Aktuelt

 Giske Rådhus har fått ein sjølvbetjent besøksskjerm som skal fungere som ei tilleggsløysing til den eksisterende resepsjonen når du kjem som besøkande eller leverandør på rådhuset.

Besøksskjermen har foreløpig  tre føremål:
1. Besøkande registrerer seg sjølv og varslar den tilsette   dei skal møte når dei kjem på rådhuset.
2. Leverandørar av ulike varer kan varsle den tilsette at ei vare er levert i servicetorget
3. Oversikt og logg over kven som er på rådhuset i tilfelle ei evakuering eller andre hendingar. 

17. oktober fekk Giske omsorgssenter uventa tilsyn frå Mattilsynet. Rådmannen har no mottatt ein svært god tilsynsrapport der det vert gjeve ros til dei tilsette for å ha gode rutiner og system for bl.a. matlaging, oppbevaring og allment reinhald ved senteret.

Kartverket meldar at matrikkelen og grunnboka vert stengt for oppdatering mot slutten av året. Det vert då ikkje mogleg å opprette nye eigedommar, adresser eller sende inn dokument til tinglysing.

 Statens Vegvesen meldar om 55% nedgang i stenging av det undersjøiske tunnelsambandet etter oppgraderinga med betre overvakingssystem og innføring av feltstyring der dei kan stenge berre eitt køyrefelt i staden for begge tunnelane.

 Om straumen vert borte eller du vert isolert av dårleg vêr i fleire dagar, bør du vere rusta til å klare deg sjølv nokre dagar. Med eit lite reservelager av det som er mest nødvendig - vatn, mat medisin og varmekjelder, er du betre førebudd.

Røde Kors har sendt ut nyttig informasjon i samband med Eigenberedskapsveka - sjå nedanfor.

Giske kommune ønsker grunneigarar, naboar og andre interesserte velkomen til felles synfaring av planområdet «Stor-Pe-teigen» (saksnr. 17/1391) på Giske den
30. Oktober klokka 17.00.
Oppmøte ved akebakken/leikeareal (Mariabakken).

  Har du alt du treng for å klare deg sjølv i tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? 28. oktober startar ei landsdekkjande arbeidsveke med fokus på eigenberedskap.

Giske kommune er i dag i ein økonomisk utfordrande situasjon med lite pengar til drifta. Dette betyr at ein må spare der det er mogleg. Dette gjeld også drift og vedlikehald av gatelys.

Komité for miljø og tekniske saker har i møte den 03.10.2019, sak KMT-074/19, vedteke med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-10 å leggje forslag til detaljregulering for Gjenvinningsstasjon Gjøsundmyrane ut til offentleg ettersyn.

 

Giske kommune varslar oppstart av planarbeid og høyring av planprogram Hovudplan vatn og avløp 2019-2030, i medhald av plan- og bygningslova §§11-12 og 11-13.

Forslag til planprogram - Hovudplan for vatn og avløp_høyringsutkast (PDF, 5 MB)