Mindre endring av reguleringsplan Omregulering Myrane

Teknisk utval har i møte den 21.10.2021, sak 046/21, vedtatt å endre %BYA frå 30% til 35% for område FB1 i reguleringsplan Omregulering Myrane (PlanID: 2013004). Endringa gjerast som mindre endring med heimel i plan- og bygningslova §12-14.

Frist for innspel er 03.12.2021

 

Gjeldande plandokument finn ein i kommunen sitt planregister:
arealplaner | 2013004 > Plandokumenter.

Innspel og synspunkt vert å sende til : Giske kommune, Teknisk eining, Valderhaug 4, 6050 Valderøya eller til post@giske.kommune.no innan 03.12.2021.

Dersom nokon ønskar plandokumenta tilsendt på papir/elektronisk, ta kontakt med servicekontoret ved Giske rådhus (tlf. 70 18 80 00) og oppgi referanse «13/711».

Plandokumenta blir sendt til råka partar, og lagt ut på kommunen si heimeside. Tekst som er foreslått endra er markert gul.

 

Saksframlegg og vedtak:
Mindre reguleringsendring - retting av plandokument (L)(905639) (PDF, 509 kB)

Plandokumenter med endringsforslag:
2013004_Planomtale, rev 04.11.2021 (PDF, 2 MB)
2013004_Føresegner Myrane, rev 04.11.2021 (PDF, 177 kB)
Detaljplan regend Myrane_gnr._bnr._127_13 (PDF, 4 MB)