Statleg tilskotsordning mot barnefattigdom

Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkje om midlar. 

Ordninga er eit virkemiddel for å betre mulegheitene for at fleire barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaar som ferie-, kultur- og fritidsarenaar, uavhengig av foreldra si inntekt og sosiale situasjon. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet («Bufdir») som står bak ordninga.

Søknadsfristen er 10. desember. Eige skjema skal nyttast. De finn søknadsskjema, regelverk, rettleiar og meir hos «Bufdir». (https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/)

Kontaktperson i Giske er: Frode Elias Synnes, tlf 70 18 81 14, e-post: frsy@giske.kommune.no