Aktuelt

Giske har over lenger tid arbeidd med å ta i bruk velferdsteknologi til hjelp både for innbyggarar og tilsette, og det er no laga ei brosjyre som forklarar nokre av omgrepa og bruksområda i kommunen, i tillegg til ein film som er presentert tidlegare.
Brosjyra ligg på nettportalen (sjå under) og er tilgjengeleg på servicekontoret i tillegg til at ho vert sendt ut til enkelte målgrupper.

Våren nærmer seg og tida er komen for å søkje kommunale kulturmidlar. Søknadsfrist for alle ordningane er: 15.04.2019. Alle søkjarane må sende inn søknaden elektronisk på: http://giske.kulturkontoret.no

Alle barneskulane i Giske har kursa patruljeførarar i Leikepatrulja. Målet til Leikepatruljen er å få barn til å bevege seg meir i løpet av skuledagen gjennom leik i frikvartera. Utvalde elevar frå alle barneskulane som har søkt om å bli patruljeførarar fekk i dag opplæring i Vigrahallen.

 

 

Statens Vegvesen installerar no køyrefeltsignal i tunnelane: Det vert då mogleg å stenge berre eitt køyrefelt for å betre trafikkflyten og bidra til færre stengingar av Ellingsøy- og Valderøytunnelen.

Lysskilt i tunneltaket gjev beskjed om køyrefeltet er ope og kan nyttast (grøn pil): Gul, blinkande pil betyr at feltet vert stengt og at ein umiddelbart må endre køyrefelt i den retninga som pilaviser. Eit raudt kryss betyr at køyrefeltet er stengt og ikkje kan nyttast.

Giske kommune har no selt den kommunale bustaden i Niklamarka 14 til mangeårig leigetakar Bisrat Robeil Afewerki og Biniam Kidane Gebreselassie etter prinsippet «leige-for-å-eige» som går ut på at leigetakarar over tid skal få høve til å overta bustaden dei leiger av kommunen. Dette er i samsvar med vedteken Bustadsosial handlingsplan 2017-21 (k.sak 069/17) som er ein strategisk plan for å gje retning for vidare utvikling og prioriteringar innan bustadsosialt arbeid i Giske kommune.

Statens Vegvesen meldar at Godøytunnelen vert open på dagtid frå 2. mars. Etter fredag 1. mars blir det berre kolonnekøyring på kvelds- og nattestid mellom kl. 19 og 06.

På bakgrunn av Giske kommunestyre sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt (sak 63/13) for 2014, og med heimel i eigedomsskattelova § 15, legg ein ut eigedomsskattelistene i Giske til offentleg gjennomsyn i tre veker frå 25.02.19.

 

Breivik Mek. Verkstad AS er kåra til Årets Bedrift i Giske for 2018. Bakgrunnen er bl.a. stødig og langvarig vekst frå enkeltmannsføretaket som Ken Breivik starta i 1994 til den store verkstaden på Valkvæ. I dag sysselset bedrifta over 30 personar, har solid eigenkapital og leverar produksjonsutstyr både lokalt og internasjonalt.

Prisen vert utdelt av juryformann Jan Ove Skodje og ordførar Harry Valderhaug på kommunestyremøtet 14. februar kl. 17. Overrekkinga vert overført direkte på Web-TV.

Statens Vegvesen meldar at frå søndag 3. februar blir det faste kolonnar gjennom heile døgnet i Godøytunnelen. Kolonnetidene vil vere dei same heile veka, frå måndag til søndag, fram til arbeidet i tunnelen er ferdig til påske.