Aktuelt

Arbeidet med marine grunnkart er i gangsett

Giske kommune er med i pilotprosjekt med utarbeiding av  marine grunnkart. 

Klikk for stort bilete 

Kartverket, Norges geologiske undersøkelser (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI) har i vår sett i gang sjøkartlegginga i pilotprosjektet «Marine grunnkart i kystsona», der sjøområda  i Giske og Ålesund kommunar er eitt av tre pilotområde.

Dei marine grunnkarta i kystsona skal bidra til ei berekraftig utvikling av kystsamfunna, og til styrking av dei marine og maritime næringane. Regjeringa har løyvd 13,8 millionar kroner over statsbudsjettet til oppstart i tre område langs kysten:

Det er Stavanger, Giske og Ålesund, og Skjærvøy og Kvænangen.

Klikk for stort bilete 

Kart som viser bunnreflektivitet er publisert for Giske og Ålesund pilotområde:

Sjå her: Mareno

Bunnreflektivitet frå multistråleekkolodd gir informasjon om variasjon i bunntype.

Dybdedata, helling og ruheit er publisert for Giske og Ålesund pilotområde:

Kartet kan du sjå nærare på her: Dybdedata

I samband med oppgradering av leidningsnett, blir det naudsynt å stenge delar av vegen i krysset mellom Skaret og Kolvikparken.

 Alle som nyttar helse- og omsorgstenesta i Giske kan no kommunisere via helsenorge.no

 Møre og Romsdal Fylkeskommune varslar igangsetting av prosessen med ruteendringar for ferjer, hurtigbåtar og bussruter frå september. Evt. endringar vil gjelde frå 1. mai 2021.

  Også i barnehagane er ein i ferd med å normalisere åpningstidene. Nokre barnehagar vil framleis ha utfordringar på begge endar av dagen, men det ser ut til å kunne løysast.

Det er imidlertid viktig at ein tek kontakt med barnehagen for å få vite kva reglar som gjeld med omsyn til levering av barn om morgonen og henting om ettermiddagen. Nokre endringar av rutinene vil det vere.

Og sjølvsagt: Ingen med sjukdomssymptom skal i barnehagen.

 Denne veka skal skulane starte med tilnærma normale undervisningstider. Heilt som normalt kan ein likevel ikkje ta det for gitt at det vert.

Skuleskyssen skal framleis skje med dei avstandsreglane som har vore til no. Det betyr at ein ved nokre skular vil måtte la skuleskyssen gå i ein to-gang. Dette betyr at det kan verte ventetid for nokre elevar.

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal har sendt brev til grunneigarar der dei opplyser om planlagt kartlegging av naturtypar i kommunane.

Kartlegginga vil skje i perioden mai - oktober 2020, som del av kunnskapsløftet for natur vedtatt av Stortinget og ei nasjonal satsing for betre kunnskap om norsk natur.

 Gjenåpninga av skulane er noko alle har sett fram til. I løpet av neste veke vil skulane i Giske vere tilbake så nær vanleg drift vi klarer. Nokre utfordringar gjenstår å løyse, men viljen og optimismen om at det vil la seg ordne er på plass.

 For å hindre større brannar er det eit generelt bålforbod i Noreg i perioden 15. april – 15. september.

   Giske formannskap har i møte 18. mai 2020 gjort framlegg om val av følgjande domsfolk.  Forslaget vert lagt ut til offentleg ettersyn, og fristen for å kome med ev. merknader er sett til 15. juni 2020. Kommunestyret skal behandle saka i møte 18. juni 2020.

Sjå vedlegg:
​​​​​​​VAL AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMARAR FOR TINGRETTEN OG JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN 2021 – 2024 (PDF, 405 kB)

 

  Giske kommune innførte frå hausten 2013 ei ordning om kommunal kontantstønad. I kommunestyresak 34/20 den 07.05.2020 blei det gjort endringar i vedtektene.