Ny varslingsplikt til Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlege skader eller hendingar i kommunale helse- og omsorgstenesterr.

Fra 1. juli 2019 har alle verksemder som yter helse- og omsorgstenester plikt til å varsle alvorlege hendingar til Statens helsetilsyn. Pasienter, brukarar og næraste pårørende får samtidig ein rett til å varsle slike hendingar til Helsetilsynet.

Hensikta med varselordninga for dei alvorligaste hendingane er å identifisere uforsvarlege forhold raskere slik at forholda vert retta opp og bidreg til bedre pasientsikkerhet.

Det er verksemda sjølv som har ansvar for at tenestene som vert gitt til eikvar tid er forsvarlege, og at drifta er i samsvar med krava som er fastsatt i lov og forskrift. I tillegg til verksemda eigne plikter til å kartlegge uønska hendinger  og iverksette tiltak, er det for dei alvorlegaste hendingane innført ei varselsordning. 

For meir info, sjå Helsetilsynet sine nettsider: https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/varsel-om-alvorlige-hendelser/kommunale-helse--og-omsorgstjenester/