Aktuelt

Ny rettleiar i smittevern innan detaljhandel

Helsedirektoratet kom med oppdatert rettleiar i smittevern for detaljhandel 30. november 2020. 

Klikk for stort bilete 

Dei grunnleggande smitteverntiltaka gjeld både tilsette og kunder:

  1. Sjuke personar bør holde seg heime
  2. God hand- og hostehygiene og forsterka reinhald
  3. Kontaktreduserende tiltak

Kvar enkelt virksomheit må gjere eigne vurderinger, planlegge og iverksette dei tiltak som dei meiner er nødvendige ut frå utforminga av lokale, storleik på virksomheita, kundegrunnlaget og praktiske omsyn. Sørg for god opplæring i smittevernrutiner for alle tilsette.

Meir informasjon og rettleiaren finn de på Helsedirektoratet sine nettsider.

 

Informasjon og råd til kundar

Kunder bør bli oppfordra til å:

  • følge dei generelle hygieneråda
  • holde minst ein meters avstand til andre kundar og til butikken sine tilsette
  • holde seg hjemme ved sjukdom
  • handle på tidspunkt da det ikkje er mange andre kundar i lokalet
  • kun ta på dei varene dei skal kjøpe
  • følgje nasjonale og lokale bestemmelsar og anbefalinger om bruk av munnbind

Giske kommune har gjort avtale med Aalesund Airport Hotell om å vere karantenehotell for dei flyreisande som kjem til Vigra frå utlandet og som ikkje har ein godkjend plass å bu. Kravet om at vertskommunene til dei internasjonale flyplassane skulle ha slikt tilbod kom sist fredag. Giske kommune hadde tilbodet operativt mandag.

 

Har du vore i Danmark i løpet av dei siste 10 dagane, så følg anbefalinga fra Folkehelseinstituttet som de finn her: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-til-alle-som-ankommer-fra-eller-har-vaert-i-danmark-test-dere 

 

Nye innstrammingar i smittevernreglane gjer at vi i Giske kommune finn å måtte minne om kva dei nye reglane fører til her hos oss. Færre kan samlast både i private heimar og i offentlege lokaler.

  

   Giske kommune har underteikna fornya partnerskapsavtale om å ha ei førsteline-teneste for etablerarar for dei neste 4 åra .

Avtalen seier at Giske kommune skal tilby hoppid.no-tenester for gründerane i kommunen. Til gjengjeld får kommunen bl.a. delta i eit kompetanseprogram for næringsansvarlege, og etablerarane får tilgang til alle kurs, nettportalen «Gründerhjelpen» og næringsfond som hoppid.no tilbyr gjennom den kommunale avtalen.

Korona-pandemien er ikkje over. Dei siste dagane har smittetala i Norge vist kraftig stigning. Dette betyr at vi ikkje må slakke på når det gjeld smittevern.

 

Grunna arbeid på overføringsledningane mellom øyane i kommuna, vil vatnet bli borte på Giske frå tysdag 3 november klokka 15:00. Vi tek sikte på at vatnet er tilbake innan 21:00. I verste fall kan det bli borte til onsdags morgon klokka 11:00, sida arbeidet må utførast medan det er fjære.

Kommunen anbefalar at dykk tappar opp rikeleg med forbruksvatn til perioden vatnet er borte. Etter arbeidet er ferdig blir vatnet satt på utan nærare varsel. Vær obs på at vatnet kan inneholde luft og misfarging, og vi anbefaler at det tappes kaldt vatn til vatnet er klart.

Kartutsnitt for varsling

 I oktober-møtet godkjente Giske kommunestyre si nye eigarskapsmelding. Denne har bl.a. ei oversikt over dei selskapa som kommunen har eigarinteresser i, og kva vi vil med selskapa.

Ordførar Harry Valderhaug seier han er glad for at vi no har fått fram ei god og informativ eigarskapsmelding.

- Den er viktig for både oss folkevalgte og administrasjonen, både for å ha god oversikt og eit bevisst forhold til våre eigarskap, seier ordføraren.

- Eigarskapsmeldinga er også viktig for at innbyggjarane og andre får ei god oversikt over Giske kommune sine eigarskap og formålet kommunen vår har med deltaking i ulike selskap og samarbeid. 

  Med bakgrunn i at vi veit det er smitte i nærområdet rundt oss, og at vi går vi mot ei helg der mange blant anna gjerne vil vere saman i halloween-feiring, finn vi det rett å bringe vidare nokre råd om korleis vi bør oppføre oss.

 Smitte av covid-19 ved Fagerlia vidaregåande der ein elev har testa positivt på Covid-10 får og konsekvensar for personer i Giske kommune. Personer frå to familiar, med born på fleire skular i kommunen,  er  definert som nærkontaktar av den smitta og er sett i karantene. Alle desse er testa.

Giske kommune har i dag to teststasjoner i svært aktivt arbeid i kampen mot Covid-19. Både teststasjonen ved Rådhuset på Valderøya og teststasjonen på flyplassen på Vigra gjennomfører kvar veke godt over 100 testar kvar.