Offentleg ettersyn - Detaljplan Stor-Pe-teigen

Teknisk utval har i møte den 30.04.2020, sak 018/20, vedtatt med heimel i plan- og bygningslova §§12-3 å legge forslag til detaljregulering for Stor-Pe-teigen ut til offentleg ettersyn.

Planforslaget blir sendt til grunneigarar innanfor planområdet, naboar til planområdet, offentleg mynde og høyringsinstansar. Plandokumenta blir lagt ut under kunngjeringar på heimesida til Giske kommune og i resepsjonen på rådhuset. Dersom nokon ønsker plandokument tilsendt på papir/elektronisk, ta kontakt med resepsjonen på rådhuset (tlf. 70 18 80 00) og gi opp referanse «17/1391».

Merknader og innspel til planen skal sendast til Giske kommune, Teknisk eining, Valderhaug 4, 6050 Valderøya eller til; post@giske.kommune.no innan 18.06.2020. 

17/1391
Tittel Publisert Type
2017012_Sakspapir - offentleg ettersyn

04.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Detaljreguleringsplan Stor-Pe-teigen - offentleg ettersyn (L)(821877).pdf
2017012_Plankart

04.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned .2017012_Plankart (L)(820392).pdf
2017012_Føresegner

04.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned .2017012_Føresegner (L)(820390).pdf
2017012_Planomtale

04.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned .2017012_Planomtale (L)(821295).pdf
2017012_ROS-analyse

04.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned .2017012_ROS-analyse (L)(821278).pdf
2017012_Merknadsvurdering_korrigert

04.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017012_Merknadsvurdering_korrigert (L)(821298).pdf
Prøvegravingsrapport

04.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Prøvegravingsrapport (L)(818858).pdf

 

For fleire dokument i saka: https://www.giske.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2017001391&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=1029&

Planforslaget i publikumskartet: https://kommunekart.com/klient/giske/publikum 
(hugs og skru på kartlaget "Reguleringsplan forslag", og evt. å skru av uønska kartlag)