Aktuelt

  Har du alt du treng for å klare deg sjølv i tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? 28. oktober startar ei landsdekkjande arbeidsveke med fokus på eigenberedskap.

Giske kommune er i dag i ein økonomisk utfordrande situasjon med lite pengar til drifta. Dette betyr at ein må spare der det er mogleg. Dette gjeld også drift og vedlikehald av gatelys.

Komité for miljø og tekniske saker har i møte den 03.10.2019, sak KMT-074/19, vedteke med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-10 å leggje forslag til detaljregulering for Gjenvinningsstasjon Gjøsundmyrane ut til offentleg ettersyn.

 

Giske kommune varslar oppstart av planarbeid og høyring av planprogram Hovudplan vatn og avløp 2019-2030, i medhald av plan- og bygningslova §§11-12 og 11-13.

Forslag til planprogram - Hovudplan for vatn og avløp_høyringsutkast (PDF, 5 MB)

I samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12 - 12 ledd 4 vert grunneigarar innafor planområdet, naboar til planområdet, heimelshavarar og offentleg mynde gjort kjend med at Giske kommunestyre i møte 25.09.2019, sak K-059/19, i medhald av pbl § 12 - 12 har godkjent detaljplan Omregulering av område B4.

I samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12 - 12 ledd 4 vert grunneigarar innafor planområdet, naboar til planområdet, heimelshavarar og offentleg mynde gjort kjend med at Giske kommunestyre i møte 25.09.2019, sak K-058/19, i medhald av pbl § 12 - 12 har godkjent detaljplan Skaret Panorama.

Idrettslag, velforeiningar og andre godkjente lag kan søkje spelemidlar til å bygge og rehabilitere anlegg og område for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, samt nærmiljøanlegg. Kulturdepartementet har justert regelverket frå og med i år.

 

Søknad om spelemidlar skal framleis sendast kommunen seinast innan 15. oktober kvart år.

Her er kommunen sin generelle innleiiande informasjon om regelverket (PDF, 302 kB)

 Innbyggarane i Møre og Romsdal vert inviterte til å delta i ei ny, nasjonal undersøking om helse og sjukdom. Frå 5. oktober vil tilfeldig utvalde personar få ei kort spørjeundersøking på SMS å svare på.

 Kommunen gjennomførte ei nyttig beredskapsøving på Valderøy barneskule idag. Skulen er ein av fleire stader i Giske som er peika ut som Evakuerte- og pårørandesenter (EPS) for å ta vare på ramma og pårørande m.fl. ved ei faktisk krisehending.
Vi fekk bruke 7.klasse-elevar som markørar: Elevane vart mottatt og registrert inn som høvesvis ramma, pårørande og presse med eigne armband, og syntes tydelegvis at dette var ei uvant og spanande hending - og heile øvinga vart avslutta med felles pizza til allmen åtgaum for alle involverte.

 Kystverket og Giske kommune signerte idag avtalen om at kommunen kan forskottere 105 mill kr i statleg tilskot for å mudre hamnebassenget i Gjøsund. 2m djupare hamn gjer Gjøsund i stand til å ta imot moderne farty. Dette vil bidra til å utvikle næringsliv og bedrifter ved Gjøsund der det er etablert nær 30 bedrifter med tilsaman 600 tilsette.