Aktuelt

Statsråden for Landbruks- og Matdepartementet, Olaug V. Bollestad med følgje, besøkte i dag Alnes Fyr og Opplevelsesenter saman med fylkesmannen for Møre og Romsdal. Dei inviterte fekk ei bokstavleg talt matnyttig oppleving der fylkesmannen inviterte til frokost med kortreist mat og gode presentasjonar om nytta av tverrfagleg samarbeid mellom kultur, reiseliv, landbruk og offentlege etatar.

Helsestasjonen i Giske kommune inviterar til deltaking i foreldrerettleiingsprogrammet "International Child Development Programme" (ICDP) som startar 2. oktober på rådhuset.

Giske kommune kjem på 30. plass og er blant dei høgast plasserte kommunane i NHO sitt Kommune-NM for 2019 der dei rangerar alle 422 kommunane i Noreg etter attraktivitet og vekstkraft. I Møre og Romsdal kjem Giske på 4. plass etter Ålesund, Ulstein og Molde.

Frå 20. august 2019 har Giske kommune digitalisert utsending av utgåande faktura til kundar.

Den nye løysinga inneber at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt, som eFaktura, Vippsfaktura, via digital postkasse (digipost eller eBoks) eller som vedlegg i ein e-post. Viss eit av desse vala ikkje er mogleg blir faktura levert som papirfaktura i postkassa di.

Skulane i Giske starta 19. august, og vi minnar om hageeigarane sitt ansvar. Har du hage eller utkjørsle til veg? Hugs å klippe ned vegetasjon som gjer det uoversiktleg for bilistar og andre, så kan vi unngå ulukker!

Vi ønskjer alle nye og "gamle" elevar velkomen til skulestart i Giske idag 19. august, og håper de får gode vener og gode opplevingar framover!

Til frivillige: eldsjeler, enkeltpersonar, organisasjonar, lag og foreningar, og institusjonar som får fast driftstilskot frå fylkeskommunen.

Fylkeskommunen og "Frivillighet Norge" skal lage plan for frivilligheita i løpet av 2020. Dei inviterer til inspirasjonssamling der ein gjennom dialog og innspel kan bidra positivt til å utvikle ein framtidsretta og god frivilligpolitikk. Denne planen kan også gi gode innspel til Giske kommune sin frivilligpolitikk, så ein oppmodar dei som har høve å delta på samlinga. Påmeldingsfristen er 1. oktober.

Informasjon om skadeleg framande plantearter

Giske kommune sine målingar viser god kvalitet på drikkevatnet frå Alnes, og det har vore satsa mykje på fornying av leidningsnettet for både drikkevatn og avløp dei seinare åra for å sikre mot ureining av drikkevatnet.

I år er det val! Hugs kommunestyre- og fylkestingsvalet 9. september 2019.

Kommunen har eiga nettside om valet i Giske kommune her, der artiklar om temaet vert lagt ut forløpande. Meir allmen informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 ligg på nett her.