Offentleg ettersyn - Detaljregulering for gnr 7 bnr 300 m.fl. Gjenvinningsstasjon Gjøsundmyrane

Klikk for stort bileteKomité for miljø og tekniske saker har i møte den 03.10.2019, sak KMT-074/19, vedteke med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-10 å leggje forslag til detaljregulering for Gjenvinningsstasjon Gjøsundmyrane ut til offentleg ettersyn.

Planforslaget vert sendt til grunneigarar innafor planområdet, naboar til planområdet, offentlege mynde og høyringsinstansar.
Innspel og synspunkt skal sendast til Giske kommune, teknisk forvaltning, Valderhaug 4, 6050 Valderøya, eller til e-post: post@giske.kommune.no innan 28.11.2019.

Sjå vedlegg under: