Aktuelt

17. mai festforestilling for Giske kommune (opptak)

Klikk for stort bilete17. mai sende vi ein times festforestilling på Facebook. Her kan du sjå opptak av forestillinga.

Vi får i løpet av en drøy time presentert barna sin tale med barn frå alle fire øyane våre, helsing frå ordførar Harry Valderhaug, tale frå russepresident Karethe Torben, historiske tilbakeblikk, helsing frå alle barneskulane, tryllekunstar frå Tito og Aurora, Ole Reinlund og barn frå Alnes, innslag frå Lea Sofie Grande Røsvik, Jon Roald og Andrea Austnes korpsmusikk frå Vigra og Valderøy skulemusikk, Vigra og Valderøy Ungdomsmusikk, Giske Mannskor og Godøy brass.

Idrettslag, velforeiningar og andre godkjente lag kan søkje spelemidlar til å bygge og rehabilitere anlegg og område for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, samt nærmiljøanlegg. Kulturdepartementet har justert regelverket frå og med i år.

 

Søknad om spelemidlar skal framleis sendast kommunen seinast innan 15. oktober kvart år.

Her er kommunen sin generelle innleiiande informasjon om regelverket (PDF, 302 kB)

 Innbyggarane i Møre og Romsdal vert inviterte til å delta i ei ny, nasjonal undersøking om helse og sjukdom. Frå 5. oktober vil tilfeldig utvalde personar få ei kort spørjeundersøking på SMS å svare på.

 Kommunen gjennomførte ei nyttig beredskapsøving på Valderøy barneskule idag. Skulen er ein av fleire stader i Giske som er peika ut som Evakuerte- og pårørandesenter (EPS) for å ta vare på ramma og pårørande m.fl. ved ei faktisk krisehending.
Vi fekk bruke 7.klasse-elevar som markørar: Elevane vart mottatt og registrert inn som høvesvis ramma, pårørande og presse med eigne armband, og syntes tydelegvis at dette var ei uvant og spanande hending - og heile øvinga vart avslutta med felles pizza til allmen åtgaum for alle involverte.

 Kystverket og Giske kommune signerte idag avtalen om at kommunen kan forskottere 105 mill kr i statleg tilskot for å mudre hamnebassenget i Gjøsund. 2m djupare hamn gjer Gjøsund i stand til å ta imot moderne farty. Dette vil bidra til å utvikle næringsliv og bedrifter ved Gjøsund der det er etablert nær 30 bedrifter med tilsaman 600 tilsette.

 Møre og Romsdal fylkeskommune er ute med ei spørjeundersøking, kalla ‘Mitt Møre og Romsdal’, der befolkninga i fylket og i kommunane får mulegheit til å kome med sine innspel om framtida til fylket.

Du kan bli med på undersøkinga her, og samstundes vere med i trekninga av fine Lannulva-produkt.

Oversikta over alle representantane i det nye kommunestyret i Giske kommune er no klar:

 

Rådmann Marianne Stokkereit Aasen

 Du finn no ein oversikt over einings- og stabsleiarane i kommunen, kva ansvar og oppgåver den einskilde leiaren har og kva tenesteområde desse høyrer til med epost eller telefonnr.: Ta gjerne kontakt om det er spørsmål eller saker du ønskjer å drøfte!

Sjå oversikta her.

Giske kommune varslar mogleg ny lokal forskrift: «Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forureiningsregelverket, Giske kommune, Møre og Romsdal», og ber om innspel frå aktuelle partar.

Statsråden for Landbruks- og Matdepartementet, Olaug V. Bollestad med følgje, besøkte i dag Alnes Fyr og Opplevelsesenter saman med fylkesmannen for Møre og Romsdal. Dei inviterte fekk ei bokstavleg talt matnyttig oppleving der fylkesmannen inviterte til frokost med kortreist mat og gode presentasjonar om nytta av tverrfagleg samarbeid mellom kultur, reiseliv, landbruk og offentlege etatar.