Aktuelt

Felles elevrådsmøte

Arbeidet med å etablere ein felles ungdomsskule for heile Giske kommune er godt i gang. Fredag hadde elevar frå alle skulane eit felles elevrådsmøte.

Klikk for stort bilete 

  • Hovedpoenget med dette møtet var at elevane skulle bli best mogleg informerte om arbeidet som er i gang. Dei skulle vere dei første til å få orientering om korleis vi tenker oss klasseromma i dei nye lokala i Pyramiden. For oss som driv å planlegg oppstarten av ein felles Giske ungdomsskule i august er det viktig at elevane får seie sitt og at vi så tidleg som råd kan lytte til det dei har å komme med, seier prosjektleiar Hans Pilskog.

Fredag vart dei 12 elevane frå elevråda først tekne imot av ordførar Harry Valderhaug. Deretter vart det ein real arbeidsdag for alle.

  • Vi synes det er viktig at elevane på en skikkeleg måte får uttrykke sine tankar, både positive og negative, om den endringa som kjem. Det er viktig at dei får gjere seg kjende med kvarandre og ikkje minst kva dei andre tenkjer om det nye felleskapet som starter i august, seier Pilskog.

Fredagens samling var den første der representantar frå alle dei elevane som skal bli Giske ungdomsskule var samla. Pilskog seier det vert fleire samlinger framover.

  • Og med tanke på alt det denne flokken av reflekterte ungdommer ga av innspel til oss som skal jobbe vidare med prosjektet er det med glede og inspirasjon vi held fram. Det var kjekt å møte så mange positive ungdommar.

Klikk for stort bilete 

Namnenemda (Teknisk utval) vedtok i møte den 10.09.2020, sak 20/1237, to nye vegnamn på Roald – Vigra. Samstundes omlegging av eksisterande vegnamn Leiren til planlagd veg som vist på kart merka med veg 2.

Veg 1 – Ranskarrema
Veg 2 – Leiren (omlegging av eksisterande veg Leiren til regulert veg)
Veg 3 – Langenesvegen

 I medhald av kommunelova § 14-3 er Giske formannskap sitt framlegg til handlings- og økonomiplan for 2021-2024, inkludert årsbudsjett for 2021, lagt ut til alminneleg ettersyn i Giske rådhus, Valderøya, fram til 02.12.2020

Fleire innbyggjarar melder at det har tatt mange dagar frå dei har tatt covid-19-test, til dei har fått svar. Det kan være utfordrande når det er behov for deg på jobb, og du føler deg bra, men likevel må vente på ein negativ test.

 

Ein lenge etterlengta juleferie står etter kvart for døra. Vi gler oss til å treffe slekt og vener. Det er viktig å kunne gjenomføre dette på ein trygg smittevernmessig måte. Vi har difor utarbeidd nokre råd som kan hjelpe til at juleferien både kan verte den høgtid og samlinga vi ønskjer, og at det vert trygt knytt til smittevern.

  

Karin har i dag arbeidet i Giske kommune i 50 år, gjennom 13 kommunestyrer og 10 ordførere. Fleire 1000 politiske saker har hun vedtaksført de årene hun har vært her.

Giske kommune takker for innsatsen!

 

Kommunedirektøren

Innreisande som skal på karantenehotell, vil få transport til Aalesund Airport hotell. Når det er fullt på Aalesund Airport hotell, nyttar Giske kommune Scandic Parken hotell i Ålesund. For karantenehotellet på Valderøya er det utarbeida følgjande informasjonskriv om hotellet sine ordningar, testing, helsehjelp, tolk, myndigheitsinformasjon og reglar for karantene.

 

Giske kommune har gjort avtale med Aalesund Airport Hotell om å vere karantenehotell for dei flyreisande som kjem til Vigra frå utlandet og som ikkje har ein godkjend plass å bu. Kravet om at vertskommunene til dei internasjonale flyplassane skulle ha slikt tilbod kom sist fredag. Giske kommune hadde tilbodet operativt mandag.

 

Har du vore i Danmark i løpet av dei siste 10 dagane, så følg anbefalinga fra Folkehelseinstituttet som de finn her: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-til-alle-som-ankommer-fra-eller-har-vaert-i-danmark-test-dere 

 

Nye innstrammingar i smittevernreglane gjer at vi i Giske kommune finn å måtte minne om kva dei nye reglane fører til her hos oss. Færre kan samlast både i private heimar og i offentlege lokaler.

  

   Giske kommune har underteikna fornya partnerskapsavtale om å ha ei førsteline-teneste for etablerarar for dei neste 4 åra .

Avtalen seier at Giske kommune skal tilby hoppid.no-tenester for gründerane i kommunen. Til gjengjeld får kommunen bl.a. delta i eit kompetanseprogram for næringsansvarlege, og etablerarane får tilgang til alle kurs, nettportalen «Gründerhjelpen» og næringsfond som hoppid.no tilbyr gjennom den kommunale avtalen.