Aktuelt

Samla leiarmøte for oppvekst

I dag, tysdag, har skuleleiarar og styrarane i barnehagane vore samla til felles møte på rådhuset.

Dagens tre sentrale tema var:

  • Mobbing ved Arne Opheim
  • Begrepsundervisning ved Vigdis Paulsen Myklebust
  • TALK – tilrettelegging for barn med høgtfungerande autisme, ved Nina Nordmark.

Klikk for stort bilete 

«Vi er opptekne av å samle og å utvikle kompetansen i heile oppvekstsektoren, vi vert rett og slett betre saman!  Vi har eit felles ansvar for ungane som veks opp i Giske kommune og brenn for at oppveksten deira skal vere god!», seier kommunalsjef Åse Elisabeth Skjærseth.

Mobbing

Frå 1. januar trådte eit nytt regelverk som omhandlar barnehagemiljøet i kraft. I samband med dette har Arne Opheim fra PPT (Pedagogisk-psykologisk teneste) halde innlegg om temaet.

"Det er stor stas å ha så god fagkompetanse lokalt i vårt PPT", seier Skjærseth vidare.

I løpet av dagen har det vore gruppearbeid med refleksjonar, og det er blitt jobba med å etablere grunnlag for  felles strategiarbeid til beste for ungane som veks opp her.

I barnehagane sitt utviklingsarbeid «To fram», som blei avslutta i oktober 2020, har det mellom anna blitt utarbeidd ein Handlingsplan mot mobbing. Sjå kortfilmen om handlingsplanen her:

Giske kommune legg her ut til høyring utkast til ny lokal forskrift: «Forskrift om godtgjersle til ordførar og folkevalde i Giske kommune».  
Utkastet er utarbeidd etter Kommunelova §§ 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9 og 8-10.

Høyringsfrist: 15. mai 2020.

MERK: Det var trykkfeil i opprinneleg vedlegg, oppretta vedlegg ligg ved denne meldinga.

Ei knapp veke med barnehagedrift er unnagjort. Stort sett har det gått bra, men frå neste veke vil det auke på med barn. Dette gjer at barnehagane frå og med mandag 27. april endrer åpningstidene for å kunne ivareta krava til smittevern.

 

 Den generelle smittesituasjonen i Giske kommune verkar å vere stabil. Ingen nye er meldt inn med positive prøver. Det er og færre som må haldast i isolasjon. På landsplan ser  ein klar nedgang på sjukehusinnlegging. Dette er ein trend vi ser og i Møre og Romsdal.

Likevel. Det er alle grunn til å framleis halde på dei tilrådde tiltaka. Vask hendene, hald avstand og avgrens den sosiale kontakta.

Dette er grunnleggande for at samfunnsfunksjonane skal normaliserast, langsomt og bit for bit.

 

 WHO oppfordrar til testing av personar der det er mistanke om korona-smitte. På grunn av begrensa kapasitet og tilgang på testutstyr må dette målstyrast for at ein både skal bremse epidemien og sikre at ein får testa dei det er viktigast å nå.

Folkehelseinstituttet (FHI) har no utvida lista over kven som bør testast til å omfatte tilsette, barn eller elevar i barnehage, skule eller SFO. 

Som før gjeld det at digital kontakt med fastlegen er det beste viss nokon lurer på om dei skal testast. Du må logge inn på www.helsenoreg.no og opprette e-konsultasjon.

 Ingen nye smittetilfeller i Giske denne helga. Nokre isolerte, men totalt sett ser situasjonen veldig bra ut.

Andre tema idag: Barnehagestart, Bruk utevett, Idrettshallane er framleis stengt

 Når barnehagane i kommunen no opnar igjen, skal foreldra betale dei same satsane som dei gjorde før stenginga. For born i riskogrupper som det ikkje kan bli gitt tilbod til, skal det ikkje betalast for.

Dersom foreldre på eige initiativ ikkje vil sende barn i barnehage og SFO, må dei på ordinært vis betale for tilbodet.

 Smittesituasjonen i Giske er stabil. Ingen nye tilfeller er rapportert siste døgn. Kapasitet på testing er tilfredstillende.

Smittestopp viktig

Regjeringa lanserte torsdag ein ny app i arbeidet for å hindre spredning av covid19-viruset. Appen heiter «Smittestopp». Dette er ein app kvar enkelt av oss blir råda til å laste ned på eigen mobil. På den måten vil vi etter kvart kunne få beskjed om vi har vore nær nokon som er smitta.

Frå statlege styresmakter er det gjort vurderinger når det gjeld personvern. Det vert vurdert som at denne appen er trygg og held seg innanfor dei krav som vert sett. Data vert ikkje nytta til anna bruk enn smittevern.

Dersom ein oppnår at rundt 50 prosent nedlasting av denne appen vurderer Foilkehelseinstituttet dette som eit viktig tiltak for å redusere spreiinga av korona i folket.

NVE fekk i 2019 gjennomført ei oversiktskartlegging av område med potensiell fare for områdeskred for kvikkleire i Giske kommune. To potensielt skredfarlege kvikkleiresoner er lokalisert: Geilevika og Godøylandet har begge middels faregrad. Det kan dessutan finnast skredfarlege område med kvikkleire som ikkje kjem fram av kartlegginga, det er difor i tillegg utarbeid aktsomhetskartområdeskred innanfor kartleiingsområda. Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene, og generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.

Ingen nye bekrefta positive smittetilfella av koronaviruset. Nokre både på institusjonane og i samfunnet elles er i isolasjon.

 Smittestatusen i Giske er fortsatt stabil. Ingen nye positive prøver siste døgn. Nokre få ved institusjonene er i karantene i påvente av svar på prøver. Det er også betydelig færre av dei tilsette som er ute på grunn av forkjølelsesymtom.