Aktuelt

17. mai festforestilling for Giske kommune (opptak)

Klikk for stort bilete17. mai sende vi ein times festforestilling på Facebook. Her kan du sjå opptak av forestillinga.

Vi får i løpet av en drøy time presentert barna sin tale med barn frå alle fire øyane våre, helsing frå ordførar Harry Valderhaug, tale frå russepresident Karethe Torben, historiske tilbakeblikk, helsing frå alle barneskulane, tryllekunstar frå Tito og Aurora, Ole Reinlund og barn frå Alnes, innslag frå Lea Sofie Grande Røsvik, Jon Roald og Andrea Austnes korpsmusikk frå Vigra og Valderøy skulemusikk, Vigra og Valderøy Ungdomsmusikk, Giske Mannskor og Godøy brass.

 Saksbehandlarane på rådhuset er ofte ute på oppdrag eller opptatt med internoppgåver som gjer at dei ikkje kan ta imot besøkande: For at du  skal vere sikker på at saksbehandlaren er til stades og kan førebu seg på di sak, bør du på førehand avtale møtetid med saksbehandlaren. Er du ikkje sikker på kven du skal snakke med, hør med servicekontoret på tlf. 70 18 80 00.

Når du kjem til rådhuset skal du registrere deg ("Sjekk inn")på den nye besøksskjermen i resepsjonen: Då får saksbehandlaren automatisk beskjed, og du vert henta eller får beskjed på din mobiltlf. om å gå til det kontoret du skal besøke.

Teknisk sektor i kommunen har tatt i bruk eitt nytt varslingssystem der dei kan målrette f.eks. varsling om vass-avstenging mot bustader innanfor avgrensa område på kartet. Det vert sendt ut melding på SMS, opplest talemelding og epost.

Dette vil gjere det enklare for administrasjonen å målrette meldingar som berre gjeld enkelte bustadområde, og innbyggarane får tilpassa informasjonen etter der dei bur.

 Du kan no kontakte legekontoret og fastlegen din elektronisk

Giske kommune har gått over til digitale søknadar som gjeld vatn og avløp (sanitærsøknad).

Møre og Romsdal fylkeskommune har sendt varsel om blant anna innskrenkingar i bussrutene i fylket for å redusere drifta i kollektivtrafikken med 5% frå 17. august 2020, der nokre kutt også gjeld ruter i rutepakke 1 for Giske, Sula og Ålesund kommunar. Brev og endringsforslag er sendt på høyring - sjå vedlegg.

Vi ber om tilbakemelding snarast og innan 26. januar av omsyn til vidare behandling.

 I samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12-12 ledd 4 vert det med dette gjort kjend at Giske kommunestyre i møte den 12.12.2019, Ksak - 123/19, har godkjent detaljreguleringsplan for gnr 3 bnr 19 Vigra næringspark nord. Vedtaket er gjort i medhald av pbl § 12-12 ledd 1.

Giske kommunestyre vedtok ny beredskapsplan for kommunen før jul 2019. Planen er omarbeidd  og utvikla frå tidlegare versjonar og legg vekt på å gje ei meir lettlest oversikt over kommunen sin beredskapsorganisasjon. Den omtalar også korleis varsling og evakuering skal gjerast ved ei større krise, til beste for innbyggarane i Giske.

Tal frå helsestasjonen viser at folketalet i Giske kommune aukar stadig: Det var 8.432 innbyggarar ved utgangen av juni 2019, ei auke frå 8.373 på same tid 2018, og vi er spente på kven som vert innbyggar nr. 8.500 i år, etter at kommunen fekk 104 nyfødde bebuarar i 2019.  

I samband med ny skuleveg på Giske er det utarbeida skiltplan for den nye vegen. Skiltplan og skiltvedtak gjeld offentlege skilt på kommunale veger og fylkesveger.