Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Formannskapet sitt framlegg til årsbudsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 blir no lagt ut til alminneleg ettersyn i medhald av kommunelova §§ 44 og 45.

Årsbudsjettet og økonomiplanen finn du her: https://okonomiplan.giske.kommune.no/2019/

Framlegg til gebyr og betalingssatsar for 2019: Gebyr og betalingssatsar 2019, formannskapet si innstilling 

Eventuelle merknader må vere innkomne skriftleg til Giske kommune, post@giske.kommune.no, innan 28. november 2018.