Aktuelt
ferje

Møre og Romsdal fylke ber om innspel til ny ordning for AutoPASS på ferjesamband. Dette omfattar bl.a. endring der passasjerar ikkje skal betale ferjebillett og at kostnaden i staden vert lagt på bil-billetten. 

Høyringsfrist til fylket er satt til 25. februar 2019.

Green Cycle As har søkt Nærings- og fiskeridepartementet om konsesjon for landbasert dyrking av makroalgar, og søkjer no kommunen om løyve til å etablere pilotanlegg for forsøksdyrking ved industrianlegget til Nordic Wildfish på Røyseneset, Valderøya, etter gjeldande planverk. Pilotfasen har eit produksjonsmål på 25-100 tonn makroalgar årleg med varigheit på 3-5 år. Deretter flytting til permanent lokalitet annan stad.

Høyringsfrist til Giske kommune: 5. februar - sjå under.

 

 

Kommunebudsjettet for kommande år og økonomiplanen for kommande 4-årige periode vert kvart år behandla av kommunestyret før jul. Digital økonomiplan ligg på nett her.

 

Kommunevåpen liten 1

Det har oppstått brot på vassforsyninga på Valderøya. Staden er enno ikkje funne, men teknisk reknar med at skaden er lokalisert og reparert i løpet av dagen.

Kommunevåpen liten 1

Mange utval og komitear har vore inne i arbeidet med budsjettarbeidet for kommande år, og det har kome spørsmål om kva som vart endeleg bestemt av kommunestyret i budsjettsaka den 29. november 2018.

Vi legg difor ved det endelege vedtaket i kommunestyresak 066/18 til orientering.

 

 

MR buss

Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeidd nytt ruteopplegg for rutebuss i Giske frå 1. mai 2019 og ønskjer tilbakemeldingar og innspel til dette.

Gå til https://frammr.no/FRAM/Ruteopplegg-Giske for meir informasjon, lenkjer til dei nye rutetabellane og kor du skal sende ditt innspel.

helse

Norovirus er svært smittsamt. Dei viktigaste førebyggande tiltaka er grundig handvask med såpe og vatn og god kjøkkenhygiene heime, i skule og i barnehage. Vinteren er høgsesong for omgangssjuke på grunn av norovirusinfeksjonar.

Vil du sjekke fakturaene dine frå Giske kommune eller søke utsetjing av ei rekning? Då kan du gjere det enkelt sjølv.

beredskapsbrosjyre

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrar Direktoratet for Samfunn og Beredskap (DSB) alle å vere budd på å klare seg sjølv i tre dagar.

I starten av desember 2018 får du ei brosjyre i posten med konkrete forslag til kva du bør ha i hus.

Marianne Stokkereit Aasen - rådmann

Marianne Stokkereit Aasen (51) vart tilsett som ny rådmann i Giske kommune 29. november 2018 av kommunestyret.