Publisert 27.08.2013

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

Publisert 26.03.2015

Giske kommunestyre har fastsett planprogram for detaljplan Gjøsund næring i møte 19.03.2015, sak K-018/15, i medhald av plan- og bygningslova §§ 4-1 og 12-9. Etter forskrift om konsekvensutredning § 7 blir kunngjering om fastsett planprogram sendt dei som har kome med høyringsuttale. Dei som fekk framlegg til planprogram til høyring og varsel om oppstart av planarbeid blir og varsla.

Fastsett planprogram blir lagt ut på kommunen si heimeside under kunngjeringar, det blir ikkje sendt ut. Ved å vende seg til Servicekontoret på rådhuset kan ein få papirkopi av fastsett planprogram.

Publisert 12.03.2015
Plangrense detaljplan Solvold

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 og vedtak i Komité for kultur, miljø og tekniske saker 05.03.2015, sak KKMT-023/15, vert De med dette varsla om at det er sett i gong planarbeid for eit område på Skjong, Valderøya, ved Skjong barneskule. Området er regulert frå før.

 

Hovudformålet med planarbeidet er følgjande:

Regulere til bustadføremål

Publisert 12.03.2015
Detaljplan Synnes vest

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 og vedtak i Komité for kultur, miljø og tekniske saker den 05.03.2015, sak KKMT-024/15, vert De med dette varsla om at framlegg til detaljplan Synnes vest, datert 26.02.2015, og planomtale med føresegner og ROS-analyse, datert 26.02.2015, vert lagt ut til 2. gongs offentleg ettersyn i perioden 12.03.2015 – 27.04.2015.

Abonner på nyheiter

Kva skjer

Galleri

Fotograf: hewa
Giske kommune,Valderhaug 4, 6050 Valderøya Tlf. 70 18 80 00 - Fax: 70 18 80 01 - post@giske.kommune.no
padlock