Omsorgstenester

Målet for tenesta er at brukaren skal klare seg mest og best mogleg i eigen heim. Tildeling av tenesta vert gjort etter ei individuell og fagleg vurdering. Omfanget av tenesta vert vurdert fortløpande av tildelingsteamet i kommuna. Tildelingsteamet sine oppgåver er knytt til saksbehandling av søknadar om tenester innan Helse- og omsorgstenesta:

 

 • Heimesjukepleie
 • Omsorgsbustadar
 • Praktisk bistand / opplæring / heimehjelp
 • Psykisk helseteneste
 • Kvardagsrehabilitering
 • Velferdsteknologi
 • Tryggleiksalarm
 • Matlevering
 • Avlastning i privat heim
 • Støttekontakt
 • BPA
 • Omsorgsløn
 • Transportteneste, parkeringskort, følgjebevis


 

Søknad om omsorgstenester

Tildelingsteamet føretek fyrstegangsbesøk når søkjar ikkje har hatt teneste tidlegare, og til brukarar etter innlegging på sjukehus, dersom behov for vurdering av hjelpebehov.

 

Samarbeid med dei ulike tenestene i omsorgsdistrikta er naudsynt for å leggje til rette for at tenestemottakar skal få bu heime i eigen bustad så lenge som mogleg. Brukarane blir gjort meir sjølvstendig i kvardagen gjennom trening, tilrettelegging i heimen og bruk av ulike hjelpemidlar ein har tilgjengeleg.

 

 

Kontakt Tildelingskontoret:

 

Telefon

 1. 70 18 81 57 
 2. 70 18 81 58

E-post: tildelingsteamet@giske.kommune.no

 

Telefonliste omsorg
DistriktTelefonnummer
Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt70 18 82 70
Vigra omsorgssenter70 18 82 70
Godøy bukollektiv70 18 81 77
Valderøy omsorgsdistrikt70 18 83 00
Giske omsorgssenter70 18 83 00
Heimesjukepleia Valderøya95 75 85 51
Heimesjukepleia Vigra95 92 49 04
Heimesjukepleia Godøya91 30 54 11
Publisert av Helen Gjerde. Sist endra 10.11.2017
Fann du det du leita etter? Hvis ikkje, prøv søkefeltet øvst på sida.

Kontaktpersonar

Einingsleiar
Einingsleiar
 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
Login for redigering