Varsel om oppstart av detaljregulering for Furkenholmen, gnr 127 bnr 4 med fleire

Det vert varsla etter plan- og bygningslova §12-8 om oppstart av detaljregulering for gnr 127 bnr 4, med fleire. Området ligg på Furkenholmen i Giske kommune.

Omtrentleg avgrensing av planområdet vert vist på kartet etter kommunen sin anvisning. Planområdet er ca. 86 dekar, inklusiv ein del sjøareal.

Hovudformålet med detaljreguleringsplanen er å tilretteleggja området for utbygging av hotellkonsept med tilhøyrande infrastruktur.

Naboar og offentlege mynde vert varsla direkte i eget brev.

Kommentarar/merknad til planarbeidet skal vera skriftleg og sendast innan 08.03.2019 til Kibsgaard-Petersen AS, Grimmetgata 2, 6002 Ålesund, eller firmapost@k-p.no .