Offentleg ettersyn - Detaljplan Reinseanlegg Valderhaugstranda

Teknisk utval vedtok i møte den 30.01.2020, sak TU- 006/20, med heimel i Plan- og bygningslova § 12-10 å legge framlegg til detaljplan Reinseanlegg Valderhaugstrand med føresegner, plankart, planomtale og ROS-analyse ut til offentleg ettersyn.

Planforslaget datert 23.01.2020, vert sendt til grunneigarar innanfor planområdet, naboar til planområdet, offentleg mynde og høyringsinstansar. Plandokumenta vert lagt ut under kunngjeringar på heimesida til Giske kommune og i resepsjonen på rådhuset. Dersom nokon ønsker plandokument tilsendt på papir/elektronisk, ta kontakt med resepsjonen på rådhuset (tlf. 70188000) og gi opp referanse «16/1550».

Innspel og synspunkt vert å sende til Giske kommune, Teknisk eining, Valderhaug 4, 6050 Valderøya eller til; post@giske.kommune.no innan 19.03.2020. 

Vedtak og plandokument:

16/1550
Tittel Publisert Type
1. Vedtak om oppstart av planarbeid

2/6/2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned .Saksframlegg - oppstart av planarbeid (L)(535883).pdf
2. Vedtak om offentleg ettersyn

2/6/2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned .Saksframlegg - offentleg ettersyn (L)(812597).pdf
3. Plankart A3

2/6/2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned .2017003_Plankart.pdf
4. Føresegner

2/6/2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned .2017003_Føresegner.pdf
5. Planomtale m/ROS-analyse

2/6/2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned .2017003_Planomtale_med_ROS.pdf
6. Merknadsvurdering

2/6/2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned .2017003_Merknadsvurdering.pdf


For fleire dokument i saken: https://www.giske.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2016001550&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=1029&

Plankartet er også lagt til i kartlaget "Reguleringsplan forslag" i Giske kommune sitt publikumskart (kommunekart.com), dette finst også i 3D.