ansvarleg for kommunestyret i heile den kommunale verksemda.

Organisasjonskartet ligg her.

Leiarar i eining og stab:

Einingsleiarane har ansvar for kvar si eining under rådmannen eller kommunalsjef. Einingsleiar har eit fullstendig driftsansvar for si eining innanfor tildelte fullmakter. Stabsleiarar er underlagt rådmannen.

Det inneber følgjande typar av ansvar:

 • resultatansvar for å få utført dei arbeidsoppgåvene som kommunen/ eininga har, slik desse går fram av plan- og styringsdokument og andre politiske vedtak
 • serviceansvar for at eininga møter brukarane sine på ein tenleg og korrekt måte
 • formelt ansvar som administrativ og fagleg leiar
 • arbeidsgjevaransvar som personalleiar/ nærmaste overordna for dei tilsette i eininga
 • organisasjonsansvar som ansvarleg for ei effektiv drift og eit godt arbeidsmiljø
 • økonomiansvar med krav om effektiv og lojal bruk av tildelt økonomisk ramme ut frå budsjett og økonomi-reglement
 • samarbeidsansvar som m.a. inneber at ein må sjå si eining i høve til resten av kommunen, samt delta aktivt i m.a. leiarfora og samarbeidstiltak på tvers av einingane her under det å eventuelt vere teamleiar
 • ein organisasjonskultur som er kjenneteikna av gjensidig tillit og respekt, tufta på verdigrunnlaget for Giske kommune.

 

Klikk for stort bilete

Marianne Stokkereit Aasen

Rådmann

Rådmannens viktigste oppgåver er å:

 • Legge til rette for politisk styring av lokalsamfunnet og kommunen si verksemd.
 • Styre og utvikle forvaltninga, tenester og tilbod.
 • Styre og utvikle organisasjonen.
Klikk for stort bilete

Lene Bjørlo Overå

Kommunalsjef, ass. rådmann

Leiar for helse- og omsorgstenestene
 

Klikk for stort bilete

Arnfinn Vartdal

Konst. kommunalsjef for kultur og oppvekst

Klikk for stort bilete

Rannveig Szell

Styrar/einingsleiar, Vigra barnehage

tel. 916 83 992

Klikk for stort bilete

Elias Martinus Valderhaug

Konstituert ped. leiar, Giske oppvekstsenter, avd. barnehage.

epost: elival@giske.kommune.no

 

 

Gry Støbakk Ytterland

Konstituert rektor/ einingsleiar, Giske oppvekstsenter, avd. skule.

epost: grysy@giske.kommune.no

Klikk for stort bilete

Åshild Støbakk

Rektor/einingsleiar, Godøy Skule

tel. 996 34 393

Klikk for stort bilete

Terje Austnes

Rektor/einingsleiar, Valderøy barneskule

tel. 907 87 060

Klikk for stort bilete

Nina Rødland Rabben

Rektor/einingsleiar, Valderøy ungdomsskule

tel. 473 71 121

Klikk for stort bilete

Åse  Elisabeth Skjærseth

Rektor/einingsleiar, Vigra Skule

tel. 984 31 522

Klikk for stort bilete

Frode Synnes

Kultursjef/ einingsleiar, Miljø og kultur

tel. 930 06 368

Klikk for stort bilete

Eli Høydal

Teknisk sjef/einingsleiar Teknisk

tel. 484 96 902

Klikk for stort bilete

Namn: Tone Giskegjerde

Einingsleiar, Valderøy Omsorgsdistrikt

tel. 417 02 313

Klikk for stort bilete

Nina Skjong

Einingsleiar, Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt

tel. 70 18 82 81

Klikk for stort bilete

Gretha Giske

Einingsleiar, Barn, familie og helse (BFH)

tel. 905 14  203

Klikk for stort bilete

Monica Beinset

Einingsleiar, Meistring og psykisk helse

tel. 464 12 388

Klikk for stort bilete

Sturla Hess Brunvær 

Einingsleiar NAV Giske

tel. 920 23 331

Klikk for stort bilete

Ann Kristin Thu

Økonomisjef, rådmannens stab

epost: akth@giske.kommune.no

Klikk for stort bilete

Synnøve Thorseth

Personalsjef, rådmannens stab

epost: stho@giske.kommune.no


Klikk for stort bilete

Henrik Wang

Leiar for næringsliv, informasjon og beredskap, rådmannens stab

tel. 957 255 07

 

Karin Vea Sæther

Leiar for servicekontoret, politisk sekretariat

kars@giske.kommune.no