Aktuelt

17. mai festforestilling for Giske kommune (opptak)

Klikk for stort bilete17. mai sende vi ein times festforestilling på Facebook. Her kan du sjå opptak av forestillinga.

Vi får i løpet av en drøy time presentert barna sin tale med barn frå alle fire øyane våre, helsing frå ordførar Harry Valderhaug, tale frå russepresident Karethe Torben, historiske tilbakeblikk, helsing frå alle barneskulane, tryllekunstar frå Tito og Aurora, Ole Reinlund og barn frå Alnes, innslag frå Lea Sofie Grande Røsvik, Jon Roald og Andrea Austnes korpsmusikk frå Vigra og Valderøy skulemusikk, Vigra og Valderøy Ungdomsmusikk, Giske Mannskor og Godøy brass.

 Møre og Romsdal Fylkeskommune varslar igangsetting av prosessen med ruteendringar for ferjer, hurtigbåtar og bussruter frå september. Evt. endringar vil gjelde frå 1. mai 2021.

  Også i barnehagane er ein i ferd med å normalisere åpningstidene. Nokre barnehagar vil framleis ha utfordringar på begge endar av dagen, men det ser ut til å kunne løysast.

Det er imidlertid viktig at ein tek kontakt med barnehagen for å få vite kva reglar som gjeld med omsyn til levering av barn om morgonen og henting om ettermiddagen. Nokre endringar av rutinene vil det vere.

Og sjølvsagt: Ingen med sjukdomssymptom skal i barnehagen.

 Denne veka skal skulane starte med tilnærma normale undervisningstider. Heilt som normalt kan ein likevel ikkje ta det for gitt at det vert.

Skuleskyssen skal framleis skje med dei avstandsreglane som har vore til no. Det betyr at ein ved nokre skular vil måtte la skuleskyssen gå i ein to-gang. Dette betyr at det kan verte ventetid for nokre elevar.

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal har sendt brev til grunneigarar der dei opplyser om planlagt kartlegging av naturtypar i kommunane.

Kartlegginga vil skje i perioden mai - oktober 2020, som del av kunnskapsløftet for natur vedtatt av Stortinget og ei nasjonal satsing for betre kunnskap om norsk natur.

 Gjenåpninga av skulane er noko alle har sett fram til. I løpet av neste veke vil skulane i Giske vere tilbake så nær vanleg drift vi klarer. Nokre utfordringar gjenstår å løyse, men viljen og optimismen om at det vil la seg ordne er på plass.

 No er det igjen mogleg å besøke familie på omsorgsentera. Smittesituasjonen for korona-viruset er nå så pass under kontroll at ein finn det rett å åpne omsorgsentera i Giske for besøkande.

Det er likevel ein del reglar som ikkje var i bruk før pandemien som må nyttast.

 For å hindre større brannar er det eit generelt bålforbod i Noreg i perioden 15. april – 15. september.

   Giske formannskap har i møte 18. mai 2020 gjort framlegg om val av følgjande domsfolk.  Forslaget vert lagt ut til offentleg ettersyn, og fristen for å kome med ev. merknader er sett til 15. juni 2020. Kommunestyret skal behandle saka i møte 18. juni 2020.

Sjå vedlegg:
​​​​​​​VAL AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMARAR FOR TINGRETTEN OG JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN 2021 – 2024 (PDF, 405 kB)

 

Årsmeldinga for Giske kommune 2019 er no godkjent av revisjonen og lagt ut på eiga nettside. Den gjev ei grundig omtale og presentasjon av organisasjon, økonomi og tenesteområde, og om korleis utviklinga har vore siste år. Rapporten vert lagt fram for endelig godkjenning av kommunestyret 18. Juni.

Sjå http://arsrapport.giske.kommune.no/2019/

  Giske kommune innførte frå hausten 2013 ei ordning om kommunal kontantstønad. I kommunestyresak 34/20 den 07.05.2020 blei det gjort endringar i vedtektene.