Publisert 22.06.2017
helsestasjon for ungdom.png

Helsestasjon for ungdom i Giske er open kvar onsdag frå kl 15;00 - 16;30 heile sommaren, unntatt onsdag 19/7.

HPV vaksinering for jenter fødd etter 1991, kvar tysdag kl 14;00 – 15;00 på helsestasjonen i Giske.

 

 

Publisert 22.06.2017
Bålbrenning 400x200

Det er tid for bålbrenning og St.Hans-feiring der bålet er eit naturleg samlingspunkt for familie og venner: Jamvel om vær og vind kan være ugunstig til tider, minnar vi om at det er forbod mot å gjere opp eld eller behandle ting som representerer brannfare utandørs under slike forhold eller på ein slik måte at det kan føre til brann. Brenning av St. Hansbål er eit unnatak med atterhald om den ansvarlege for bålet viser aktsemd og at brenninga går føre seg på ein forsvarleg måte. Brot på aktsemdplikta kan føre til erstatningsansvar og straff.

Publisert 22.06.2017
Brukarutval

Eit brukarutval på sju personar skal sikre god dialog og informasjonsflyt mellom brukarar, tilsette, administrasjon og politikarar.

Publisert 15.06.2017

Frå og med 1.september 2017 krev Giske kommune elektroniske faktura og kreditnota frå sine leverandører i EHF format for alle innkjøp og bestillingar.

Publisert 15.06.2017
IMG_3724.JPG

Prisen for Årets Bedrift i Giske 2016 er tildelt Blindheim Samdrift DA – eit felles landbrukssamvirke på Vigra som har vist god utvikling over mange år.

Publisert 02.06.2017
IMG_2007.JPG

Fylkesmannen er godt nøgd med at Giske kommune har teke nasjonale retningsliner og oppgåva som den viktigaste jordvernmyndigheita på alvor, i arealdelen til den nye kommuneplanen som no har vore til høyring. 

Publisert 22.05.2017
Lommebok

Vedtekne gebyr og betalingssatsar - sjå lenke til høgre.

 

Publisert 09.05.2017
Giske kommune - kommunevåpen lite

 Årsmelding og rekneskap for Giske kommune 2016 er no lagt ut. Sjå artikkelvedlegg.

Publisert 21.04.2017
Alnes

Velkomen til Giske kommune, Alnes og Godøyfjellet!

Vi oppmodar alle som skal besøke Godøyfjellet til å bruke dei offentlege parkeringsplassane som er tilgjengelege, sjå vedlagte kart.

Vennlegst ta omsyn til det unike miljøet. Ta med deg avfallet ditt heim eller kast i dunk på Hestevika. Offentleg wc oppe ved Alnes fyr. Vennlegst respekter bandtvangen. Husk at innmarka er fôr til dyra, ikkje for ferdsel eller søppel.

God påske, god vår og god tur :-)

 

Publisert 20.04.2017

I samband med utarbeiding av samfunnsdelen og arealdelen vart det oppretta prosjektgruppe for planarbeidet. Prosjektgruppa består av rådmann, assisterande rådmann, kommunalsjef helse og omsorg, næringssjef, einingsleiar teknisk, einingsleiar miljø og kultur, folkehelsekoordinator, barn og unge sin representant og planleggar.
Dette har vore så nyttig at prosjektgruppa har vorte permanent og fått nytt namn; Giske planforum. Giske planforum blir nytta til å diskutere overordna problemstillingar tverrfagleg.

Fann du det du leita etter? Hvis ikkje, prøv søkefeltet øvst på sida.
 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
Login for redigering