Aktuelt

Barn som blir sjuke skal framleis halde seg heime dei fyrste dagane – også dei som tester negativt på hurtigtest

Vis omsyn til andre – hald barnet heime dei fyrste dagane når dei blir sjuke med forkjølings- eller influensasymptom, minner kommuneoverlege Anne-Line Sommerdalen om.

 

Barn som får nyoppståtte symptom på forkjøling eller influensa må framleis vere heime. Dette er viktig for å unngå at dei smittar andre i skulen og barnehagen.

Sjølv om barnet tester negativt på hurtigtest skal ein vere heime dei fyrste dagane.

Når barna er i betring og berre har litt restsymptom kan dei kome attende i skule og barnehage. Dette vil ofte ta 1-2 dagar.

Vi er bekymra for at det kan bli mykje smitte med både koronavirus, RS-virus, influensavirus og andre virus no utover hausten og vinteren, sei Anne-Line Sommerdalen.

Ofte er ein mest smittsam dei fyrste dagane når ein blir sjuk.

Barn som berre har rennande nase kan gå i barnehage og skule.

Barn som har kroniske plager kan gå i barnehage og skule, det er ved nyoppståtte symptom det er viktig å halde seg heime.

 

Meir informasjon kan de finner her:

Barn og ungdom - FHI

 

Flytskjema med råd om kva ein skal gjere når ein får nyoppståtte luftvegssymptom:

Flytskjema ved nyoppståtte symptom - FHI

Etter vedtak i kommuneplanutvalet den 26.02.2018, sak F-015/18, blir framlegg til kommuneplanen sin arealdel lagt ut til 3. gongs offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14.

Etter vedtak frå Giske formannskap og med heimel i Plan- og bygningslova §§11-14 og i samsvar med lovens §§4-2 og 5-2 sendast planforslag til kommunedelplan for naturmangfald på høyring og vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

Høyringsfrist er 6 veker frå 28.02.2018, og fram til 13.04.2018.

ÅRIM meldar at det kjem ein mobil miljøstasjon for å samle opp farleg avfall. Oversikt over datoar finn du i vedlegget under.

 

 

Miljøstasjonen på Gjøsundneset vert drifta av det interkommunale selskapet ÅRIM. Her kan du levere inn gjenvinnbart avfall bestemte dagar i veka: Sjå meir informasjon på ÅRIM sine nettsider

I samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12 - 12 ledd 4 vert grunneigarar innafor planområdet, naboar til planområdet, heimelshavarar og offentleg mynde gjort kjend med at Giske kommunestyre i møte 08.02.2018, sak K-003/18, i medhald av pbl § 12 - 12 har godkjent detaljplan Giskeremen.

Giske kontrollutval har merknader til tittel, ingress og delar av innhaldet i artikkelen i Øyblikk 8. februar. Framstillinga er ikkje i samsvar med det som verkeleg skjedde på møtet.

Frå 1. januar 2018 er ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar overført frå tingrettane til kommunane etter ei endring i ekteskapslova.  Giske kommune vil frå same tidspunkt ha eit kommunalt vigselstilbod.

Kommunane som inngår i Ålesund og Stranda veterinærvaktdistrikt kunngjer med dette konkurranse om veterinærvakttenester.

Tilskotta skal medverke til eigna lokale, bygningar og utearena som gir rom for ulik kulturell verksemd. 

I den nye kartløysinga finn du gjeldande kommuneplan, reguleringsplanar og planar under arbeid. Du kan også finne informasjon om adresser, gards- og bruksnummer og storleiken på eigedomar og tomter.