Aktuelt

Parkering ved naturområde i Giske

Klikk for stort bilete hewa   Giske er eit ynda reise- og turistmål på sommartid for både familiar og grupper med badestrender, turstiar, historiske plassar og utfluktsmål. Trafikken har auka med Korona-situasjonen, så vi legg her ved ein oversikt over parkeringsplassane på øyane. Vi ber publikum om å nytte desse når dei skal bruke turterreng og gangvegar.

Vi minnar  om at det er restriksjonar for bruk og ferdsel i naturrreservata og verneområda for å skjerme dyre- og fugleliv og sårbare naturområde. Blant anna er camping og motorferdsel i slike område forbode. Det er difor laga ei samling av dei mest aktuelle verneforskriftene, sjå nedanfor. 

Vi ønskjer alle ein riktig god feriesommar med mange gode naturopplevingar i Giske!

Klikk for stort bilete REGLAR FOR BRUK AV NATURRESERVAT OG VERNEOMRÅDE I GISKE*

1.      Vegetasjonen på land og i sjøen, også daude planter, er freda mot skade og øydelegging. Det er forbode å fjerne planter eller plantedelar frå reservatet. Nye plantearter må ikkje førast inn. Planting eller såing av tre er ikkje tillate.

2.      Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er freda mot skade og øydelegging. Nye dyrearter må ikkje førast inn.

3.      Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som t.d. oppføring av bygningar, anlegg og faste innretningar, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar og kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering og anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller tilførsel av konsentrert forureining, tømming av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske plantevern- eller skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga er ikkje fullstendig.

4.      Motorferdsel på land er forbode, medrekna start og landing med luftfartøy.

5.      Bruk av naturreservatet til teltleirar, idrettsarrangement, jaktprøver eller andre større arrangement er forbode.

6.      Bruk av sykkel og hest utanom eksisterande vegar er forbode.

* utdrag av Forskrift om freding av Molnes naturreservat.

Det gjeld eigne forskrifter for kvart reservat: Sjå vedlegg .

Vedlegg:

Allemannsretten - kva er det?

Stikkut-turar i Giske 2020

Det har vore mykje regn dei siste dagane, og difor har Ålesund Brannvesen KF oppheva forbodet om open eld frå torsdag 2. mai i kommunane Giske, Haram og Ålesund.

Lag og organisasjonar kan no søkje om tildeling av treningstid i begge kommunale idrettshallar. Felles søknadsfrist er 05.06.2020. Husk du må bruke eige skjema for:

 

Søknad GKI sendast på e-post til Oddbjørn Walderhaug på epost: obben1@gmail.com medan for Vigrahallen sendast til post@vigrail.no

Det er Giske kommune som formelt tildeler tid i alle hallane, i veke og helg. Tidene gjeld for skuleåret 2019 – 20. Tidene i fotballdelen av Vigrahallen gjeld for perioden 01.11.2019 – 31.10.2020.

Årsrapporten for Giske kommune 2018 ligg no ferdig frå rådmannen for godkjenning i kommunestyret 13. juni. Rapporten er lagt ut på nettsida http://arsrapport.giske.kommune.no/2018/.

Rapporten gjev innsikt i korleis kommunen har utvikla seg siste året - om økonomi, organisasjon, einingar - og med statistikk.

 

Rask psykisk helsehjelp er eit gratis behandlingstilbod til deg som opplever triste tankar, motlaushet, belastningar, søvnproblem, angst eller depresjon av mild til moderat grad. Hos oss lærer du verktøy og teknikkar for å mestre vanskane dine.

Vi er eit korttidstilbod som har som mål om å tilby rask hjelp slik at problema ikkje vidareutviklar seg.

Er du eller andre litt bekymra for rusbruken din, kan dette også være eit tilbod for deg.

Tilbodet omfattar innbyggarar i Giske kommune over 16år.

Denne helga og på måndag vert det fri ferdsel i Godøytunnelen. Mellom tysdag 2. april og fredag 12. april blir det ein ny periode med kolonnekøyring og nye kolonnetider.

Asfalteringa av tunnelen er no ferdig, og på tysdag 2. april startar arbeidet med å støype kantstein.

Ålesundstunnelane og Godøytunnelen vil no bli overvaka med video frå Vegtrafikksentralen.

 

 

 

Giske kommune opnar for søknadar om tilskot til to tiltaksområder i landbruket. Dette gjeld: Spesielle miljøtiltak i landbruket. Tiltak til fornying og bruk av gamalt kulturlandskap er av dei prioriterte områda for Smil-tilskotet. Løyvinga for Giske i 2019 er kr. 70 000,-. Drenering av tidlegare drenert jordbruksjord er retta mot aktivt fulldyrka areal som treng fornya drenering for å halde avlingsnivået oppe.  Løyvinga for Giske i 2019 er kr. 100 000,-.

Giske har over lenger tid arbeidd med å ta i bruk velferdsteknologi til hjelp både for innbyggarar og tilsette, og det er no laga ei brosjyre som forklarar nokre av omgrepa og bruksområda i kommunen, i tillegg til ein film som er presentert tidlegare.
Brosjyra ligg på nettportalen (sjå under) og er tilgjengeleg på servicekontoret i tillegg til at ho vert sendt ut til enkelte målgrupper.

Alle barneskulane i Giske har kursa patruljeførarar i Leikepatrulja. Målet til Leikepatruljen er å få barn til å bevege seg meir i løpet av skuledagen gjennom leik i frikvartera. Utvalde elevar frå alle barneskulane som har søkt om å bli patruljeførarar fekk i dag opplæring i Vigrahallen.