Kunngjeringar
Publisert 20.04.2017
Detaljplan Giskeremen

I samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12 - 12 ledd 4 vert grunneigarar innafor planområdet, naboar til planområdet, heimelshavarar og offentleg mynde gjort kjend med at Giske kommunestyre  i møte 06.04.2017, sak K-012/17, i medhald av pbl § 12 - 12 har godkjent detaljplan Giskeremen.

 

 

Publisert 20.04.2017
Detaljplan Skjong gnr./bnr. 186/97 m. fl.

I samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12 - 12 ledd 4 vert grunneigarar innafor planområdet, naboar til planområdet, heimelshavarar og offentleg mynde gjort kjend med at Giske kommunestyre  i møte 06.04.2017, sak K-011/17, i medhald av pbl § 12 - 12 har godkjent detaljplan Skjong gnr./bnr. 186/97 m. fl.

Publisert 29.03.2017
Sykkeltur

Giske kommune startar arbeidet med å rullere kommunen sin trafikktryggingsplan. Utsending av framlegg til planprogram og oppstart av planarbeid vart vedteke i kommuneplanutvalet 27.03.2017, sak F-036/17, og blir sendt på høyring i samsvar med plan- og bygningslova §§ 11-12 og 11-13.

Høyringsfrist for innspel til oppstart av planarbeid og framlegg til planprogram vert sett til 12.05.2017. Det er ønskeleg med innspel om aktuelle tiltak som gjer ferdsel tryggare langs vegane.

 

 

Publisert 23.03.2017
Kommmuneplanen sin arealdel 2017 - 2029- framlegg til plankart

Etter vedtak i kommuneplanutvalet 27.02.2017, sak F-030/17, blir framlegg til kommuneplanen sin arealdel lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14.

Innspel kan sendast til; Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya eller helst på e-post: post@giske.kommune.no. Alle plandokument er tilgjengelege som vedlegg på denne sida. Høyringsfrist for innspel til offentleg ettersyn av kommuneplanen sin arealdel er 19.05.2017.

Fann du det du leita etter? Hvis ikkje, prøv søkefeltet øvst på sida.
 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
Login for redigering