Oppstart detaljregulering for Hjallismarka, gbnr. 124/15 mfl.

I samsvar med plan- og bygningsloven §12-8, blir det gjort kjent at det er starta opp detaljregulering for gbnr. 124/15, 124/161 og 124/464, «Hjallismarka» på Godøya, Giske kommune. Kommentarar/innspel til det igangsette planarbeidet skal være skriftleg pr. brev eller mail og rettast til Leite og Howden AS, innan 18.08.2022.  

Det vil bli halde eit åpent informasjonsmøte for lokale interessenter og naboer i Godø Lodge, Godøyvegen 317, kl. 18.00 onsdag 6. juli.

I samsvar med plan- og bygningsloven §12-8, blir det gjort kjent at det er starta opp detaljregulering for gbnr. 124/15, 124/161 og 124/464, «Hjallismarka» på Godøya, Giske kommune.

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligformål og LNF.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for frittliggende småhusbebyggelse og leikeplass med tilhørende infrastruktur. Planområdet er vist i kartutsnitt og er ca. 25.6 dekar.


Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for frittliggande småhusbusetnad og leikeplass med tilhøyrande infrastruktur. Planen er vurdert i medhald av forskrift om konsekvensutgreiinga (KU), og er vurdert til ikkje å vere KU-pliktig.


Oppstartsmøte blei halde med kommunen 05.05.2022. Råka grunneigarar og naboar blir varsla direkte i brevs-form.
Forslagstillar for planarbeidet er Lampholmen AS og Oppigaard AS. Det vil bli holdt eit åpent informasjonsmøte for lokale interessenter og naboer i Godø Lodge, Godøyvegen 317, kl. 18.00 onsdag 6. juli.

Oppdragsgivere for planarbeidet er Lampholmen AS og Oppigaard AS. Kommentarer/merknader til det oppstarta planarbeidet skal vere skriftlig og rettast til Leite og Howden AS, innan 18.08.2022. Høyringstid er satt til 9 uker pga. fellesferien.

 

Sjå meir om planen i kommunen sitt planregister:
arealplaner.no | 2022003 > Planbehandlinger

Viktige lenker

Ukraina