Aktuelt
Rådmann Marianne Stokkereit Aasen

 Du finn no ein oversikt over einings- og stabsleiarane i kommunen, kva ansvar og oppgåver den einskilde leiaren har og kva tenesteområde desse høyrer til med epost eller telefonnr.: Ta gjerne kontakt om det er spørsmål eller saker du ønskjer å drøfte!

Sjå oversikta her.

Giske kommune varslar mogleg ny lokal forskrift: «Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forureiningsregelverket, Giske kommune, Møre og Romsdal», og ber om innspel frå aktuelle partar.

Statsråden for Landbruks- og Matdepartementet, Olaug V. Bollestad med følgje, besøkte i dag Alnes Fyr og Opplevelsesenter saman med fylkesmannen for Møre og Romsdal. Dei inviterte fekk ei bokstavleg talt matnyttig oppleving der fylkesmannen inviterte til frokost med kortreist mat og gode presentasjonar om nytta av tverrfagleg samarbeid mellom kultur, reiseliv, landbruk og offentlege etatar.

Helsestasjonen i Giske kommune inviterar til deltaking i foreldrerettleiingsprogrammet "International Child Development Programme" (ICDP) som startar 2. oktober på rådhuset.

Giske kommune kjem på 30. plass og er blant dei høgast plasserte kommunane i NHO sitt Kommune-NM for 2019 der dei rangerar alle 422 kommunane i Noreg etter attraktivitet og vekstkraft. I Møre og Romsdal kjem Giske på 4. plass etter Ålesund, Ulstein og Molde.

Frå 20. august 2019 har Giske kommune digitalisert utsending av utgåande faktura til kundar.

Den nye løysinga inneber at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt, som eFaktura, Vippsfaktura, via digital postkasse (digipost eller eBoks) eller som vedlegg i ein e-post. Viss eit av desse vala ikkje er mogleg blir faktura levert som papirfaktura i postkassa di.

Skulane i Giske starta 19. august, og vi minnar om hageeigarane sitt ansvar. Har du hage eller utkjørsle til veg? Hugs å klippe ned vegetasjon som gjer det uoversiktleg for bilistar og andre, så kan vi unngå ulukker!

Vi ønskjer alle nye og "gamle" elevar velkomen til skulestart i Giske idag 19. august, og håper de får gode vener og gode opplevingar framover!

Informasjon om skadeleg framande plantearter