Aktuelt

Teststasjon for korona på Vigra flyplass

På Vigra flyplass er det oppretta teststasjon for reisande som kjem frå utlandet.

Men det er avgrensingar i både tilbodet om testing og formidling av prøvesvar.

Klikk for stort bilete 

Kven bør bli testa?

Folkehelseinstituttet sine testkriteria skal ligge til grunn. Ved Koronateststasjon blir det gitt tilbod til: Personar som kjem frå raude land, og frå andre land som har mistanke om at dei kan vere smitta.

Avgrensing i tilbod og formidling av prøvesvar

Statlig finansierte testsenter skal avgrense seg tilbod om testing og initial oppfølging av positive prøvesvar. Reisande med andre behov kontaktar den ordinære helsetenesta.

Reisande skal informerast om at berre dei med positivt prøvesvar blir kontakta og at testsenteret ikkje har kapasitet om å informere om negative prøvesvar.

Det er ikkje testsentera sitt ansvar å tilby første test for arbeidsgjevarar som ønsker kortare karantene for tilsette som kan komme under unntak i covid-19 forskriftens § 6 åttande ledd. Dette er arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge som har ansvar for. Kommunar kan inngå avtale med om å tilby slik test på testsenteret, men det er ikkje oppdraget fra Helsedirektoratet.

KARANTENE: Ein kan være smitta sjølv om testsvaret er negativt, og at ein tar koronatest vil difor ikkje påverke krav om karantene.  Dei som kjem frå raude land på flyplass skal ha munnbindet på til dei er komme heim, eller til dit dei skal være i karantene.

Rammeverk for testsenter ved grenseovergangar (utdrag frå skriv frå Helsedirektoratet)

Henrik Wang har valt å gå av med pensjon før jul. Han har vore beredskapskoordinator for Giske kommune i mange år. No tar Cecilie Holen over.

 

 

 

 

"Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Mer informasjon vil bli lagt ut på www.skatteetaten.no.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift."

 

Med hilsen

Skatteetaten
Divisjon IT, prosjektseksjonen, endringsledelse
+47 48 12 60

www.skatteetaten.no

Det har vore mange spørsmål rundt kven som skal vere heime ved symptom på luftvegsinfeksjon både for vaksne og barn.

Råda om dette er no justert i rettleiaren frå Folkehelseinstituttet.

   

  Aldri før har så mange barn og unge i Giske hatt ein ferie der det har gått sånn over stokk og stein som i år. Og det i kommunal regi. Hjernene og hjertene bak er Giske Frivilligsentral.

   

 

Ny koronakrisepakke for frivillege lag og organisasjonar er klar. Viktig informasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

 Giske kommune startar opp koronateststasjon på Ålesund Lufthamn Vigra måndag 24. august. Alle passasjerar på fly frå utlandet får no tilbod om å teste seg.

 Klimanettverket til Sunnmøre regionråd oppfordrar alle på Sunnmøre til å seie korleis du meiner din kommune skal oppnå reduksjon av klimagassar i dei kommande åra. Alt du treng å gjere er å gå inn på nettet og seie kva du meiner om desse spørsmåla. SVARFRIST 1. OKTOBER 2020.

 Det er fortsatt mogleg å besøke familie på omsorgsentera og i bufellesskap. Beredskapsleiinga i Giske kommune vil minne om viktigheita av å følgje retningslinjene som gjeld. 
 

 Etter nye retningsliner frå Helsedir. skal alle med eitt eller fleire symptom på ny luftvegsinfeksjon få tilbod om testing.

Du treng ikkje lenger kontakte fastlege først: Kontakt kommunen sin test-telefon (sjå nedanfor) om du har symptom som feber, hoste, er tungpusta, kjenner tap av smak- eller luktesans, sår hals eller generell sykdomskjensle. Nokre kan og oppleve magesmerter eller diarè.

Rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Din oppholdstillatelse i Norge kan gi rett til totalt 600 timer gratis opplæring i

  • norsk (550 timer), og
  • samfunnskunnskap (50 timer)

Opplæringen er gratis i tre år

  • fra du fikk innvilget oppholdstillatelse, eller
  • fra du ankom Norge med gyldig oppholdstillatelse

Har du ikke startet på eller fullført opplæringen innen disse tre årene, må du selv betale for opplæringen.