Generell informasjon

Pedagogisk- psykologisk teneste er ei rettleiingsteneste for skuler og barnehagar. PPT sine oppgåver er heimla i Opplæringslova og i Barnehagelova. Det blir skissert eit todelt mandat. PPT skal arbeide mot barn/elevar med særlege behov, men skal også bistå skular og barnehagar i arbeidet med kompetanse og organisasjonsutvikling for å legge betre til rette for barn/elevar med særlege behov.

I arbeid med enkeltbarn samler PPT  (DOC, 2 MB)informasjon gjennom  samtale med barnet, foreldre, tilsette i skulen/barnehagen, observasjon og eventuell testing. Etter kartlegging utarbeidar PPT ei sakkunnig vurdering som seier noko om kva skulen/barnehagen kan gjere for å leggje best mogleg til rette for barnet/eleven  si utvikling og læring. 

PPT får dei fleste tilvisingar frå barnehage og skule, men foreldre eller eleven sjølv kan

søke (DOC, 85 kB) hjelp ved å ta kontakt med kontoret. Tilvisning skal alltid skje i samarbeid med føresette, ingen kan tilvise PPT utan føresette sitt samtykke. 

Tenesta er gratis og du kan ta kontakt med dei tilsette mellom 08.00 og 15.30. Dersom du ikkje får svar kan du legge igjen beskjed til servicekontoret på tlf 70188000 og vi vil ringe deg opp igjen.

Vi har eit fokus på tidleg innsats.

Rådgjevare i PPT er:

Teamleiar Ingvill Haram tlf.70188054

Arne Opheim: tlf. 70188056

Gro Nærø: tlf. 70188058

Nina Nordmark: tlf. 70188117

Kontaktpersonar

Greta Giske
Einingsleiar
E-post
Mobil 905 14 203
Ingvill Haram
Teamleiar for PPT
E-post
Telefon 70 18 80 54

Kart