Detaljplan Nordstrand - Oksneset - Varsel om oppstart av planarbeid

Detaljplan Nordstrand – Oksneset, gnr./bnr. 183/21, 22, 23, 65 og 69 m. fl. - varsel om oppstart av planarbeid – Giske kommune

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1, 12-3 og 12-8 blir det med dette varsla om igangsetjing av privat detaljregulering for tre område nordaust på Valderøya i Giske kommune.

Fokus Bygg AS og Arne Vadseth er forslagsstillar og OSE AS er plankonsulent for planarbeidet.  For nærare informasjon ta kontakt med OSE, mob. 974 89 987 eller e-post bjarte@oseing.no. Varslingsdokumenta blir lagt ut på Giske kommune si heimeside under kunngjeringar og OSE si heimeside under kunngjeringar. Alle oppstartsdokumenta blir lagt ut på Ose si heimeside. 

Merknadar som har verknad eller interesse for planarbeidet kan sendast:

OSE ingeniørkontor as på e-post firmapost@oseing.no

eller

OSE ingeniørkontor as

Vikegata 19A,

6150 Ørsta

Frist for merknadar vert sett til 23.11.2018. Merk fråsegn med P1513.