Aktuelt

Teststasjon for korona på Vigra flyplass

På Vigra flyplass er det oppretta teststasjon for reisande som kjem frå utlandet.

Men det er avgrensingar i både tilbodet om testing og formidling av prøvesvar.

Klikk for stort bilete 

Kven bør bli testa?

Folkehelseinstituttet sine testkriteria skal ligge til grunn. Ved Koronateststasjon blir det gitt tilbod til: Personar som kjem frå raude land, og frå andre land som har mistanke om at dei kan vere smitta.

Avgrensing i tilbod og formidling av prøvesvar

Statlig finansierte testsenter skal avgrense seg tilbod om testing og initial oppfølging av positive prøvesvar. Reisande med andre behov kontaktar den ordinære helsetenesta.

Reisande skal informerast om at berre dei med positivt prøvesvar blir kontakta og at testsenteret ikkje har kapasitet om å informere om negative prøvesvar.

Det er ikkje testsentera sitt ansvar å tilby første test for arbeidsgjevarar som ønsker kortare karantene for tilsette som kan komme under unntak i covid-19 forskriftens § 6 åttande ledd. Dette er arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge som har ansvar for. Kommunar kan inngå avtale med om å tilby slik test på testsenteret, men det er ikkje oppdraget fra Helsedirektoratet.

KARANTENE: Ein kan være smitta sjølv om testsvaret er negativt, og at ein tar koronatest vil difor ikkje påverke krav om karantene.  Dei som kjem frå raude land på flyplass skal ha munnbindet på til dei er komme heim, eller til dit dei skal være i karantene.

Rammeverk for testsenter ved grenseovergangar (utdrag frå skriv frå Helsedirektoratet)

Giske kommunestyre har vedtatt å delta saman med Sula og Ålesund i FN sitt program for berekraft kalla U4SSC (United for Smart Sustainable Cities) organisert gjennom Ålesund Framtidslab: 92 nøkkelindikatorar fortel kor smart og berekraftig kommunen eller byen er akkurat no, sett opp mot det aktuelle berekraftsmålet av FNs 17 berekraftsmål.

Ålesundsregionen var blant dei første i Noreg med i dette arbeidet, men alle 21 kommunane i Møre og Romsdal er no i gang med prosessen.

   Kommunestyret er øvste politiske organ i Giske kommune, og har sitt kommande møte torsdag 24.september kl. 17.00.

 No er starten gått for kartlegging av kystsona i Giske og Ålesund. Kartverket, Norges geologiske undersøkelse og Havforskningsinstituttet skal lage detaljerte marine grunnkart, der det vert bygt på ein terrengmodell over havbotn med lag av informasjon og data som fortel om sjøbotn og vassøyla over.

  Hilde Røsvik er no tilsett som leiar for den nye eininga "kultur, service og næring", og startar opp i januar.

  Kommunane i Møre og Romsdal har fått ekstraordinære fondsmidlar til støtte for bedrifter som har vanskar under Korona-pandemien.

Formålet er å legge til rette for auka aktivitet, sysselsetting og verdiskaping. Midlane er definert som bagatellmessig støtte og unntatt frå EØS-avtalens generelle forbod mot statsstøtte.
 

  Fleirtallet i formannskapet i Giske, 5 av 7, gjekk i sist møte inn for at ein frå hausten 2021 skal ha ein ungdomskule i Giske. Skulen skal ligge på Valderøya. Det samme fleirtalet gjekk og inn for at barneskule-elevane på Godøy vert samla på Godøy skule.

 Vedlagt ligg utkast til lokal forskrift om endring av minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Giske kommune.

Høyringsfrist: 26. oktober.

Høringsuttalene skal sendast:
Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya eller post@giske.kommune.n
 

I veke 38 er det nasjonal Brannvernveke.

Stiftelsen Norsk brannvernforening har planlagt fleire arrangement de kan være med på heimefrå.

 

Hausten er her, og det er varsla mye nedbør og opptil stiv kuling/ liten storm i helga.

Vi minnar om å tjore fast lause hagemøblar og trampoliner, og sjekkar båtfeste og naustdører.

Beredskapsleiinga i Giske har vedtatt å opne for at idrettslag og organisert kultur igjen kan leige kommunale idrettsbygg og –anlegg på kvelds- og helgtid frå 1. september.

Reglar for reinhald ligg nedanfor.