OPPSTART DETALJREGULERING FOR DEL AV GJØSUNDMYRANE, GBNR. 7/4, 11 OG 153.

I henhold til plan- og bygningsloven, §12-8 gjerast det kjent at det er starta opp detaljregulering for del av Gjøsundmyrane på gnr. 7 bnr. 4, 11 og 153 på Gjøsund, Giske kommune. Planområdet vises i vedlagt kartutsnitt.

Formålet med detaljreguleringen er ønske om etablering av næringsvirksomheit på ein del av Gjøsundmyrane i samsvar med kommuneplanen sin arealdel. I samråd med kommunen anses planen å ikkje falle inn under kriteria i §4 i forskrift om konsekvensutgreiing.

Oppstartsmøte blei avholdt med kommunen 21.01.2019. Råka grunneigarar og naboar blir varsla direkte.

Oppdragsgiver for planarbeidet er Leba AS. Kommentarar/innspill til det igangsette planarbeidet skal vere skriftleg pr. brev eller e-post og rettast til Leite og Howden AS, innan 15.03.2021.

20161-Oppstartmelding (PDF, 77 kB)

20161-Vedlegg varsel om oppstart (PDF, 615 kB)

Referat frå oppstartsmøte - Detaljregulering for bnr 7 bnr 4 11 og 153 - del av Gjøsundmyrane (PDF, 292 kB)