Aktuelt

Nasjonale reglar frå midnatt

Ålesund, Sula og Giske følger nasjonale reglar frå midnatt 8. juni.

Klikk for stort bilete 

Den lokale forskrifta til Ålesund, Sula og Giske kommune går ut ved midnatt 8. juni og kommunane går då over til å følge dei nasjonale reglane. Samstundes skryter kommunane av innbyggarane for å ha støtta opp under smitteverntiltaka.

«Smittetala har jamt og trutt gått nedover takka vere at innbyggarane i dei tre kommunane har følgt smittevernreglane og råda som er gitt. Det er vi svært takksame for. Dette betyr at vi no kan gå over til nasjonale reglar og råd», seier ordførar i Giske kommune, Harry Valderhaug.

Dei nasjonale reglane og råda kom ut 27. mai.  Her er eit utdrag av reglane som Ålesund, Sula og Giske skal følge frå midnatt 8. juni:

  • Maks 10 gjestar på besøk heime.
  • Hald 1 meters avstand til andre enn dei du bur saman med, kjærast eller 1-2 faste kontaktar om du bur aleine.
  • Barn i barnehage og barneskolar kan ha besøk frå eigen kohort.
  • Heimekontor for alle som har moglegheit til det.
  • Det er tillate med skjenking fram til kl. 24.00.
  • Maks 20 personar på privat samankomst utanfor eigen heim, som til dømes bursdag i leigd lokale. 

Ha framleis låg terskel for testing!

Det er viktig at alle har låg terskel for å teste seg ved symptom, og når du kjem frå område med høgt smittetrykk er dette spesielt viktig. Sjølv om det no blir lette i koronatiltaka, må alle halde fram å følge smittevernreglane:

  • Det er viktig at alle studentar som kjem heim til kommunane å framleis ta korona på alvor. Det er viktig å ha låg terskel for å teste seg, og spesielt om du kjem frå ein kommune med høgt smittetrykk, seier kommuneoverlege i Ålesund, Olav Mestad.

No startar russetida – og smittevernreglane er framleis viktig!

Frå 8. juni startar årets russetid for alvor og Ålesund kommune er i dialog med russen om smittevern og korona.

  • Vi oppmodar russen om å framleis halde god avstand til kvarandre sjølv om russetida no startar og dei omgås meir. Ålesund kommune vil følge opp med massetesting av russen og ha god dialog i vekene som kjem, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

helsenorge.no finn du informasjon til innbyggarane om dei nasjonale råda og reglane. Denne plakaten viser ei grafisk framstilling av reglane:

Klikk for stort bilete 

Frå 1. januar 2018 er ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar overført frå tingrettane til kommunane etter ei endring i ekteskapslova.  Giske kommune vil frå same tidspunkt ha eit kommunalt vigselstilbod.

Kommunane som inngår i Ålesund og Stranda veterinærvaktdistrikt kunngjer med dette konkurranse om veterinærvakttenester.

Tilskotta skal medverke til eigna lokale, bygningar og utearena som gir rom for ulik kulturell verksemd. 

I den nye kartløysinga finn du gjeldande kommuneplan, reguleringsplanar og planar under arbeid. Du kan også finne informasjon om adresser, gards- og bruksnummer og storleiken på eigedomar og tomter.

Vi oppmodar alle som skal besøke Alnes og Godøyfjellet til å bruke dei offentlege parkeringsplassane som er tilgjengelege, sjå kart (PDF, 132 kB).

 

Vaksina er tilgjengeleg ved Giske legekontor.