Ny lokal forskrift

Gebyrforskrift

Giske kommune skal vedta ny forskrift om gebyr for saksbehandling etter plan- og bygingslova, eierseksjonslova og matrikkellova.

Forskrifta tek for seg dei ulike gebyra innanfor saksbehandling etter ovanfor nemnde lovar.

Forskrifta har vore ute til høyring tidlegare, men er endra noko slik at vi vel å legge den ut til ny høyring.

Frist for tilbakemelding er sett til 31.12.2023.

Forskrifta blir så politisk behandla gjennom teknisk utval, formannsskap og endeleg vedteke i kommunestyret.

Giske kommune - Følgebrev til høring av ny lokal gebyrforskrift (2023_09_05).pdf (PDF, 285 kB)

Giske kommune - Forskrift om gebyr (2023_09_05).pdf (PDF, 341 kB)