Aktuelt

Informasjon om skadeleg framande plantearter

Giske kommune sine målingar viser god kvalitet på drikkevatnet frå Alnes, og det har vore satsa mykje på fornying av leidningsnettet for både drikkevatn og avløp dei seinare åra for å sikre mot ureining av drikkevatnet.

I år er det val! Hugs kommunestyre- og fylkestingsvalet 9. september 2019.

Kommunen har eiga nettside om valet i Giske kommune her, der artiklar om temaet vert lagt ut forløpande. Meir allmen informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 ligg på nett her.

Ei oversikt over kloakk- og vassrør-kvaliteten i kommunane i Noreg viser at tilstanden i Giske er relativt god: Omtrent alle kloakkrør er lagt etter 1960,og ca 40 % (36.984 meter) er lagt etter år 2000. Omlag 41% av alle vassrør (66.884 meter) er lagt etter 2001. Teknisk eining arbeider også fortløpande med oppgradering av dei eldste delane av rørnettet i Giske.

Alle kommunar meldar kvart år inn sine tal til KOSTRA - desse er no visualisert og lagt ut på eiga nettside her.

Nokre kontor har avvikande opnings-/ lukketider i sommar: Sjå liste under.

Vegvesenet varslar at det no er slutt på kolonnekøyringa i dei tre tunnelane mellom Giske - Ålesund etter overrekkinga av prosjektet frå hovudentreprenør AF Gruppen til Statens Vegvesen torsdag 20.06.19. Tunnelane er no oppgraderte etter tunnelsikkerheitsforskrifta, og er no meir trafikksikre enn tidlegare.

 

 

Giske kommune og skulane i kommunen har i fleire år arbeidd saman med næringslivet som del av programmet til Ungt Entreprenørskap etter ei avtale som vart godkjent av kommunestyret i 2016.

Valderøy Ungdomsskule har arbeidd spesielt med eit besøksprogram til fiskeri og landbruk. Skulen kunne forleden difor sende nær 100 8.-klassingar på besøk i to dagar til primærnæringane for å oppleve fiskelukta, verdsleiande leverandørbedrifter til fiskeindustrien og sjå korleis t.d. ein mjølkerobot arbeider i moderne gardsbruk på Vigra.