Aktuelt

Oppdatering Giske kommune torsdag 13.45

Klikk for stort bilete 

Får pengane tilbake

Det er sendt ut faktura for opphald i barnehager og SFO for mars. Desse skal betalast normalt. Dette er pengar ein får tilbake for dei dagane barnehagane og SFO er stengt. Dette skjer på neste faktura.

Kyrkja endrer rutiner

Det er mange endringar i kyrkjene i Giske. Alle dei ordinære gudstenestene er avlyst. Konfirmasjon er utsett, truleg til hausten. Det er og endringar i samband med dåp, bryllup og gravferder. Der viser vi til nettsida til kyrkja.

 www.kyrkja.no/giske 

Klikk for stort bilete 

Er du sjuk – ring lege

Legeteneste i Giske er ikkje heilt som normalt, men den er heller ikkje slik at ein skal la vere å ringe dersom ein er sjuk. No er alle fastlegene i arbeid og klare til telefonkonsultasjonar. Det er viktig at kvar enkelt ikkje sit med plager og spørsmål ein gjerne skulle hatt svar på.

Fastlegen kan og sende vidare til lege som tek fysiske konsultasjoner eller og videresender til sjukehus.

I tillegg til telefonkonsultasjon via har ein og eit godt tilbod gjennom e-konsultasjon via helsenorge.no. Dette kan vere eit svært godt alternativ i mange høve.

Klikk for stort bilete 

God respons

Vi takker alle frivillige som har meldt seg til teneste gjennom Frivilligsentralen. I øyeblikket har vi god dekning til dei oppgåvene vi har.

Der vi framleis treng innsats er innen helse og omsorg. Her ber vi dei som er klar til å ta eit tak melde seg på ekstrapersonell@giske.kommune.no

Og om du ikkje høyrer noko raskt er det ikkje fordi vi ikkje treng deg. Arbeidspresset på dei som koordinerer dette arbeidet er stort.

For å hindre smittespreiing vedtok Giske kommune 16. mars lokale reisebegrensingar med karantene for reisande frå bestemte fylke på Aust- og Vestlandet. Dette vedtaket er oppheva. 

 Utenriksdepartementet frårår alle utanlandsreiser som ikkje er strengt nødvendig. Dette er den strengaste form for reiseråd som kan gis.

 Ta helgaturen. I desse korona-tider er det viktig å komme seg i aktivitet. Med dei avgrensingane ein no har for samlinger av folk er det viktig at ein bruker kreativitet både med turmål og aktiviteter - og finn rett parkering om du må bruke bil.

 Dagens tema:

- Legekontoret i drift
- Tid for tur!

 

  Giske fekk idag overlevert ein robot for rensing og desinfisering av bl.a. soverom og utstyr i helse- og omsorgssektoren.
Roboten vil gjere arbeidet både raskare og mykje enklare for tilsette, og samtidig bli kvitt 99.99% av virus og bakteriar som kan vere skadelege for menneske.

 Skal du halde litt, mye eller heilt avstand? 
Folkehelseinstituttet oppmodar alle om å halde nok avstand til næraste person. Føremålet er å avgrense eller seinke utbrot av Koronaviruset COVID-19.

 Staten har sett i gong fleire tiltak for kultur, idrett og frivillege organisasjonar for å kompensere for sviktande inntekter grunna Koronaviruset. Dette kan f.eks. gjelde avlyste eller utsette arrangement.

Støtteordningane omfattar også sikring av inntekter til sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar.

 Dagens tema:
- nytt smittetilfelle plå GOS
- fleire kan no bli testa
- mange permitterte

 Giske kommune har framleis 3 smitta av Korona. Tilstanden for alle er stabil.