Aktuelt

Parkering ved naturområde i Giske

Klikk for stort bilete hewa   Giske er eit ynda reise- og turistmål på sommartid for både familiar og grupper med badestrender, turstiar, historiske plassar og utfluktsmål. Trafikken har auka med Korona-situasjonen, så vi legg her ved ein oversikt over parkeringsplassane på øyane. Vi ber publikum om å nytte desse når dei skal bruke turterreng og gangvegar.

Vi minnar  om at det er restriksjonar for bruk og ferdsel i naturrreservata og verneområda for å skjerme dyre- og fugleliv og sårbare naturområde. Blant anna er camping og motorferdsel i slike område forbode. Det er difor laga ei samling av dei mest aktuelle verneforskriftene, sjå nedanfor. 

Vi ønskjer alle ein riktig god feriesommar med mange gode naturopplevingar i Giske!

Klikk for stort bilete REGLAR FOR BRUK AV NATURRESERVAT OG VERNEOMRÅDE I GISKE*

1.      Vegetasjonen på land og i sjøen, også daude planter, er freda mot skade og øydelegging. Det er forbode å fjerne planter eller plantedelar frå reservatet. Nye plantearter må ikkje førast inn. Planting eller såing av tre er ikkje tillate.

2.      Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er freda mot skade og øydelegging. Nye dyrearter må ikkje førast inn.

3.      Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som t.d. oppføring av bygningar, anlegg og faste innretningar, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar og kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering og anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller tilførsel av konsentrert forureining, tømming av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske plantevern- eller skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga er ikkje fullstendig.

4.      Motorferdsel på land er forbode, medrekna start og landing med luftfartøy.

5.      Bruk av naturreservatet til teltleirar, idrettsarrangement, jaktprøver eller andre større arrangement er forbode.

6.      Bruk av sykkel og hest utanom eksisterande vegar er forbode.

* utdrag av Forskrift om freding av Molnes naturreservat.

Det gjeld eigne forskrifter for kvart reservat: Sjå vedlegg .

Vedlegg:

Allemannsretten - kva er det?

Stikkut-turar i Giske 2020

Ved utsending av faktura for kommunale avgifter/ eigedomsskatt for 1.kvartal 2020 har det oppstått ein beklageleg feil ved utsendinga til dei med avtalegiro utan efakturavarsling. Dette har gjort at sjølve rekninga/ fakturaspesifikasjonen ikkje er blitt sendt til nettbanken. Det betyr at ein kun får avtalegiroen, men ikkje fakturaen. 

For dei det gjeld: Ta kontakt med sentralbordet Giske kommune (tel. 70 18 80 00)  for å få tilsendt kopi av fakturaen.

Fakturaen har forfall 15.03.2020.

  Mange born og unge har spørsmål om koronavirus. Helsedirektoratet har derfor laga ein informasjonsfilm som de finn på YouTube: https://youtu.be/v1W249tl1vA

Filmen gjer òg informasjon som er nyttig for vaksne.

Kommunelegen i Molde har sendt ut skriv om muleg smitte med koronavirus etter konsert på Bjørnsonhuset eller bar-besøk på laurdag.  Vi ber personar som kan ha vore på same stader til same tid vere merksomme på moglege symptomar på smitte.

 Korrigert 

DELRAPPORT 1 –SKULESTRUKTUR / BARNEHAGESTRUKTUR
For Ny organisering av Oppvekstsektoren i Giske Kommune
Korrigerte tekstavsnitt per 27.02.2020:

 

 På bakgrunn av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt (sak 63/13) for 2014, og med heimel i eigedomsskattelova § 15, legg ein ut eigedomsskattelistene til offentleg gjennomsyn i tre veker frå 24.02.20.

  Leiar Ernst Valderhaug på Frivillegsentralen har nettopp henta ein ny to-seter sykkel som gåve frå Hjelpemiddelsentralen til pleie- og omsorgstenesta i Giske. Anne Grethe V. Austad prøver ut den nye sykkelen som de vil bruke på Retro Dagsenter ved Vigra Omsorgssenter.

Giske kommune har med dette fem av desse syklane fordelt på dei tre omsorgssentrane i kommunen. Sykling er blitt ein kjærkomen avveksling ved sentrane, og den nye sykkelen med pedalar for både pasient og pleiar vil gje mosjon og frisk luft til bebuarar og tilsette i sektoren.

Frå måndag 24. februar endrar vi opningstidene for teknisk forvaltning

 Skattelistene for offentleg ettersyn vert lagt ut 24.02.20. Krav om innbetaling vert fakturert saman med dei kommunale avgiftene, og vil ha forfall 15. mars 2020.

 

 Det er tid for å søkje tilskot til Drenering av jordbruksjord og Spesielle miljøtiltak i landbruket. For 2020 har Giske kommune fått tildelt desse rammene: Drenering av jordbruksjord: kr. 150 000,-. Spesielle miljøtiltak i landbruket: kr. 100 000,-.

 Helsestasjonen i Eining barn, familie, helse meldar at dei startar opp ei ny ICDP foreldrerettleiingsgruppe den 22. april med 8 samlingar.