Aktuelt

 På bakgrunn av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt (sak 63/13) for 2014, og med heimel i eigedomsskattelova § 15, legg ein ut eigedomsskattelistene til offentleg gjennomsyn i tre veker frå 24.02.20.

Giske kommune inviterar til folkemøte om skule-og barnehagestrukturen, på Giske rådhus måndag 24. februar kl. 18-20. 
Vedlagt er Delrapport 1 - For ny organisering av Oppvekstsektoren i Giske kommune, og vedlegg 7 er rapporten frå konsulentselskapet Kaupang samt andre notat og vedlegg.
Alle dokument vert lagt ut i arkivet på nettsida her.

Spørsmål til folkemøtet kan sendast inn seinast søndag kveld 23. feb. på epost: post@giske.kommune.no
Bruk emne: "Spørsmål til folkemøte om skulestruktur".

PS. det går også an å stille spørsmål på folkemøtet!

Høyringsfrist om skulestruktur: måndag 9. mars.
Send dine merknader på epost til: post@giske.kommune.no.
Bruk Emne: "Merknad til skulestruktur".

  Leiar Ernst Valderhaug på Frivillegsentralen har nettopp henta ein ny to-seter sykkel som gåve frå Hjelpemiddelsentralen til pleie- og omsorgstenesta i Giske. Anne Grethe V. Austad prøver ut den nye sykkelen som de vil bruke på Retro Dagsenter ved Vigra Omsorgssenter.

Giske kommune har med dette fem av desse syklane fordelt på dei tre omsorgssentrane i kommunen. Sykling er blitt ein kjærkomen avveksling ved sentrane, og den nye sykkelen med pedalar for både pasient og pleiar vil gje mosjon og frisk luft til bebuarar og tilsette i sektoren.

Frå måndag 24. februar endrar vi opningstidene for teknisk forvaltning

 Skattelistene for offentleg ettersyn vert lagt ut 24.02.20. Krav om innbetaling vert fakturert saman med dei kommunale avgiftene, og vil ha forfall 15. mars 2020.

 

 Det er tid for å søkje tilskot til Drenering av jordbruksjord og Spesielle miljøtiltak i landbruket. For 2020 har Giske kommune fått tildelt desse rammene: Drenering av jordbruksjord: kr. 150 000,-. Spesielle miljøtiltak i landbruket: kr. 100 000,-.

 Helsestasjonen i Eining barn, familie, helse meldar at dei startar opp ei ny ICDP foreldrerettleiingsgruppe den 22. april med 8 samlingar.

Det har skjedd eit vassleidningsbrot på Vigra.

Det er avdekt eit leidningsbrot i området Hamnevegen. Vi antek at brotet har blitt reparert innen 14.00, dersom man ikkje får uventa problem under utbetringa. Etter arbeidet er ferdig blir vatnet satt på utan nærare varsel. Etter arbeid kan vatnet vere misfarga og vi anbefalar at det tappast kaldt vann så nært inntaket som mogleg, til vatnet er klart. 

Vi har også fått melding om ureint vatn/mangel på vatn på Molnes, dette undersøkar vi framleis.

Det er avdekt eit leidningsbrot i området Rørvika. Dette er no under utbetring.

 Husbanken opna 4. februar ei elektronisk sjølvbeteningsløysing for søkarar og brukarar av bustønadsordninga som vil gjere det enklare å bruke både for brukarane og for kommunane.

 Søknadsfrist for plass i SFO for skuleåret 2020/2021 er 01.03.20. Informasjon og elektronisk søknadsskjema finn du her.