Aktuelt

Digital avslutning for barnehagane og utviklingsarbeidet "To fram"

I perioden 2018 - 2020 har Giske kommune og Sula kommune samarbeida om eit utviklingsarbeid om implementering av den nye rammeplanen for barnehage. Utviklingsarbeidet har fått tittelen "To fram", og i dag blei utviklingsarbeidet avslutta med ei digital sending via Teams.

Klikk for stort bilete  

Sendinga blei opna med ei helsing til dei tilsette frå kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Ho skrytte av måten barnehagane har jobba på med å heve kvaliteten i barnehagane.

 

Vidare i sendinga losa pedagogisk rådgivar barnehage i Giske kommune, Cecilie Holen, og seniorrådgivar barnehage i Sula kommune, Jeanette Reiten, tilhøyrarane gjennom utviklingsarbeidet. For å arbeide målretta og heilhetlig med leiarskap i barnehagen og implementering av rammeplanen, knytte kommunane til seg ekstern kompetanse og rettleiing gjennom Grete Helle og Tom Rune Fløgstad i Ringer i vann. Kommunane hadde eit mål om god kvalitet i alle barnehagane, da alle barn, uavhenging av om barnehageeigeren er kommunal eller privat, er kommunen sine innbyggera. Kommunane var opptatt av å reduserer graden av «flaks/ uflaks» for barna til eit minimum. 

Gjennom årlege samlingar for alle tilsette har Ringer i vann sørga for at alle tilsette har eit felles kunnskapsgrunnlag. I tillegg har det vore halvårlige leiarsamlingar der pedagogiske leiarar og styrarar har fått opplæring i utviklings- og læringsverktøy. Det har styrka dei som leierar av den lærende organisasjonen barnehagen er.

Giske kommune og Sula kommune ønskte å arbeide aktivt med innhald og kvalitet, med mål om å gjere enkeltbarnet godt rusta for livsmeistring her og no, og for framtida. Det har vore gjort strålande arbeid både internt i kvar barnehage, og også i grupper på tvers av kommunane.

I samarbeid med Fuglefjellet har dei tilsette laga ein film der dei fortel om tema dei har jobba med i utviklingsarbeidet: 

 • nærmiljø og samfunn
 • turar og leik i naturen
 • fysisk aktivitet og sansemotorikk
 • søvn
 • tryggheit, omsorg, tilknytting og hjerneutvikling
 • velkomst og avskjed i barnehagen
 • leikemiljø i barnehagen
 • handlingsplan mot mobbing i barnehagen
 • heilskapleg tenking i det spesialpedagogiske arbeidet
 • progresjon i barnehagen
 • førskulearbeidet i barnehagen
 • kreativ bruk av IKT i barnehagen
 • pedagogisk dokumentasjon

 

Eit av måla i utviklingsarbeidet har vore å lage ein handlingsplan for å få minoritetsspråklege barn tidlegare inn i barnehagane. Foreldre frå ulike land har delt sine erfaringar frå barnehagen i enno ein film laga i samarbeid med Fuglefjellet.

 

Dagen blei avslutta med stemningsrapportar frå alle barnehagane, som fulgte sendinga frå kvar sine kantar. Ein skikkelig festdag for dei tilsette i barnehagane i dei to kommunane! Og no har også alle barna i Giske kommune og Sula kommune flaks, uansett kva barnehage dei går i!

Årets influensavaksine er kome til Giske legesenter. Alle over 65 år, mange med kronisk sjukdom, gravide i 2. og 3. trimester og helsepersonell bør vaksinere seg.

 Det er fortsatt mogleg å besøke familie på omsorgsentera og i bufellesskap. Beredskapsleiinga i Giske kommune vil minne om viktigheita av å følgje retningslinjene som gjeld. 
 

To nye personer i Giske har fått påvist Covid-19.  Begge dei to er frå samme husstand som den som fekk påvist viruset før helga.

 

Ein ung mann busett i Giske har fått påvist Covid-19 etter ein test denne veka. Han kjente symptom i helga og testa seg.  Mannen er ikkje alvorlig sjuk.

 

Giske kommune har lyst ut konkurranse for to brøyteroder i kommunen. Brøyterodene gjeld brøyting av kommunale vegar på Valderøya nord og Valderøya sør + Gjøsund. Rodene har ei lengde på ca. 13,3 km og ca. 14,0 km.

Rask og effektiv smittesporing er viktig for å halde kontrollen over korona-viruset. Dette gjer at vi alle kjem til å møte andre rutiner enn dei vi har gjort tidlegare. Dette gjeld mellom anna på kafé.

 

 Giske kommune kjem på 25. plass - opp frå 30 plass i fjor - og er blant dei høgast plasserte kommunane i NHO sitt Kommune-NM for 2020 der dei rangerar alle 422 kommunane i Noreg etter attraktivitet og vekstkraft. I Møre og Romsdal kjem Giske på 3. plass etter Ulstein og Ålesund.

Giske kommune har i haust hatt ein god og oversikteleg korona-situasjon. Testkapasiteten er god, og gode rutiner både hos dei næringsdrivande og reisande har gjort at smittepresset er lavt.

   

Ei korona-smitta kvinne var laurdag innom bakeriet på Roald mellom 14.30 og 15.00. Dette gjer at smittevernoverlegen i Giske, Anne-Line Sommerdalen, no ber alle som var innom bakeriet laurdag ettermiddag vere ekstra aktsomme når det gjeld symptom.

 

For å meir rettferdig fordele gebyr for områda regulering, byggesak, delesak, oppmåling og eigarseksjonering, er det naudsynt å vedta ei ny gebyrforskrift. Giske kommune har samarbeida med Envidan AS om å utarbeide forslaget. Vi viser til vedlegga nederst i denne teksten for utgreiande informasjon. 

Frist for å komme med uttalingar til høyringa er satt til 2. november kl. 12:00.