Kunnskapsprøva

Det er to typar kunnskapsprøver, ei for salsløyve i butikk og ei for skjenkeløyve på restaurant/bar/pub.

Skal du vere skjenkestyrar eller varastyrar for sals- og skjenkeløyve i kommunen må du ha bestått kunnskapsprøva i alkohollova. Når du ynskjer å ta prøva kontaktar du Servicetorget påtlf. 70188000 nokre dagar før, og avtalar tidspunkt. Du får fleire forsøk dersom du ikkje greier prøva første gongen, og den kostar 400 kroner kvar gong. 

Du vil få 60 minutt til å svare på prøva. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar vere riktige. Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøva. Det er lov å ta med ordbok.

> Sjå Helsedirektoratet: Informasjon om kunnskapsprøve i alkohollova

Lærehefte

Det kan vere lurt å lese gjennom lærehefte før du tar prøva. Dette kan du kjøpe direkte frå www.vinn.no

I tillegg til lærehefte kan du og kjøpe tilgang til elektroniske testar både på skjenkeprøva og salsprøva.

Du kan òg kjøpe nettbaserte kurs på skjenkeprøva og salsprøva.