Aktuelt

Giske kommune er no ferdig med ny strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for 2019-23, som følgjer opp ei av hovudutfordringane i kommunesektoren: Evna til å rekruttere, utvikle og behalde medarbeidarar.

 

 

Det har vore mykje regn dei siste dagane, og difor har Ålesund Brannvesen KF oppheva forbodet om open eld frå torsdag 2. mai i kommunane Giske, Haram og Ålesund.

Lag og organisasjonar kan no søkje om tildeling av treningstid i begge kommunale idrettshallar. Felles søknadsfrist er 31.05.19. Husk du må bruke eige skjema for:

 

Søknad GKI sendast på e-post til anders.kjonas@mimer.no medan for Vigrahallen sendast til post@vigrail.no

Det er Giske kommune som formelt tildeler tid i alle hallane, i veke og helg. Tidene gjeld for skuleåret 2019 – 20. Tidene i fotballdelen av Vigrahallen gjeld for perioden 01.11.2019 – 31.10.2020.

Årsrapporten for Giske kommune 2018 ligg no ferdig frå rådmannen for godkjenning i kommunestyret 13. juni. Rapporten er lagt ut på nettsida http://arsrapport.giske.kommune.no/2018/.

Rapporten gjev innsikt i korleis kommunen har utvikla seg siste året - om økonomi, organisasjon, einingar - og med statistikk.

 

Rask psykisk helsehjelp er eit gratis behandlingstilbod til deg som opplever triste tankar, motlaushet, belastningar, søvnproblem, angst eller depresjon av mild til moderat grad. Hos oss lærer du verktøy og teknikkar for å mestre vanskane dine.

Vi er eit korttidstilbod som har som mål om å tilby rask hjelp slik at problema ikkje vidareutviklar seg.

Er du eller andre litt bekymra for rusbruken din, kan dette også være eit tilbod for deg.

Tilbodet omfattar innbyggarar i Giske kommune over 16år.

Denne helga og på måndag vert det fri ferdsel i Godøytunnelen. Mellom tysdag 2. april og fredag 12. april blir det ein ny periode med kolonnekøyring og nye kolonnetider.

Asfalteringa av tunnelen er no ferdig, og på tysdag 2. april startar arbeidet med å støype kantstein.

Ålesundstunnelane og Godøytunnelen vil no bli overvaka med video frå Vegtrafikksentralen.

 

 

 

Giske kommune opnar for søknadar om tilskot til to tiltaksområder i landbruket. Dette gjeld: Spesielle miljøtiltak i landbruket. Tiltak til fornying og bruk av gamalt kulturlandskap er av dei prioriterte områda for Smil-tilskotet. Løyvinga for Giske i 2019 er kr. 70 000,-. Drenering av tidlegare drenert jordbruksjord er retta mot aktivt fulldyrka areal som treng fornya drenering for å halde avlingsnivået oppe.  Løyvinga for Giske i 2019 er kr. 100 000,-.