Kommunalt tilsyn med bygg og forureining

Giske kommune - kommunevåpen lite - Klikk for stort bilete Giske kommune vil minne grunneigarar og private aktørar om at kommunen er pliktig til å føre tilsyn med byggesaker og forureiningssaker etter fleire regelverk. Det er teknisk eining som har fått mynde til å føre slikt tilsyn etter Plan- og bygningslova (pbl) og forureiningslova. I 2017 ble det etablert eige tilsynsgruppe for oppfølging av slike sakar.

 

Generelt om tilsyn

Tilsynet skal sjå til at bestemmelser gitt i lov eller i medhald av lov blir følgt. Målet med å føre tilsyn er å avdekke feil og manglar i ein tidleg fase og redusere kostnader for å rette opp byggefeil eller andre type avvik.

Det kan førast tilsyn med:

  1. Oppmåling,
  2. stikkprøver av valde løysningar i prosjekterings- eller utføring,
  3. dokumenttilsyn,
  4. intervju,
  5. gjennomgang av kontrollsystem og synfaring.

For forureiningssakar kan tilsyn skje ved synfaring i feltet eller ved rapportert forureining. Tilsyn kan skje uanmeldt eller bli varsla på førehand. Kommunen står fritt ved valg av framgangsmåte og metode.

Tilsyn etter Plan- og bygningslova

I veiledninga frå Direktoratet for byggekvalitet står det at «tilsyn har videre som formål å avdekke om aktørene i byggesaken gjennomfører sine oppgaver i henhold til den tildelte ansvarsretten. Tilsyn er en viktig forutsetning for at ansvarsrettssystemet skal virke etter sin hensikt. Tilsyn vil ha en forebyggende virkning på byggfeil og økte kostnader i pågående og nye byggetiltak. Hvor tilsynet avdekker svikt i rutiner, bør dette bidra til at det foretas en gjennomgang av foretakets styringssystem eller bruken av system med sikte på å gjøre forbedringer for å hindre gjentatte byggfeil.

Hvor det avdekkes feil tidlig i byggeprosessen, vil tilsynet dessuten virke ressursbesparende for prosjektet. Tilsyn i tidlig fase vil kunne forhindre at prosjekteringsfeil får ringvirkninger til andre deler av byggeprosjektet med de økonomiske konsekvenser dette innebærer.»

Tilsyn etter pbl kan førast i form av gjennomgang av kontrollrutiner, inspeksjon av kontrolldokumentasjon, og gjennomgang av kontroll av prosjektering og det utførte tiltaket med evt. synfaring.

Tilsyn etter forureiningslova

Giske kommunen er forureiningsmynde etter §81 i forureiningslova. Målet med tilsyn etter forureininslova er å gi råd, veiledning og opplysning for å motvirke forureiningar og avfallsproblemma, og sjå at reglane i lova vert fylgde. Forureiningsmynde skal kunne føre tilsyn på eiegedom der forureining oppstår uten hindring. Forureiningsmynde kan kreve gransking av dokumentasjon og pålegge naudsynte undersøkingar for kartlegging av forureiningen.

Sanksjonar og andre reaksjonar frå kommunen blir vurdert etter kor stort avviket er,  og etter gjeldande lov.

Publisert av Henrik Wang. Sist endra 15.12.2017
Fann du det du leita etter? Hvis ikkje, prøv søkefeltet øvst på sida.
 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
Login for redigering