Aktuelt

Felles elevrådsmøte

Arbeidet med å etablere ein felles ungdomsskule for heile Giske kommune er godt i gang. Fredag hadde elevar frå alle skulane eit felles elevrådsmøte.

Klikk for stort bilete 

  • Hovedpoenget med dette møtet var at elevane skulle bli best mogleg informerte om arbeidet som er i gang. Dei skulle vere dei første til å få orientering om korleis vi tenker oss klasseromma i dei nye lokala i Pyramiden. For oss som driv å planlegg oppstarten av ein felles Giske ungdomsskule i august er det viktig at elevane får seie sitt og at vi så tidleg som råd kan lytte til det dei har å komme med, seier prosjektleiar Hans Pilskog.

Fredag vart dei 12 elevane frå elevråda først tekne imot av ordførar Harry Valderhaug. Deretter vart det ein real arbeidsdag for alle.

  • Vi synes det er viktig at elevane på en skikkeleg måte får uttrykke sine tankar, både positive og negative, om den endringa som kjem. Det er viktig at dei får gjere seg kjende med kvarandre og ikkje minst kva dei andre tenkjer om det nye felleskapet som starter i august, seier Pilskog.

Fredagens samling var den første der representantar frå alle dei elevane som skal bli Giske ungdomsskule var samla. Pilskog seier det vert fleire samlinger framover.

  • Og med tanke på alt det denne flokken av reflekterte ungdommer ga av innspel til oss som skal jobbe vidare med prosjektet er det med glede og inspirasjon vi held fram. Det var kjekt å møte så mange positive ungdommar.

Klikk for stort bilete 

Tirsdag og torsdag kl. 10.00 – 13.00. Utenom desse tidene kun møter og samtaler etter avtale.

Samtaler utenom denne åpningstida kan avtalast via www.nav.no  - Ditt NAV, eller på telefon 555 53 333.

Fylkeskommunen si samferdsleavdeling ønskjer innspel til ruteendringar for neste år. Dei vil prioritere forslag til betring av korrespondansar, og det er ikkje naudsynt å sende inn forslag som er sendt inn tidlegare.

Vi ber om innspel snarast og innan 7. juni.

Ålesund Brannvesen innførar totalforbod mot å gjere opp ild utomhus i kommunane Giske, Haram og Ålesund. Forbodet gjeld frå og med måndag 28. mai 2018 og inntil vidare.

Sjå meir på http://aabv.no/aktuelt/nyhetsarkiv/1128-innforer-totalforbud-mot-bruk-av-apen-ild-utendors

NVE utfører no regional kvikkleirekartlegging i Giske kommune i utvalgte områder basert på befolkning og «moglegheit for leire» frå kvartærgeologiske kart.

Kartlegginga i kommunane vert utført av Multiconsult og vil halde på i ca. 1 år med oppstart feltsynfaringar i løpet av april/ mai 2018 og påfølgjande grunnboringar og vurderingar i 2018 og 2019. I denne samanheng ber vi om velvilje blant grunneigarar for feltsynfaringar og seinere grunnundersøkingar.

Det interkommunale barnevernvaktsamarbeidet organiserast som ei bakvaktordning på telefon som vil vere bemanna i tidsrommet kl. 15:30 – 08:00 i kvardagar og heile døgnet i helgar og høgtider.

 

Felles vaktnummer: 915 76 020

I Noreg er det allmenn bandtvang for hundar i perioden 1. april - 20. august.

 

 

Møre og Romsdal fylke har lagt ut info om betring av busstilbodet i Ålesundsregionen frå 1. mai.

Statens Vegvesen meldar at Ellingsøytunnelen vert stengt mellom 20. april kl. 24.00 og 22. april kl. 20.00. Det vert trafikkavvikling som vanleg med kolonnekøyring både før og etter stenginga. Valderøytunnelen vert ikkje stengt, der vert det kolonnekøyring frå kl. 20-06 som vanleg.

Komite for miljø- og tekniske saker har i møte den 11.04.2018, sak KMT-024/18 vedtatt med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-10 å leggje forslag til reguleringsendring, datert 15.11.2017, ut til offentleg ettersyn. Dokument i saka er lagt ved under.
 

Å fullføre eit liv

31. august er det klart for ein viktig fagdag innan palliasjon og demens. Meld deg på her. Dagen blir på Øygardshamna på øya Giske.Der er parkering eller du kan ta buss. Dette blir ein flott dag med høgt fagleg fokus. Om du vil kan du bu på Ålesund Airport Hotell

Spre ordet til dei du kjenner slik at alle som ynskjer å delta får delta. NB påmeldingsfristen er 10.august.