Aktuelt

Parkering ved naturområde i Giske

Klikk for stort bilete hewa   Giske er eit ynda reise- og turistmål på sommartid for både familiar og grupper med badestrender, turstiar, historiske plassar og utfluktsmål. Trafikken har auka med Korona-situasjonen, så vi legg her ved ein oversikt over parkeringsplassane på øyane. Vi ber publikum om å nytte desse når dei skal bruke turterreng og gangvegar.

Vi minnar  om at det er restriksjonar for bruk og ferdsel i naturrreservata og verneområda for å skjerme dyre- og fugleliv og sårbare naturområde. Blant anna er camping og motorferdsel i slike område forbode. Det er difor laga ei samling av dei mest aktuelle verneforskriftene, sjå nedanfor. 

Vi ønskjer alle ein riktig god feriesommar med mange gode naturopplevingar i Giske!

Klikk for stort bilete REGLAR FOR BRUK AV NATURRESERVAT OG VERNEOMRÅDE I GISKE*

1.      Vegetasjonen på land og i sjøen, også daude planter, er freda mot skade og øydelegging. Det er forbode å fjerne planter eller plantedelar frå reservatet. Nye plantearter må ikkje førast inn. Planting eller såing av tre er ikkje tillate.

2.      Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er freda mot skade og øydelegging. Nye dyrearter må ikkje førast inn.

3.      Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som t.d. oppføring av bygningar, anlegg og faste innretningar, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar og kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering og anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller tilførsel av konsentrert forureining, tømming av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske plantevern- eller skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga er ikkje fullstendig.

4.      Motorferdsel på land er forbode, medrekna start og landing med luftfartøy.

5.      Bruk av naturreservatet til teltleirar, idrettsarrangement, jaktprøver eller andre større arrangement er forbode.

6.      Bruk av sykkel og hest utanom eksisterande vegar er forbode.

* utdrag av Forskrift om freding av Molnes naturreservat.

Det gjeld eigne forskrifter for kvart reservat: Sjå vedlegg .

Vedlegg:

Allemannsretten - kva er det?

Stikkut-turar i Giske 2020

Rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Din oppholdstillatelse i Norge kan gi rett til totalt 600 timer gratis opplæring i

  • norsk (550 timer), og
  • samfunnskunnskap (50 timer)

Opplæringen er gratis i tre år

  • fra du fikk innvilget oppholdstillatelse, eller
  • fra du ankom Norge med gyldig oppholdstillatelse

Har du ikke startet på eller fullført opplæringen innen disse tre årene, må du selv betale for opplæringen.

Korona-pandemien er ikkje over enno. Det er generell smitteøkning i Norge grunna ferie og auka reiseaktivitet. I tillegg kjem barna no tilbake til barnehagane og skulane etter sommarferien. Det er derfor grunn til å minne om at vi må fortsette å overhalde reglar i forhold til avstand, handhygiene og karantene.

 

 Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.  

Krisepakke 2 gjeld for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.  
Søkarane må vere registrerte i Frivilligregisteret.  

Søknadsfristen er 15. september.  

 Kommunane i Møre og Romsdal har fått ekstraordinære fondsmidlar til støtte for bedrifter som har vanskar under Korona-pandemien. Formålet er å legge til rette for auka aktivitet, sysselsetting og verdiskaping.

Målgruppe for tilskot er lokale, små og mellomstore bedrifter og næringsaktørar. Bedrifter og næringsaktørar i Giske kommune er inviterte til å søke om støtte: Alle søknader og tildelingar skal gå gjennom www.regionalforvaltning.no .

 Frivillegsentralen i Giske har hatt mange deltakarar på aktivitetstilboda i sommar: 320 barn, unge og nokre foreldre har besøkt Motorcrossbana, Loen Skylift, Atlanterhavsparken og Valldal Aktivitetspark - og fleire aktivitetar vert difor planlagt i sommar.

 Etter nye retningsliner frå Helsedir. skal alle med eitt eller fleire symptom på ny luftvegsinfeksjon få tilbod om testing.

Du treng ikkje lenger kontakte fastlege først: Kontakt kommunen sin test-telefon (sjå nedanfor) om du har symptom som feber, hoste, er tungpusta, kjenner tap av smak- eller luktesans, sår hals eller generell sykdomskjensle. Nokre kan og oppleve magesmerter eller diarè.

 Tysdag 4. og onsdag 5. august blir det aktivitetsdag på Alnes.

Vanlegvis på denne tida bruker førskulegruppene å dra på besøk til den skulen dei skal begynne på. Og i juni brukar det å vere ein førskuledag der dei får kome på skulen saman med foreldra sine.

 

Giske rådhus er stengt for allment besøk til over ferien grunna fare for smitteoverføring av COVID-19 viruset som har ført til Korona-pandemien. Rådhussalen er difor heller ikkje til utleige i ferien. Vi vil kome tilbake til opning og utleigemulegheiter. 

Unntak er Valderøy Tannklinikk og helsestasjonen der ein kan avtale time for besøk. Ein vert då henta ved inngangen til avtalt tid.  Giske folkebibliotek opnar for publikumsbesøk gjennom eigen inngang 15. juni.

Kontakt sentralbordet på telefon 70 18 80 00 - eller direkte til saksbehandlar - om du treng rettleiing eller informasjon om kommunale tenester. Finn oversikt over avdelingane eller kontaktadresse til saksbehandlaren din her.

 Vi har som tidlegare fleire ferievikarar frå Sverige som skal arbeide i Giske kommune i sommar. Desse kjem frå område der smittenivået ligg på same som Noreg – litt høgare enn i Giske, men lågare enn om vi fekk vikarar frå Oslo.