Ålesund, Sula og Giske med noko lette i koronatiltak

Tysdag 18. mai har kommunane Ålesund, Sula og Giske valt å vidareføre deler av den lokale forskrifta fram til 25. mai. Det blir noko lette med opning av blant anna treningssenter, badeland, kino og det blir lov med arrangement. Men det blir framleis påbod om heimekontor, skjenkestopp av alkohol og påbod om munnbind.

Klikk for stort bilete 

Kriseleiingane i kommunane har tysdag 18. mai hatt møte og vedtatt ei ny lokal forskrift. Forskrifta er noko endra med fleire lette:

No får blant anna treningssenter, aktivitetsparkar/badeland, kulturhus og kino opne igjen. For studentar betyr endringa at ein kan nytte campus fullt ut. Det blir tillatt med arrangement igjen, men med redusert tal på folk som kan delta (sjå i forskrifta).

Den nye forskrifta gjeld frå midnatt 18. mai og fram til midnatt tysdag 25. mai:

Kommuneoverlegane meiner det er riktig å forlenge delar av forskrifta for å fortsatt halde kontrollen etter fleire større samlingar gjennom 17- mai-helga. Konsekvensane etter dette vil først vise seg om nokre dagar.

Politiet i Møre og Romsdal melde om samanstimlingar av yngre menneske i helga, og det er grunn til bekymring dersom dette utviklar seg til smitte:

 - Politiet forstår at ungdommen har behov for å møtast, men det er grunn til bekymring etter helga. Ungdommar i alderen 15-18 år og russen har vore mykje samla, og vi ber no foreldre og føresette om å sjå til at ungdommen held seg til smittevernreglane, seier politistasjonssjef Oddbjørn Solheim.

Framleis skjenkeforbod og påbod om munnbind

Det blir framleis skjenkestopp på restaurantar i dei tre kommunane. I tillegg er det framleis påbod om både heimekontor og bruk av munnbind der ein ikkje kan halde minst 1 meters avstand.

 • Det er godt at vi no kan lette litt på dei strengaste tiltaka. Eg oppmodar likevel innbyggarane i Giske om framleis å ta situasjonen på alvor, seier ordførar i Giske, Harry Valderhaug. 

Felles vedtak for Ålesund, Sula og Giske

Ordførar i Giske, Harry Valderhaug, og ordførar i Sula, Jim-Arve Røssevoll, er samstemte på at  det er naturleg at dei tre kommunane gjer felles vedtak i denne saken:

Ålesund, Giske og  Sula er ein felles bu- og arbeidsmarknadsregion der folk reiser mykje mellom kommunane i arbeid og fritid. Vi vel difor å fortsatt samkøyre våre tiltak. Sula og Giske kommune har gjort likelydande tiltak som Ålesund og forlengar si forskrift.

Lokale råd i tråd med dei nasjonale (bokmål)

Sula, Giske og Ålesund har lokale råd i tråd med dei nasjonale råda for kommunar med smittetrykk på nivå med vårt (Tiltaksnivå B):

 • Man bør ikke ha flere enn fem gjester i eget hjem. Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper, og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (f.eks. ved fysisk aktivitet med høy intensitet, synging eller roping).
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale kjøpesentre/varehus.
 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.
 • En-til-en virksomheter, for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.

Forskrift og endring:

Førebels forskrift om tiltak for å førebygge koronasmitte(Covid-19) i Giske kommune i Møre og Romsdal 19. mai til og med 25. mai 2021

Heimel: Med heimel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsame sjukdomar § 4-1 første leddbokstav a og c, jf. Kommunen sitt delegeringsreglement, jf. kommunelova § 11-8 (hastesaker), vedtek Giske formannskap i dag, 18.05.2021, forlenging av lokal forskrift om tiltak for å førebygge spreiing av covid-19 i befolkninga. Forskrifta har verknad til 25.05.2021 kl 24.00.

§ 1. Føremål

Formålet med forskrifta er å hindre eller avgrense spreiing av SARS CoV-2 i ein periode der ein treng å stabilisere situasjonen etter periode med store smitteutbrot.

§ 2. Verkeområde

Forskrifta gjeld for alle som oppheld seg i Giske kommune.

§ 3. Forhold til anna lovverk

Reguleringa i dette vedtaket kjem i tillegg til dei reguleringar som følgje av lov, nasjonale forskrifter og andre lokalt fastsette tiltak mot smitte. Ved motstrid mellom denne forskrift og nasjonalt regelverk, går forskrifta framfor fråvikelege reglar i lov og nasjonal forskrift.

§ 4 .Antall personer som kan være til stede på et arrangement

Selv om kravene til avstand i § 13c blir oppfylt, skal det ikkje gjennomførast arrangement med fleire personar som samtidig er fysisk til stades enn:

a. 10 personar innandørs eller 20 personar utandørs på privat sammenkomst som regulert i § 13 første ledd bokstav f, likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskule kan møtast med eit nødvendig antall vaksne personar som tilretteleggere.

b. 10 personar på innandørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til e, likevel

1. 50 personar der alle i publikum sitter på faste, tilviste plassar.

2. 25 personar på idretts- og kulturarrangement for utøvarar under 20 år som tilhøyrer same kommune.

c. 100 personar på utandørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavane a til e, likevel 300 personar der alle i publikum sitter på faste, tilviste plassar.

Ved arrangement der det er meir enn 100 personar til stades samtidig, skal dei som er til stades fordelast i grupper med inntil 100 personar. Det skal heile tida vere minst to meter avstand mellom gruppene.

Grupper med inntil 100 personar kan skiftast ut i løpet av arrangementet, dersom det vert gjort på ein smittevernfagleg forsvarlg måte og det ikkje er kontakt mellom dei

Følgende personar skal ikkje reknast med i det totale antallet personar som kan vere til stades på arrangement:

a. tilsette og oppdragstakere som står for gjennomføring av arrangementer

b. utøvande kunstnarar ved gjennomføring av kulturaktivitetar i regi av en profesjonell aktør

c. toppidrettsutøvarar, støtteapparat og dommarar ved gjennomføring av idrettsarrangement

d. spelarar, støtteapparat og dommarar ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet.

e. journalistar, fotografar og øvrige representantar frå media som er nødvendig for å sikre medidekning av arrangementet.

Ved arrangement angitt i § 13c tredje ledd bokstav f inngår alle som er til stades, inkludert utøvarar og støtteapparat, i berekningen av det totale talet personer.

§ 5. Påbod om heimekontor

Arbeidsgivarar skal sørge for at tilsette arbeider heimanfrå så langt det er praktisk mogleg. Arbeidsgivarar skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til dei tilsette om korleis dette skal gjennomførast i verksemda.

§ 6. Skjenkestopp

Serveringsstader som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikkje utøve skjenkebevillinga.

§7. Plikt til å bruke munnbind

Når det ikkje er mogleg å halde minst ein meters avstand, ut over kortvarige passeringar til andre enn husstandsmedlemmar, skal det brukast munnbind i butikkar, i fellesareal på kjøpesenter, på serveringsstader, i trus- og livssynshus, på kollektivtransport og innandørs stasjonsområde, og i lokale for kultur-, sports- og fritidsaktivitetar.

Passasjerar skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal takast på før passasjeren set seg inn i taxien, og skal ikkje takast av før reisa er avslutta og passasjeren har gått ut av taxien. Plikt til å bruke munnbind gjeld tilsvarande for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikta til å bruke munnbind i første ledd gjeld tilsvarande for tilsette på stader der det ikkje er mogleg å halde minst ein meters avstand frå besøkande. Dette gjeld ikkje tilsette på stader der det er sett i verk andre tiltak mot smitte for dei tilsette som bruk av visir, skiljeveggar o.l. i samsvar med Folkehelseinstituttets tilrådingar.

Plikta til å bruke munnbind gjeld ikkje for barn under 12 år, eller for dei som av medisinske eller andre årsakar ikkje kan bruke munnbind.

§ 8. Ansvar

Giske kommune tar ikkje på seg økonomisk ansvar som følge av pålagde tiltak.

§ 9. Straff

Forsetteleg eller grovt uaktsam overtreding av reglane i denne forskrifta, straffast i samsvar med smittevernloven § 8-1.

§ 10. Ikraftsetjing

Forskrifta trer i kraft 18. mai kl. 24.00 og gjeld fram til 25. mai kl. 24.00.

 

Ålesund, Sula og Giske har vedteke ei ny lokal forskrift med verknad frå midnatt og fram til tysdag 8. juni.

 

Ålesund, Sula og Giske har i dag bestemt å forlenge den lokale forskrifta fram til midnatt fredag 28. mai.

 

Kommunane Ålesund, Sula og Giske vel å vidareføre dei strenge koronatiltaka fram til 18. mai, men lettar litt på lokale råd.

 

Den vedtekne forskrifta varer fram til 18.mai 2021:

Stenging av verksemder

Følgande verksemder og stader skal halde stengde:

a) Treningssenter, likevel slik at følgande tilbod kan halde opent:

1. Rehabilitering og opptrening som blir tilbydd individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

2. Individuell trening og behandling som det kan bestillast time til.

b) Symjehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknande, likevel slik at følgande tilbod kan halde opent:

1. Skolesymjing, organiserte symjekurs og organisert symjetrening for personar under 20 år og symjing for profesjonelle utøvarar.

2. Behandling, rehabilitering og opptrening som blir tilbydd individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

3. Annan individuell behandling som det kan bestillast time til og der bad er ein del av behandlinga.

c) Fornøyelsesparkar, bingohallar, spelehallar, leikeland, bowlinghallar og tilsvarande stader.

d) Kino, teater, konsertstader og tilsvarande kultur- og underholdningsstader.

e) Andre offentlege stader og verksemder der det skjer kultur-, underhaldnings- eller fritidsaktivitetar som samlar menneske innandørs.

Offentlege stader og verksemder der det skjer organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktivitetar kan halde opent for barn og unge under 20 år, det same gjeld utandørs aktivitet for vaksne og organisert trening innandørs og utandørs for toppidrettsutøvarar.

§ 5. Forbod mot gjennomføring av arrangement.

Det er ikkje tillate å gjennomføre arrangement, jf. § 13, Definisjon av arrangement i Covid-19 forskrifta, med unntak av:

a) Gravferder, bisettingar og seremoniar ved grav med inntil 50 personar til stades

b) Andre livssynssamlingar med seremoniar i trus- og livssynshus, inkludert seremoniar ved vigslar, dåp, konfirmasjon med inntil 20 personar til stades.

c) Digitale arrangement med maksimalt fem personar til stades, i tillegg til utøvarar og anna nødvendig produksjonspersonell.

d) Utandørs treningskampar i fotballens to øvste divisjonar for kvinner og menn med berre spelarar, støtteapparat og dommarar til stades.

§ 6. Påbod om heimekontor

Arbeidsgivarar skal sørge for at tilsette arbeider heimanfrå så langt det er praktisk mogleg. Arbeidsgivarar skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til dei tilsette om korleis dette skal gjennomførast i verksemda.

§ 7. Skjenkestopp

Serveringsstader som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikkje utøve skjenkebevillinga.

§ 8. Opplærings- og utdanningsinstitusjonar

Universitet, høgskolar og fagskolar skal halde sine lokale stengde for elevar og studentar slik at undervisninga skjer digitalt. Tilsvarande gjeld lokale som blir brukt ved opplæring eller undervisning til personar over 20 år i grunnskole, til vaksne i vidaregåande skole og til vaksne i opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, til kursaktivitet under studieforbund og til Kompetanse pluss. Bibliotek og lesesalar i lokala kan likevel vere opne.

Institusjonane kan gjere unntak frå kravet i første ledd dersom tilgang til lokala er avgjerande for studentar som er avhengige av forsøk eller ferdigheitstrening som ikkje kan

gjennomførast digitalt, og det er nødvendig for å oppretthalde progresjonen i studiet. Dette gjeld ikkje studieforbund og Kompetanse pluss.

§ 9. Stans av idretts- og fritidsaktivitetar for vaksne

Det er ikkje tillate å organisere idrettsaktivitet innandørs for personar over 20 år. Det same gjeld fritidsaktivitetar som organiserte øvingar, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvarar innandørs er likevel tillate.

§ 10. Plikt til å bruke munnbind

Når det ikkje er mogleg å halde minst ein meters avstand, ut over kortvarige passeringar til andre enn husstandsmedlemmar, skal det brukast munnbind i butikkar, i fellesareal på kjøpesenter, på serveringsstader, i trus- og livssynshus, på kollektivtransport og innandørs stasjonsområde, og i lokale for kultur-, sports- og fritidsaktivitetar.

Passasjerar skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal takast på før passasjeren set seg inn i taxien, og skal ikkje takast av før reisa er avslutta og passasjeren har gått ut av taxien. Plikt til å bruke munnbind gjeld tilsvarande for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikta til å bruke munnbind i første ledd gjeld tilsvarande for tilsette på stader der det ikkje er mogleg å halde minst ein meters avstand frå besøkande. Dette gjeld ikkje tilsette på stader der det er sett i verk andre tiltak mot smitte for dei tilsette som bruk av visir, skiljeveggar o.l. i samsvar med Folkehelseinstituttets tilrådingar.

Plikta til å bruke munnbind gjeld ikkje for barn under 12 år, eller for dei som av medisinske eller andre årsakar ikkje kan bruke munnbind.

Heimelsgrunnlaget Lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsame sjukdomar § 4-1 første leddbokstav a og c, jf. Kommunen sitt delegeringsreglement, jf. kommunelova § 11-8 (hastesaker).

Den lokale forskrifta vert forlenga til 18.05.2021 for å hindre og begrense smitte av covid 19.


Lokale råd:

Sula, Giske og Ålesund vel å endre dei lokale råda slik at dei føljer dei nasjonale råda når det gjel talet på besøkande heime. Rådet blir endra frå to til fem besøkande:

 • Kommunane tilrår maks fem gjestar på besøk heime per dag.
 • Maks 10 nærkontaktar i løpet av ei veke, utanom klasse og arbeidskolleger.
 • Oppmodar om å halde minst to meter avstand til andre. 
 • Innbyggarane bør handle lokalt, og kun oppsøke kjøpesenter når det er nødvendig.
 • Unngå unødige reiser