Aktuelt

 Meteorologisk institutt har sendt ut oppdatert varsel om svært høg vasstand i morgon onsdag 15.01.2020. Vêr-systemet har fått namnet «Didrik». Bakgrunnen for vêret er eit kraftig lågtrykk som ligg søraust av Island, og som gjer oss eit signifikant bidrag til vasstanden. Det er meldt om vind med styrke stiv/sterk kuling frå sørvest i Møre og Romsdal. (Veret har fått namn med bakgrunn i ekstremvêrvarsel som gjeld for Sør Noreg.)

Møre og Romsdal fylkeskommune har sendt varsel om blant anna innskrenkingar i bussrutene i fylket for å redusere drifta i kollektivtrafikken med 5% frå 17. august 2020, der nokre kutt også gjeld ruter i rutepakke 1 for Giske, Sula og Ålesund kommunar. Brev og endringsforslag er sendt på høyring - sjå vedlegg.

Vi ber om tilbakemelding snarast og innan 26. januar av omsyn til vidare behandling.

 I samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12-12 ledd 4 vert det med dette gjort kjend at Giske kommunestyre i møte den 12.12.2019, Ksak - 123/19, har godkjent detaljreguleringsplan for gnr 3 bnr 19 Vigra næringspark nord. Vedtaket er gjort i medhald av pbl § 12-12 ledd 1.

Giske kommunestyre vedtok ny beredskapsplan for kommunen før jul 2019. Planen er omarbeidd  og utvikla frå tidlegare versjonar og legg vekt på å gje ei meir lettlest oversikt over kommunen sin beredskapsorganisasjon. Den omtalar også korleis varsling og evakuering skal gjerast ved ei større krise, til beste for innbyggarane i Giske.

Tal frå helsestasjonen viser at folketalet i Giske kommune aukar stadig: Det var 8.432 innbyggarar ved utgangen av juni 2019, ei auke frå 8.373 på same tid 2018, og vi er spente på kven som vert innbyggar nr. 8.500 i år, etter at kommunen fekk 104 nyfødde bebuarar i 2019.  

Prisen for Årets bedrift i Giske 2019 skal tildelast over nyttår. Prisen skal løfte fram bedrifter eller verksemder som har utmerka seg siste året i kommunen. Vi ber om å få tilsendt forslag til aktuelle kandidatar innan 20. januar – gjerne med ei kort grunngjeving.

I samband med ny skuleveg på Giske er det utarbeida skiltplan for den nye vegen. Skiltplan og skiltvedtak gjeld offentlege skilt på kommunale veger og fylkesveger.

 I 2020 skal Møre og Romsdal fylkeskommune legge ut anbod på nytt billetteringssystem for buss og hurtigbåt i regi av FRAM. Vi ønsker derfor å finne ut meir om dei reisande sine vanar og ønsker for betaling på reiser med buss og hurtigbåt.

 Møre og Romsdal Fylkeskommune meldar at med endringar i lovverket og vedtak i Samferdselsutvalet vert det opna for at kommersielle aktørar får drive flybuss til/ frå Ålesund Lufthamn Vigra. Dagens fylkeskommunale ruteopplegg, der FRAM hadde bussruter som var tilpassa flytrafikken på Vigra, går difor ut frå og med 1. jan. 2020.