Ergoterapi

Ergoterapeutar legg til rette for aktivitet og deltaking. Ergoterapeuten i kommunehelsetenesta arbeidar med born, vaksne og eldre som opplever varig eller kortvarig funksjonsnedsettingar eller forsinka motorisk utvikling. Ergoterapeutar arbeidar opp i mot rehabiliteringsavdelinga, skular, barnehagar og private heimar.

Henvisningsgrunnlaget til ergoterapeuten er:
• Forsinka motorisk utvikling, særleg finmotorikk
• Behov for trening retta mot funksjonar som er grunnleggande for å meistre samansette kvardagsaktivitetar, berøringssans, balanse, handfunksjon, beveging, kommunikasjon, sosial fungering og samhandling.
• Nedsatt arm og håndfunksjon.  Ombygging av heimen grunna bevegelsesvanskar.
• Behov for trening av daglege gjeremål: rehabilitering, barn som har behov for motivering og tilrettelegging for å oppleve meistring av ulike leik aktivtitetar, påkledning, personlig hygiene, spising og liknande
• Behov for større hjelpemidlar, scooter, elektrisk rullestol, kofortrullestol, hjelpemidlar for kommunikasjon /kognisjon, trappeheis og stolar med oppreisningsfunksjon. Dersom du mottek heimesjukepleie er dei ansvarlege for å bestille andre hjelpemidlar. Mottar du ikkje heimesjukepleie hjelper ergoterapeuten deg.
• Livsstilsendring, mellom anna energiøkonomisering, vaneendring og rådgivning om andre helseaspekt.

http://ergoterapeutene.org/

 

Vår ergoterapeut:

Albertine Strid Johansen arbeidar mandag, annakvar onsdag (oddetal), og torsdag.

Tlf 93422745

albjoh@giske.kommune.no

Kontaktpersonar

Greta Audhild Giske
E-post
Mobil 905 14 203
Gunnhild Vindvik Norstrand
teamleiar
E-post
Telefon 934 22 779

Kart