Detaljplan Vigra næringspark nord – varsel om oppstart av regulering og høyring av planprogram

Detaljplan Vigra næringspark nord – varsel om regulering og høyring av planprogram

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1, 12-3 og 12-8 blir det med dette varsla om oppstart av privat detaljregulering for del av eigedomen gnr./bnr. 3/186, 190, 284 og 287 i Giske kommune.

Cormoran AS er tiltakshavar og OSE er plankonsulent for planarbeidet. For nærare informasjon ta kontakt med OSE, mob. 974 89 987 eller e-post bjarte@oseing.noMøtereferat frå oppstartsmøtet 16.04.2018, varslingsbrev og forskjellege kart blir lagt ut på Giske kommune sine heimesider under kunngjeringar og på OSE sine heimesider under kunngjeringar.

Merknadar som har verknad eller interesse for planarbeidet kan sendast:

OSE ingeniørkontor as på e-post firmapost@oseing.no 

eller

OSE ingeniørkontor as

Vikegata 19A,

6150 Ørsta

Frist for merknadar vert sett til 07.12.2018. Merk fråsegn med P1493.