Forbod mot oljefyring

Beskriving

Frå og med 2020 vil det vere forbode å bruke oljefyring til oppvarming av bustad. Forbodet vil gjelde for alle bustader og bygningar i Noreg, men med noko få unnatak.
 
I fritidsbustader, hytter og fyrstasjonar utanfor straumnettet vil det framleis vere tillaten å bruke fossil fyringsolje og parafin. Det same gjeld for industribygningar.
Driftsbygningar i landbruket og sjukehus får nokre ekstra år, til 2025, på å gjennomføre tiltaka. 
Kommunen kan også i einskilde heilt spesielle tilfelle gi dispensasjon.
Dersom du fyrer med gass eller biofyringsolje, vil ikkje forbodet gjelde deg.
 
Forbodet gjeld berre oppvarming i bustad, og ikkje bygging eller annan produksjon.

Målgruppe

Det er både huseigar og brukar av fyringsanlegget som er ansvarleg for å følgje reglane.

Pris

Kommunen vil gjennomføre kontrollar for å sikre at forbodet blir overhalde. Kommunen kan ta eit gebyr for kontrollen.

Handsaming

Kommunen kan i enkelttilfelle gjere unnatak frå forbodet. Eit slikt tilfelle kan for eksempel vere at forbodet får utilsikta konsekvensar, medfører urimeleg høge kostnader eller viser seg å vere teknisk svært utfordrande å overhalde.
 
Ønskjer du å søkje om unnatak kan du kontakte oss.
 
Kommunen sitt vedtak i saka er eit enkeltvedtak.

Klage

Dersom du er misfornøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misfornøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Opprettheld kommunen sitt vedtak, blir saka send vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klaga skal takast til følgje.

Oppdatert

12.09.2018 09.27.52