Aktuelt

I samsvar med framlegg om å etablere aksjeselskap for å utvikle Gjøsund som fiskerihamn, samt vedtak i Giske kommunestyre k.sak 005/18 om å delta i selskapet, inviterar ein grunneigarar, interessentar og investorar til å teikne aksjar i Gjøsund Hamneutvikling AS (us).

BAPP-grupper er eit gruppetilbod for born 8-12 år og ungdom 13-15 år med foreldre med psykiske problem. Tilbodet er i alle kommunar for pårørande og for born.

I Giske kommune startar gruppetilbodet for foreldre og føresette måndag 9. april.

Statens Vegvesen meldar:

" Graving i vegbanen gjør at Ellingsøytunnelen blir helt stengt to helger i april. Trafikkavviklingen i Valderøytunnelen blir som vanlig med kolonnekjøring kl. 20-06."

Ein kan no søkje Giske kommune om tilskot til to tiltaksområder i landbruket. Dette gjeld:

  • Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Tiltak til fornying og bruk av gamalt kulturlandskap er av dei prioriterte områda. Løyvinga for Giske i 2018 er kr. 80 000,-.
  • Drenering av tidlegare drenert jordbruksjord. Tiltaket er retta mot aktivt fulldyrka areal som treng fornya drenering for å halde avlingsnivået oppe.  Løyvinga for Giske i 2018 er kr. 100 000,-.

Søknadsfristen for begge ordningane er sett til 30. April.

Søknadsskjema og informasjon finn ein på «Landbruksdirektoratet.no». Ta elles kontakt med landbrukskontoret i Giske v/rådgjevar, tel. 97759665, for meir informasjon.

 

 

dronerestriksjonar

Droner som tek video og bilete frå lufta har vore særs populært seinaste tida. Vi minnar om at pga. flyplassen er det strenge restriksjonar for bruk av droner og modellflyg i kommunen.

Sjå kart og reglar for Ålesund Lufthamn Vigra på https://avinor.no/…/pa-flyplas…/droner/kart-og-restriksjoner.

No er all informasjon om din eigedom tilgjengeleg frå Giske kommune si heimeside.

Logg inn i "Min eigedom" her

Som grunnlag for eigedomsskatt nyttar Giske kommune bustadverdier oppgitt frå skatteetaten.

Brannsjefen har frå i dag 9. mars klokka 09.00 oppheva det midlertidige bålforbodet i kommunane Giske-, Haram- og Ålesund.

Giske kommunestyre vedtok i møtet 30.11.17 kommunen sitt budsjett for 2018 og økonomiplanen for 2018-21 (k.sak 062/17). 

 

Brannsjefen har vedtatt forbud mot å gjøre opp ild utendørs i kommunene Giske-, Haram- og Ålesund kommune. Forbudet gjelder fra 2. mars 2018 kl. 08.00 og inntil situasjonen endrer seg.