Oppstart av detaljregulering av Ytterland nord for Demma 2022

I medhald av PBL. § 12-8 blir det varsla oppstart av detaljregulering område KS5 for Ytterland nord for demma.

Frist for innspel er sett til 11.02.2023

Fokus bygg ser eit aukande behov for bustadar i Valderøya. Ein ynskjer difor å imøtekome noko av etterspurnaden ved å
regulere Ytterland nord for Demma med konsentrerte busetnadar.

Innspel til planarbeidet skal vere skriftlege, og sendast på e-post til post@fokusbygg.no, eller i post til Fokus Bygg AS,
Valderhaugstranda 5, 6060 Valderøya

 

Dokumenter:

 

arealplaner.no | 2022004 > Planbehandlinger