Aktuelt

Felles elevrådsmøte

Arbeidet med å etablere ein felles ungdomsskule for heile Giske kommune er godt i gang. Fredag hadde elevar frå alle skulane eit felles elevrådsmøte.

Klikk for stort bilete 

  • Hovedpoenget med dette møtet var at elevane skulle bli best mogleg informerte om arbeidet som er i gang. Dei skulle vere dei første til å få orientering om korleis vi tenker oss klasseromma i dei nye lokala i Pyramiden. For oss som driv å planlegg oppstarten av ein felles Giske ungdomsskule i august er det viktig at elevane får seie sitt og at vi så tidleg som råd kan lytte til det dei har å komme med, seier prosjektleiar Hans Pilskog.

Fredag vart dei 12 elevane frå elevråda først tekne imot av ordførar Harry Valderhaug. Deretter vart det ein real arbeidsdag for alle.

  • Vi synes det er viktig at elevane på en skikkeleg måte får uttrykke sine tankar, både positive og negative, om den endringa som kjem. Det er viktig at dei får gjere seg kjende med kvarandre og ikkje minst kva dei andre tenkjer om det nye felleskapet som starter i august, seier Pilskog.

Fredagens samling var den første der representantar frå alle dei elevane som skal bli Giske ungdomsskule var samla. Pilskog seier det vert fleire samlinger framover.

  • Og med tanke på alt det denne flokken av reflekterte ungdommer ga av innspel til oss som skal jobbe vidare med prosjektet er det med glede og inspirasjon vi held fram. Det var kjekt å møte så mange positive ungdommar.

Klikk for stort bilete 

 Ein bebuar på Giske omsorgsenter er smitta av korona-viruset. Den positive testen vart meldt seint fredag kveld. Dette er det andre bekrefta korona-tilfellet i Giske kommune. Helsetilstanden til den sist smitta vert karakterisert som stabil.

  Viktige telefonar for barn og unge

Kjære føresette i Giske kommune. I krevjande tider som dette kan familielivet også opplevast som ei stor påkjenning.

 

 Giske formannskap hadde i dag sitt første digitale møte, med bakgrunn i at ein i størst muleg grad skal unngå møteverksemd, og at det er opna for fjernmøte i regelverket. Formannskapet fekk soleis gjennomført møtet som vart utsett på ubestemt tid 3. mars.

 Her er oppsummering av tema 

 Landbrukstenestene i Møre og Romsdal samarbeider med kommunane i sitt ansvarsområde om å byggje opp ein reservestyrke for husdyravløysing dersom behovet for ekstramannskap oppstår i samband med Korona-pandemien.

 Vedlagt er oppdatert informasjon til innbyggarane, henta frå den kommunale fellesannonsa i torsdagens Øy-Blikk.

 

 Helsedirektoratet har omarbeida og gitt nokre presiseringar som er sendt ut til utanlandske statsborgarar:
"Utenlandske statsborgere som er kommet til Norge fra utlandet og som derfor sitter i karantene, men ikke har utviklet symptomer på smitte, kan nå forlate Norge. Dersom de velger å forbli i Norge, må de sitte i karantene tiden ut.
Utenlandske statsborgere som sitter i karantene fordi de har vært i kontakt med smittede i Norge, må fortsatt sitte i karantene tiden ut.

Engelsk tekst