Aktuelt

Nasjonale reglar frå midnatt

Ålesund, Sula og Giske følger nasjonale reglar frå midnatt 8. juni.

Klikk for stort bilete 

Den lokale forskrifta til Ålesund, Sula og Giske kommune går ut ved midnatt 8. juni og kommunane går då over til å følge dei nasjonale reglane. Samstundes skryter kommunane av innbyggarane for å ha støtta opp under smitteverntiltaka.

«Smittetala har jamt og trutt gått nedover takka vere at innbyggarane i dei tre kommunane har følgt smittevernreglane og råda som er gitt. Det er vi svært takksame for. Dette betyr at vi no kan gå over til nasjonale reglar og råd», seier ordførar i Giske kommune, Harry Valderhaug.

Dei nasjonale reglane og råda kom ut 27. mai.  Her er eit utdrag av reglane som Ålesund, Sula og Giske skal følge frå midnatt 8. juni:

  • Maks 10 gjestar på besøk heime.
  • Hald 1 meters avstand til andre enn dei du bur saman med, kjærast eller 1-2 faste kontaktar om du bur aleine.
  • Barn i barnehage og barneskolar kan ha besøk frå eigen kohort.
  • Heimekontor for alle som har moglegheit til det.
  • Det er tillate med skjenking fram til kl. 24.00.
  • Maks 20 personar på privat samankomst utanfor eigen heim, som til dømes bursdag i leigd lokale. 

Ha framleis låg terskel for testing!

Det er viktig at alle har låg terskel for å teste seg ved symptom, og når du kjem frå område med høgt smittetrykk er dette spesielt viktig. Sjølv om det no blir lette i koronatiltaka, må alle halde fram å følge smittevernreglane:

  • Det er viktig at alle studentar som kjem heim til kommunane å framleis ta korona på alvor. Det er viktig å ha låg terskel for å teste seg, og spesielt om du kjem frå ein kommune med høgt smittetrykk, seier kommuneoverlege i Ålesund, Olav Mestad.

No startar russetida – og smittevernreglane er framleis viktig!

Frå 8. juni startar årets russetid for alvor og Ålesund kommune er i dialog med russen om smittevern og korona.

  • Vi oppmodar russen om å framleis halde god avstand til kvarandre sjølv om russetida no startar og dei omgås meir. Ålesund kommune vil følge opp med massetesting av russen og ha god dialog i vekene som kjem, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

helsenorge.no finn du informasjon til innbyggarane om dei nasjonale råda og reglane. Denne plakaten viser ei grafisk framstilling av reglane:

Klikk for stort bilete 

Ålesund formannskap, Giske formannskap og Sula planutval har vedtatt å legge forslag til ein plan for areal, klima og transport i Ålesundsregionen (PAKT) ut på høyring.

Høyringsfristen er sett til 08. oktober 2021.

 

Giske kommune ønsker medverknad i arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel. Fram til 15. juni 2021 kan du, ved å fylle ut eit spørreskjema/medverknadsskjema, vere med å påverke korleis Giske kommune skal utvikle seg i åra framover. Det er også starta ein fotokonkurranse på instagram, der du får moglegheit til å dele gode bilete som kan nyttast i kommuneplanen.

 

Giske kommune har søkt og fått tilskot på ein halv million kroner som skal gå til etablering av aktivitet- og besøksvert på Giske omsorgssenter.(GOS)

 

Om lag halvparten av alle over 18 år som bur i Giske kommune har no fått første vaksinedose.

 

Ålesund brannvesen ber om at alle i Ålesund, Sula og Giske som planlegger å brenne bål melder dette inn til brannvesenet. Sjå lenkja under for meir informasjon og fyll ut skjema på https://www.aabv.no/skjema

https://www.aabv.no/aktuelt/nyhetsarkiv/1242-hugs-a-registrere-jonsokbal-innan-20-juni

Giske kommune har fått ein del meldingar om lukt og griseri frå bekken som går ut ved Blimssanden på Vigra.

 

Alle over 45 år kan bestille time for vaksinering på helsenorge.no. Sjå korleis litt lenger ned i artikkelen. 

 

Det er stor interesse for plassane i Sommarskulen! 

Dagens Formannskapsmøte samt møte i Partssamansett utval og Giske Næringsutval blir avvikla som fysiske møte i kommunestyresalen på rådhuset frå kl. 14 i dag måndag 7. juni.