Aktuelt

Vegvesenet varslar at det no er slutt på kolonnekøyringa i dei tre tunnelane mellom Giske - Ålesund etter overrekkinga av prosjektet frå hovudentreprenør AF Gruppen til Statens Vegvesen torsdag 20.06.19. Tunnelane er no oppgraderte etter tunnelsikkerheitsforskrifta, og er no meir trafikksikre enn tidlegare.

 

 

Giske kommune og skulane i kommunen har i fleire år arbeidd saman med næringslivet som del av programmet til Ungt Entreprenørskap etter ei avtale som vart godkjent av kommunestyret i 2016.

Valderøy Ungdomsskule har arbeidd spesielt med eit besøksprogram til fiskeri og landbruk. Skulen kunne forleden difor sende nær 100 8.-klassingar på besøk i to dagar til primærnæringane for å oppleve fiskelukta, verdsleiande leverandørbedrifter til fiskeindustrien og sjå korleis t.d. ein mjølkerobot arbeider i moderne gardsbruk på Vigra. 

Giske kommune er no ferdig med ny strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for 2019-23, som følgjer opp ei av hovudutfordringane i kommunesektoren: Evna til å rekruttere, utvikle og behalde medarbeidarar.

 

 

Det har vore mykje regn dei siste dagane, og difor har Ålesund Brannvesen KF oppheva forbodet om open eld frå torsdag 2. mai i kommunane Giske, Haram og Ålesund.

Lag og organisasjonar kan no søkje om tildeling av treningstid i begge kommunale idrettshallar. Felles søknadsfrist er 31.05.19. Husk du må bruke eige skjema for:

 

Søknad GKI sendast på e-post til anders.kjonas@mimer.no medan for Vigrahallen sendast til post@vigrail.no

Det er Giske kommune som formelt tildeler tid i alle hallane, i veke og helg. Tidene gjeld for skuleåret 2019 – 20. Tidene i fotballdelen av Vigrahallen gjeld for perioden 01.11.2019 – 31.10.2020.

Årsrapporten for Giske kommune 2018 ligg no ferdig frå rådmannen for godkjenning i kommunestyret 13. juni. Rapporten er lagt ut på nettsida http://arsrapport.giske.kommune.no/2018/.

Rapporten gjev innsikt i korleis kommunen har utvikla seg siste året - om økonomi, organisasjon, einingar - og med statistikk.

 

Rask psykisk helsehjelp er eit gratis behandlingstilbod til deg som opplever triste tankar, motlaushet, belastningar, søvnproblem, angst eller depresjon av mild til moderat grad. Hos oss lærer du verktøy og teknikkar for å mestre vanskane dine.

Vi er eit korttidstilbod som har som mål om å tilby rask hjelp slik at problema ikkje vidareutviklar seg.

Er du eller andre litt bekymra for rusbruken din, kan dette også være eit tilbod for deg.

Tilbodet omfattar innbyggarar i Giske kommune over 16år.