Grunnskuleopplæring

Giske kommune har fem grunnskular med til saman om lag 1170 elevar. Alle øyane har skular med barnesteg. Ungdomsskulane finn vi på Godøya og Valderøya.

Skulane i Giske har som mål å gje undervisning av høg kvalitet.

Dei faglege driftsresultata for skulane i kommunen er gode, både når det gjeld resultat av nasjonale prøver, elevinspektørane og tilbakemeldingane frå dei føresette. Skulane blir kvart år vurderte gjennom skulevurdering av rådmannen. Du kan lese meir om resultat i skulane i Giske på Skoleporten.

Kommunen har satsa sterkt på bruk av IKT i skulen.

  • Godøy skule er ein 1-10 skule. 1.-4. klasse går på Alnes skule, som er ei avdeling av Godøy skule. Godøy skule har arbeidd med ikt i mange år, og fekk Rosing-prisen for dette i 2000.
  • Giske skule er ein fådelt 1-7 skule. Elevar frå Giske går 8.-10. klasse ved Godøy skule. Som ei prøveordning er skulen organisert som eit oppvekstsenter saman med Giske barnehage.
  • Valderøy barneskule er ein 1-7 skule, og er den største skulen i kommunen. Skulen flytta inn i nytt bygg i desember 2014 og vart då slått saman med Skjong barneskule.
  • Valderøy ungdomsskule er ein rein ungdomsskule (8.-10. trinn) for elevar frå Valderøya og Vigra.
  • Vigra skule er ein 1-7 skule for alle elevar som er busette på Vigra. Skulen har vore demonstrasjonsskule med bakgrunn i arbeidet med lese- og skriveopplæringa.
Publisert av Arnfinn Vartdal. Sist endra 06.05.2015
Tilbake

Grunnskule

Grunnskule

Ofte stilte spørsmål om skule
Korleis går eg fram når eg ønskjer å søkje barnet fri frå skulen?
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skulen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den almenne undervisninga etter at permisjonstida er ute. Ta kontakt med skulen barnet går på. Dersom skulen vurderer at det er forsvarleg, kan kontaktlærar kan gje fri inntil ein dag, rektor kan gje fri i inntil to veker.
Kan vi velje kva for ein skule vi vil at barnet vårt/barna våre skal gå på?
Giske kommune har ikkje fritt skuleval, men dersom det er gode grunnar til at barnet skal gå på ein annan skule kan ein søkje om dette. Slik søknad sender de til Giske kommune. Søknaden vil bli vurdert etter at rektorane ved dei skulane det gjeld, har fått uttale seg.
Når startar skuleåret, og når har barna ferie?
Du finn skuleruta på nettsidene våre. Der står start og slutt for skuleåret og du finn alle feriane og fridagane.
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk
kontaktperson
Telefon :
70 18 80 12
E-post :
sir@giske.kommune.no
Tittel :
Kommunalsjef
Bunnhjørne
Giske kommune,Valderhaug 4, 6050 Valderøya Tlf. 70 18 80 00 - Fax: 70 18 80 01 - post@giske.kommune.no
padlock